Ymdopi â Straen ArholiadauAddysg Iechyd | gan | Jan 4th 2017

Goresgyn straen arholiadau delwedd nodwedd

Cyhoeddwyd yn wreiddiol: 28ain Ebrill 2016, adolygwyd a diweddarwyd: 4ydd Ionawr 2017.

Nid yw straen yn beth pleserus, yn ddefnyddiol nac yn iachus, yn enwedig yn ystod tymor arholiadau. Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o lefelau straen ac i wybod sut i ddarganfod cefnogaeth os yw’n mynd yn ormod.

Yn ffodus, mae yna lawer o gefnogaeth allan yna i fyfyrwyr dan straen. Os mai chi neu aelod o’ch teulu sydd yn mynd drwy’r cyfnod yma, mae’n ddefnyddiol bod yn ymwybodol o dechnegau sy’n helpu gyda straen ac i’w hannog yn gyson.

Dyma ychydig o ffyrdd defnyddiol i geisio ymdopi gyda phryder arholiadau:

cwtsh arholiad - flickr - credyd eflon Straen arholiadau

 Anweswch Rywbeth Ciwt

Mae anwesu rhywbeth bach ac addoladwy yn rhyddhau endorffinau yn eich corff fydd yn eich ymlacio. Dyna pam bod sawl prifysgol wedi agor ystafelloedd cŵn bach ac ystafelloedd micro-foch i gynorthwyo gyda straen yn ystod tymor yr arholiadau.

Mae ymchwil yn awgrymu bod edrych ar luniau o bethau ciwt yn gallu gwella lefelau canolbwyntio, felly hyd yn oed os nad allwch chi ddod o hyd i ystafell cŵn bach go iawn yna cliciwch ar y dolenni uchod neu ewch draw i’r Daily Squee a threulio ychydig funudau yn hyfrydu ar y sgrin.

Credyd Llun: Eflon

 

straen arholiad cysgu

Gorweddwch

Mae napio yn gwneud mwy nag lleihau straen: mae hefyd yn helpu gyda datrys problemau a’r cof sydd yn gallu bod yn fuddiol iawn wrth adolygu.

Tra bod dod o hyd i wely yn gallu bod yn sialens yn ystod y dydd, mae nifer cynyddol o sefydliadau addysgiadol yn mabwysiadu ‘beditation‘: myfyrio wrth orwedd (sydd yn aml yn arwain at ficro-nap nes i rywun eich procio). Mae’r ymarfer yn ymwneud â thalu sylw i’ch meddyliau a’ch teimladau tra mewn cyflwr o ymlacio. Mae gwneud hyn yn rhoi pellter rhyngoch chi a’ch pryderon, yn rhyddhau eu gafael arnoch chi.

2015-05-31 19.45.06

Gwrandewch Ar Eich Corff

Yn symud ymlaen o’r pwynt uchod: gwrandewch ar eich corff. Os ydych chi’n teimlo fel bod clwm yn eich stumog neu bwysau ar eich brest yna mae angen cydnabod hynny. Yn hytrach nag ceisio’i anwybyddu, pwyswch i mewn i’r teimlad hwnnw. Dywedwch wrthych chi’ch hun “Dwi’n teimlo’n nerfus/dan bwysau/yn poeni ond mae hynny’n iawn.” Derbyniwch y teimlad yn lle’i ymladd a bydd yn dechrau pylu. Os ydych chi’n teimlo straen arbennig o ddwys, canolbwyntiwch ar eich anadlu am ychydig funudau.

Revising and sitting exams burns a lot of calories so it’s important to eat. Your stomach will let you know when you’re hungry, all you need to do is listen to it. If you feel stiff: stretch. If you feel tired: sleep, don’t open another can of Red Bull.

 

gorffwys arholiadau

Cymerwch Saib

Dydy clymu eich hun i’ch desg ddim y ffordd gorau i adolygu bob tro. Os ydych chi’n ail ddarllen yr un frawddeg drosodd a throsodd: cymerwch saib. Newidiwch yr olygfa. Ewch am dro. Mae cymryd seibiant o rywbeth yn caniatáu i chi ddychwelyd ato gyda phersbectif ffres.

Os ydych chi yn yr arholiad pan mae’r teimlad yma yn dod: nodwch unrhyw nodiadau ar ymyl y papur ac yna trowch y dudalen. Ewch yn ôl at y cwestiwn wedyn.

 

persbectif arholiadau

Rhowch Bethau i Mewn i Bersbectif

Ar y cyfan, dydy arholiadau ddim mor bwysig â hynny ac mae posib eu hail eistedd os oes angen. Mae gan rhai pobl ymennydd sydd yn gweithio’n dda o fewn fformat arholiadau; dydy eraill ddim. Nid oes dim o’i le efo bod yn rhywun sydd yn meddwl bod strwythur arholiadau yn anodd, ac nid yw’n dweud dim am eich deallusrwydd.

Cofiwch am y nifer o bobl lwyddiannus sydd ddim wedi gorffen yr ysgol uwchradd hyd yn oed.

Gwrandwch ar ‘Sunscreen’ gan Baz Luhrmann.

siarad arholiadau

Siaradwch Amdano

Mae rhannu problem yn haneru problem, a dwi’n gwarantu nad chi yw’r unig un sydd dan straen arholiadau. Mynegwch eich hun yn y ffordd sydd yn gweithio orau i chi: siarad, ysgrifennu, cerddoriaeth, celf, ymarfer corff… ond peidiwch cadw’r poenau i mewn. Mae yna nifer o gymunedau ar-lein ble gall myfyrwyr fynegi eu hunain yn ddiogel a chefnogi’i gilydd.

logo Meic

Os nad ydych chi’n sicr ble i droi, gallwch chi siarad efo Meic am ddim. (Byddant hefyd yn bobl dda i siarad â nhw os ydych chi eisiau cychwyn ystafell cŵn bach neu ddosbarthiadau ‘beditation’ yn eich ysgol neu goleg, gan mai eu gwaith nhw ydy helpu chi i gael eich clywed.)

Rhannu'r Baich

Os ydych chi’ riant neu gyda rhywun agos sydd yn cael trafferth gyda phwysau arholiadau yna gallech chi gysylltu â PwyntTeulu Cymru am gyngor. Gallwch wneud hyn ar y ffôn – 0300 222 57 57, testun – 07860 052 905 neu neges wib. Rydym yn agored Llun-Gwener 9am-5pm. Mae croeso i chi rannu eich problem ar Rhannu’r Baich… i gael ymateb arbenigwr.


Ydych chi neu rywun agos i chi wedi cael ei effeithio gan straen arholiadau? Cysylltwch i rannu eich stori.

Hoffi’r darn yma? Edrychwch ar erthyglau eraill:

Os hoffech siarad am faterion ariannol neu deuluol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler top y dudalen)

Rydym yn agored 9am-5pm Llun-Gwener.

(Delwedd nodwedd: William Warby, o Flickr)


Rhannwch hwn