Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?Iechyd Newyddion | gan | Dec 1st 2016

 

llew - Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?

Ydych chi’n ffrwydro am y peth lleiaf? Yn ei chael yn anodd cuddio eich diamynedd ac yn gwylltio? Y rhai sydd agosaf i chi yn gorfod dioddef eich dicter? Mae heddiw yn nodi cychwyn wythnos Ymwybyddiaeth Dicter Cenedlaethol (1-7 Rhagfyr) ac yma edrychwn ar awgrymiadau a sefydliadau gall fod o help os ydych chi’n cael problemau gyda’ch tymer.

Mae yna sawl sbardun gwahanol gall effeithio ar dymer rhywun a gall lefelau dicter pobl fod yn wahanol iawn. Gallai gael ei sbarduno gan farnau gwahanol, teimladau o rwystredigaeth, bychanu, panig, iselder a phryder, anoddefgarwch… mae’r rhestr yn un diddiwedd. Ond y ffordd rydym ni’n ymdopi â’r dicter yma sydd yn bwysig. Mae rhai yn gallu cadw’r dicter yma dan glo tra bod eraill yn colli rheolaeth yn llwyr. Felly pa awgrymiadau sydd gennym ni i helpu rheoli’ch tymer?

stop-1502027_1280

STOPIWCH

Stopiwch, cymerwch anadl ddofn, a chyfrwch i 10 os yw hynny’n helpu. Os allech chi gael y dicter yma dan reolaeth cyn iddo ffrwydro yna rydych chi’n rhoi amser i chi’ch hun i stopio a meddwl, i adlewyrchu ar y sefyllfa ac efallai derbyn nad oedd y ffordd roeddech chi ar fin ymateb yn addas. Edrychwch ar y darlun llawn a sylweddoli nad oes pwynt poeni am y pethau bach ac os gallech chi adael iddynt basio yna bydd yn caniatáu i chi fyw bywyd hapusach.

YSGFRIFENWCH

Cadwch ddyddiadur tymer. Mae’n helpu i roi pethau i lawr ar bapur ac adlewyrchu arnynt. Cyn ffrwydro mewn ffit o dymer, tynnwch eich hun allan o’r sefyllfa ac ysgrifennu eich teimladau. Mae’r weithred o ysgrifennu’r teimladau hyn yn gallu helpu tawelu’r dicter a helpu chi i feddwl beth sy’n achosi i chi wylltio a chaniatáu i chi rhesymoli’ch teimladau. Gallai helpu chi i ddeall os oes rheswm arall am y dicter yma, efallai eich bod yn dioddef gydag iselder neu bryder, efallai eich bod yn galaru, efallai bod alcohol neu gyffuriau yn graidd y broblem.

face-730801_1280

NEWID EICH FFORDD O FEDDWL

Ceisiwch newid eich ffordd o feddwl a derbyn bod gan bawb farn wahanol a bod hynny’n iawn. Peidiwch â chymryd pethau’n bersonol. Bydda’r lle mae yn eithaf diflas os bydda bawb yn cytuno ar bopeth. Mae’n iach i fedru dadlau pethau nad ydych chi’n cytuno arnynt ond os yw hyn yn golygu eich bod yn gwylltio yna efallai bydda’n well cytuno i anghytuno a symud ymlaen.

GWRANDO

Gwrandwch ar farn a theimladau pobl eraill. Sylweddolwch fod rhaid bod yn ystyriol o bobl eraill hefyd ac er nad ydych chi’n cytuno â nhw bob tro dylid eu parchu a chaniatáu iddynt gael hawl i’w barn.

children-1149671_1280

SYLWEDDOLI

Mae sylweddoli bod gennych chi broblemau dicter yn gam cyntaf da. Os ydych chi’n ymwybodol o hyn yna mae posib cynllunio fel bod pethau yn eu lle pan fyddech yn teimlo’r teimladau dig yna’n ffrwtian. Mae angen rhwydwaith cefnogol yn ei le, i wybod pwy allech chi siarad â nhw bod hyn yn aelod o’r teulu, ffrind neu linell gymorth. Mae siarad drwy bethau gyda rhywun sydd yn ymwybodol ac yn deall bod gennych chi broblemau â’ch tymer yn gallu helpu ac efallai bydd yn helpu chi i oresgyn y teimladau o ddicter yn fwy sydyn.

