Yn Galw Tadau… O ble ydych chi’n cael cefnogaeth deuluol?Newyddion | gan | Apr 21st 2016

Tad a mab - holiadur tadau

Ydych chi’n Dad, neu’n daid, ewythr, gofalwr neu ffrind teulu gyda chyfrifoldeb tadol am blentyn neu berson ifanc?

Rydym yn awyddus i ddarganfod sut rydych chi’n ymdopi fel tad neu ffigur tadol ac o ble ydych chi’n cael y cyngor a’r wybodaeth rydych ei angen. Os ydych chi’n mynychu grwpiau cefnogi rhieni, neu â chyswllt uniongyrchol gyda thimau teulu yn eich cyngor lleol, neu’n cyfarfod gydag athrawon ysgol eich plentyn, hoffwn glywed am eich profiad o gael help a chefnogaeth.

Er bod dynion yn llai tebygol o ofyn am gymorth nag merched, mae cydnabyddiaeth bellach bod angen grwpiau cefnogol, gwefannau a fforymau yn arbennig i dadau, lle gallent deimlo’n gyffyrddus yn rhannu profiadau. Mae Families Need Fathers – Both Parents Matter, yn sefydliad sydd yn darparu grwpiau cefnogi rhiant a chyngor cyfreithiol i dadau (a theidiau) yn eu cynorthwyo i fod yn ddelfryd ymddwyn positif ym mywydau eu teulu. Bob blwyddyn, maent yn gofyn am adborth gan ddynion am eu profiadau o ddefnyddio gwasanaethau teuluol o fewn y cyngor, grwpiau gwirfoddol ac elusennau. Os ydych chi’n Dad, neu’n chware rhan tad, dyma’ch cyfle i gael barn ar y ffordd mae gwasanaethau teuluol yng Nghymru yn cefnogi tadau. Os gwelwch yn dda gallech chi lenwi holiadur byr FNF – Both Parents Matter.

Mae yna sefydliadau eraill sydd yn gallu cynnig cefnogaeth i dadau. Mae Gingerbread yn cefnogi rhieni sengl ac mae yna adran yn arbennig i dadau. Yng Ngorllewin Cymru, mae Plant Dewi yn rhedeg DadVenture – clybiau magu plant a gweithgareddau i dadau, gyda’u plant a’u partneriaid neu eu hunain.

Rydym yn bwriadu rhedeg ymgyrch ‘Tadau’ ym mis Mehefin, felly byddem wrth ein boddau yn clywed gennych chi os ydych chi’n ymwybodol o unrhyw grwpiau eraill yng Nghymru sy’n arbennig i ddynion. Hoffwn hefyd rannu straeon gan dadau – hapus a trist – am fagu plant.

I gysylltu gadewch sylw yn y blwch sylwadau isod, neu defnyddiwch y ffurflen gysylltu, neu os oes unrhyw beth hoffech ei drafod yn gyfrinachol, yna cysylltwch â’n llinell gymorth drwy neges testun (07860 052 905), ffôn (0300 222 57 57) neu sgwrs ar-lein (manylion ar frig y dudalen).


Rhannwch hwn