12 Blog Nadolig #2: Ymdopi Gyda Rhieni Yng NghyfraithCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Dec 20th 2016

Croeso i’r ail o’n herthyglau 12 Blog Nadolig fydd yn eich tywys drwy firi’r Nadolig hyd at 2il Ionawr. Byddem yn edrych ar lawer o wahanol bynciau gan gynnwys ymdopi gyda straen y Nadolig, syniadau ryseitiau, dyled, cynilo ac aduniadau’r Flwyddyn Newydd. Felly ymunwch â ni bob dydd i weld pa bwnc fydd yn cael ei drafod.

Sut ydych chi’n ymdopi gyda thad yng nghyfraith sydd yn hunllef dros y cinio Nadolig? Mae Julie o Abertawe eisiau gwybod sut i ymdopi â’i rhieni yng nghyfraith. Oes gennych chi gyngor neu gefnogaeth ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae’n amser yna o’r flwyddyn eto, pan mae’n rhaid i mi ddioddef mam fy ngŵr ac yn enwedig ei dad. Mae’n hunllef. Nid yw’n hoff o’r ffordd rydym yn magu ein plant, nid yw’n hoff o’m nghoginio (pwy sy’n cael blodfresych dros y Nadolig?!), mae’n trin fy mhartner fel ei fod yn ddwl, mae’r rhestr yn mynd yn hirach. Mae fy mam yng nghyfraith yn cytuno i bopeth. Tybiaf mai dyma’r opsiwn hawsaf pan rydych chi’n byw â bwli.

Beth gallaf ei wneud? Maent yn dod draw bob cinio Nadolig. Dwi wedi awgrymu i’m ngŵr nad ydym yn estyn gwahoddiad eleni ond nid oedd hynny’n awgrymiad poblogaidd. Dwi’n meddwl ei fod yn poeni am ei fam, bydda rhaid iddi ei ddioddef ar ben ei hun (nid oes ganddo frawd nac chwaer). Yn ogystal â hynny, er eu bod nhw’n boen, nhw ydy mam-gu a thad-cu fy mhlant. Teulu ac ati…

Felly PwyntTeulu, sut ydw i’n ymdopi â’m rhieni yng nghyfraith dros y Nadolig? Mae’n achosi straen mawr i mi ac mae wedi dechrau cael effaith ar fy nhymer a’m nghwsg yn barod. Dim ond eisiau dechrau mwynhau’r Nadolig eto ydw i.

Atebion ar gerdyn post…

Julie, Abertawe

Cyngor PwyntTeulu i Julie

Helo Julie,

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu. Mae’n ddrwg gennym eich bod yn cael trafferthion gyda’ch rhieni yng nghyfraith a’ch bod yn ofni diwrnod y Nadolig yn barod.

Mae’n anodd delio gyda theulu nad ydym yn dod ymlaen yn dda â nhw. Mae’n swnio fel ei fod yn sefyllfa letchwith ac anodd i ddelio ag ef. Mae’n naturiol eich bod yn ofni’r sefyllfa.

12 Blog Nadolig #2: Ymdopi Gyda Rhieni Yng Nghyfraith

Sonioch chi eich bod wedi awgrymu i beidio rhoi gwahoddiad iddynt ond nad oedd eich gŵr yn hapus iawn. Gallech chi awgrymu amser gwahanol i’w cyfarfod ar ddiwrnod Nadolig eleni, efallai mynd draw atyn nhw fel mai chi sydd yn rheoli faint o amser treulir yn eu cwmni. Gall y plant weld eu mam-gu a thad-cu ar ddiwrnod y Nadolig ac yna gallech chi ddychwelyd adref i gael cinio Nadolig gyda’ch gŵr a’ch plant.

Efallai mai tynnu sylw yw’r ateb

Os nad yw hyn yn opsiwn, yna gallech chi feddwl am weithgareddau i bawb ar ôl cinio i dynnu sylw, gemau parti o fath fydda’n apelio i bawb. Mae gan y ddolen yma ddigonedd o awgrymiadau gemau teulu i chi.

Gallech chi hefyd awgrymu mynd am dro ar ôl cinio, gall hyn fod y gwrthdyniad mae pawb ei angen ac efallai bydd sylw eich tad yng nghyfraith ar bethau gwahanol, ac nid fydd yn siarad/cwyno am y pethau arferol. Efallai gallech chi gynnwys eich plant a gofyn beth fydda nhw’n hoffi gwneud gyda’u tad-cu ac esbonio mai eu hamser nhw gydag ef yw ar ôl y cinio.

Oes posib i chi drafod amser penodol bydd rhaid gadael? Dwi’n siŵr bydd pawb yn gallu gwerthfawrogi pa mor arbennig ydy’r Nadolig a’r pwysigrwydd o gael amser o ansawdd gyda’r teulu. Gall gosod amser fod yn ffordd dda o ddod i gyfaddawd ac o leiaf byddech yn gwybod mai dim ond chi, eich gŵr a’ch plant fydd â’ch gilydd erbyn amser penodol.

Gobeithiwn fod yr awgrymiadau yma yn ddefnyddiol ac er y drafferth gyda’ch rhieni yng nghyfraith, eich bod yn cael diwrnod hyfryd teuluol â’ch gilydd dros y Nadolig.

Ymunwch â ni bob dydd hyd at 2il Ionawr ar gyfer mwy o’n 12 Blog Nadolig

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored Dydd Llun – Dydd Iau 6pm – 10pm a Dydd Gwener a Dydd Sadwrn 10am – 2pm. Rydym yn agored dros yr ŵyl, hyd yn oed ar Ddiwrnod Nadolig.

Cofion,PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Rhannu’r Baich… Mae Gan Fy Merch Obsesiwn Gemau Fideo

Rhannu’r Baich… Help! Mae Fy Merch Yn Goth

Rhannu’r Baich… Rheoli Ymddygiad Fy Mab


Rhannwch hwn