TYNNU EICH HUN O’R SEFYLLFA

Os yw’ch problemau dicter yn golygu eich bod yn anafu person arall yna mae angen i chi dynnu eich hun allan o’r sefyllfa yna yn syth. Os yw’ch dicter wedi dod yn gymaint o broblem fel nad allech chi ei reoli ac rydych chi’n brifo’r rhai agosaf i chi yn gorfforol ac yn feddyliol yna mae angen i chi chwilio am help proffesiynol cyn i unrhyw niwed parhaol ddigwydd iddyn nhw yn ogystal â chi. Cysylltwch â’ch meddyg teulu sydd yn gallu trin unrhyw achos ohonoch chi’n colli’ch tymer ac yn gallu trefnu cwnsela a rhaglenni rheoli dicter.


Mae yna lawer o help ar gael os ydych chi’n dioddef gyda phroblemau dicter. Dyma ychydig ohonynt:

GIG Cymru

Mae gan GIG Cymru dudalen penodol ar Ddicter. Gallech chi ddarganfod gwybodaeth helaeth ar sut i reoli’ch tymer, derbyn cymorth, adnabod yr arwyddion rhybudd a manylion cyswllt sawl sefydliad gall helpu.

Mind

Mae Mind yn elusen sydd yn rhoi cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sydd yn dioddef o broblem iechyd meddwl. Gallant helpu os ydych chi, aelod o’r teulu neu ffrind, gyda phroblem dicter ac mae canllaw ar y gwefan gellir ei lawr lwytho i helpu ymdopi gyda’ch tymer.

Cymdeithas Rheoli Dicter Prydeinig

Arbenigwyr mewn rheoli dicter, straen a gwrthdaro yn cynnig cefnogaeth a rhaglenni hyfforddi. Maent wedi datblygu pecyn Keep Your Cool This Yule gan eu bod yn adnabod bod y Nadolig yn un o gyfnodau’r flwyddyn sydd yn achosi straen mawr. Mae teuluoedd yn dod at ei gilydd, yn yfed alcohol a gall y pwysau ddod yn ormod a phobl yn dechrau anghytuno. Mae pwysau ariannol yn ystod y cyfnod drud yma hefyd yn gallu achosi straen sy’n gallu arwain at broblemau dicter.

Maent wedi datblygu pecyn Keep Your Cool hefyd, yn arbennig ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Dicter.

Relate

Mae Relate yn cynnig cefnogaeth perthynas ar unrhyw fater. Mae ganddynt ganolfannau yn Llandudno ac Abertawe a chynghorwyr ledled y wlad. Gallech chi hefyd dderbyn cwnsela ar y ffôn (0300 100 1234) neu sgwrsio byw.

Samariaid

Nid i rai sydd mewn peryg o ladd eu hunain ydy’r Samariaid yn unig, mae’n helpu’r rhai sydd angen cymorth gydag unrhyw broblemau. Gallech chi gysylltu â nhw am ddim ar 116 123, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Byw Heb Ofn

Mae Byw Heb Ofn yn wefan Llywodraeth Cymru ac yn llinell gymorth sydd yn rhoi gwybodaeth a chyngor i rai sydd yn dioddef o drais yn y cartref, trais rhywiol a mathau eraill o drais.

  • Llinell Gymorth – 0808 80 10 800

Llinell Gymorth PwyntTeulu Cymru

Os hoffech wybodaeth neu gymorth pellach gyda phroblemau tymer neu unrhyw fater arall yna gallech chi gysylltu â’n cynghorwyr eiriolwyr hyfforddedig ar y llinell gymorth ar y ffôn, neges testun neu negeseuo sydyn.

  • Ffôn – 0300 222 57 57
  • Neges Testun – 078 60 052 905
  • Negeseuo Sydyn

Hoffi’r erthygl hon? Dyma fwy gallai fod o ddiddordeb:

Erthygl Wadd: Y Stigma O Fod Yn Rhieni Ifanc

Camdriniaeth yn y Cartref: Nid Cymaint o Gylch Cythreulig

Iselder Ar Ôl Y Geni: Y Gwir Truenus (Rhan 1)


Rhannwch hwn