Rhannu’r Baich… Ysmygu Tra’n Feichiog – Dylwn i Ddweud Rhywbeth?Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Apr 13th 2017

Plentyn mwg - Rhannu'r Baich... Ysmygu Tra'n Feichiog - Dylwn i Ddweud Rhywbeth?

Yn arhosfa bws Rob mae yna ddynes sydd fel arfer yn ysmygu. Ddim yn beth mawr yn ei hun. Ond mae Rob yn poeni gan fod y ddynes yn feichiog. A ddylai ymyrryd a dweud rhywbeth?

Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae yna ddynes feichiog sy’n ysmygu yn yr arhosfa bws yn y bore. Nid wyf yn ei hadnabod ond dylwn i ddweud rhywbeth? Tydi pawb ddim yn ymwybodol o’r peryglon o ysmygu tra’n feichiog? Ond nid yw’n anghyfreithlon, nac ydyw? Ydy hyn yn fusnes i mi o gwbl? Y peth diwethaf dwi eisiau gwneud yw achosi sefyllfa.

Rob, Casnewydd

Cyngor PwyntTeulu i Rob

Helo Rob,

Diolch i chi am gysylltu am y ddynes feichiog sydd yn ysmygu yn yr arhosfa bws. Mae’n swnio fel eich bod yn pryderu am y potensial beryglon o ysmygu tra’n feichiog. Mae hyn yn ddealladwy o ystyried y dystiolaeth sy’n dangos y niwed gall ei wneud i iechyd y fam a’r baban.

Oherwydd yr effaith negyddol o ysmygu ar ddatblygiad y baban, mae yna lawer o waith yn cael ei wneud gan weithwyr iechyd a drwy ymgyrchoedd. Maent yn annog merched sydd yn bwriadu cael baban, neu yn feichiog yn barod, i stopio ysmygu. Mae llawer o wahanol ddulliau wedi’u defnyddio dros y blynyddoedd, rhai yn fwy llwyddiannus nag eraill. Ond, mae tystiolaeth yn dangos mai anaml iawn mae’n gynhyrchiol i gynghori neu ddweud wrth rywun am roi gorau i ysmygu.

Mae’r cynnydd mewn ymwybyddiaeth a gwybodaeth am yr effaith botensial o ysmygu tra’n feichiog wedi creu barnau cryf iawn am beth sy’n iawn a beth sydd ddim. Weithiau mae hyn yn golygu bod merched beichiog yn cael eu cwestiynu, barnu a’u condemnio am ysmygu, gan deulu, ffrindiau a dieithrion llwyr weithiau.

Efallai bydd pwysau, barnu a chondemnio yn gwneud dim ond dieithrio a chynyddu straen

Mae’n werth nodi, bod tystiolaeth yn dangos bod merched beichiog yn fwy tebygol o ymateb yn bositif i anogaeth i stopio gan weithwyr iechyd proffesiynol (bydwraig fel arfer) ac/neu bobl gyfarwydd iddynt sydd yn gefnogol. Gall pwysau, barnu a chondemnio cynyddu straen mewn merched beichiog, sydd yn ei dro yn gallu cael effaith anffafriol ar iechyd a lles y fam a’r baban.

Mae’n gwbl ddealladwy i fod eisiau annog y ferch yma i roi’r gorau i ysmygu, ond efallai bydda’n syniad i chi ystyried sut byddai hyn yn teimlo iddi – mae llawer o ferched yn disgrifio teimlo fel eu bod yn dod yn ‘eiddo cyhoeddus’ pan yn feichiog.

Mae llawer o ferched yn disgrifio teimlo fel eu bod yn dod yn ‘eiddo cyhoeddus’ pan yn feichiog

Os byddech chi’n wynebu’r ddynes yma, mae’n bosib y bydd hyn yn teimlo’n ymwthiol ac yn fygythiol. Gall y ddau ohonoch droi’n flin, yn anghyffyrddus a theimlo gofid hyd yn oed. Efallai gall dawelu eich meddwl i wybod bod y ferch yn debygol o fod yng ngofal gweithwyr iechyd proffesiynol fydd yn gweithio gyda hi i stopio ysmygu. Mae’n bosib hefyd ei bod yn ceisio lleihau/stopio ysmygu, a bydd cyngor neu farn dieithryn yn peryglu hyn.

Mae’n beth da eich bod yn poeni am les y plentyn heb ei eni, ond efallai yn yr achos yma byddai’n fwy addas i adael i’r bobl broffesiynol gynnig cefnogaeth.

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Gobeithio bod y cyngor yma wedi bod yn ddefnyddiol. Pob lwc.

Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach yma.

Dyma rhai ohonynt:

Rhannu’r Baich… Ydy Cyd-gysgu Yn Ddiogel?

Rhannu’r Baich… Ydy Taro Plentyn Yn Iawn?

Rhannu’r Baich… Dal Fy Merch Yn Ysmygu


Rhannwch hwn