Rhannu’r Baich… Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Technoleg | gan | Jun 23rd 2017

Merch ar y ffôn ar gyfer Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol

Ydy 8 yn rhy ifanc am ffôn symudol? Mae mam wedi cysylltu â PwyntTeulu am gyngor yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Dylwn i brynu ffôn symudol i’m merch 8 oed? Dwi’n teimlo fel mai fi ydy’r unig fam cas allan yna wrth i’w ffrindiau, un ar ôl y llall, gael ffôn dros y flwyddyn ddiwethaf. Dwi wedi bod hollol yn erbyn hyn yn meddwl dylai plant fod yn blant cyn hired â phosib. Dwi ddim eisiau’r ffraeo. Dwi’n hoffi’r ffaith ei bod yn chwarae gyda’i brawd bach a’i bod yn berson creadigol. Ar hyn o bryd mae hi’n siarad gyda ni a dwi ddim eisiau ei wyneb yn sownd mewn sgrin ffôn drwy’r adeg!

Dwi’n poeni am y gost gyda biliau mawr, neu angen topio i fyny yn aml, talu i drwsio ayb. A dwi’n poeni amdani’n defnyddio’r Rhyngrwyd ac yn gweld pethau nad ddylai merch o’i hoedran.

Ond dwi’n hoff o’r syniad y gallaf gysylltu â hi unrhyw adeg, ac os yw angen cysylltu â fi yna mae posib iddi wneud hynny. Mae hyn yn rhywbeth gallai fy swaeo, ond ydy’r pwyntiau eraill yn bwysicach?

Ydw i’n bod yn rhy gaeth?

Anest, Sir Fynwy

Cyngor PwyntTeulu ar ffonau symudol

Helo Anest,

Mae’n gwbl normal i rieni boeni am y mater yma, wrth i blant ddod yn fwy cyffyrddus gyda thechnoleg yn llawer iau. Gall hyn fod yn benbleth rhianta anodd. Nid oes cyfreithiau penodol am hyn felly mae angen i chi gael ffydd yn eich barn chi fel rhiant. Mae’r ffaith eich bod wedi cysylltu â ni yma yn PwyntTeulu yn awgrymu bod gennych chi amheuon am ganiatáu i’ch merch gael ffôn symudol yn 8 oed.

Efallai bod yna rai rhieni sydd ddim yn credu bod hyn yn achosi unrhyw niwed ond mae’n iawn i chi boeni. Mae peryglon yn bodoli i blentyn 8 oed wrth ddefnyddio ffôn symudol, ond mae yna fuddion posib hefyd.

Yr ochr negyddol o gael ffôn symudol

 • Gwrthdyniad – Gall ffonau dynnu sylw a chael effaith negyddol ar y gallu i ganolbwyntio
 • Mynediad – Darparu mynediad rhydd i’r Rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol. Gall hyn fod yn berygl yn ei hun. Darllenwch ein herthygl i ddarganfod sut i greu Rhyngrwyd ddiogelach i’ch plentyn
 • Preifatrwydd – Yn annog lefel o breifatrwydd sydd efallai ddim yn rhywbeth byddech chi’n gyffyrddus ag ef gyda phlentyn 8 oed. Efallai byddech chi’n anymwybodol o’r bobl mae hi’n cysylltu â nhw
 • Cost – Gallant fod yn ddrud iawn, yn enwedig rhai contract sy’n gallu arwain at filiau mawr. Gall prynu o fewn apiau fod yn ddrud, yn e nedig wrth chwarae gemau ar-lein
 • Lleihau rhyngweithiad cymdeithasol – Gall ffonau symudol leihau’r angen i ryngweithio wyneb i wyneb. Fydd cyflwyno ffôn symudol yn rhy fuan yn niweidio gallu a chyfleoedd cymdeithasol plant?
 • Effaith ar iechyd meddwl – Gallant fod yn gaethiwus ac mae cred eu bod yn gallu cael effaith negyddol ar batrymau cysgu.

Yr ochr bositif o gael ffôn symudol

 • Ymarfer gyda thechnoleg – Mae Internet Matters (2017) yn amlygu bod defnyddio technoleg yn ifanc iawn yn gallu annog creadigedd, cael effaith bositif ar sgiliau iaith a datblygiad cymdeithasol. Gall hefyd roi’r blaen i’ch plentyn mewn cymdeithas sydd yn dwlu fwyfwy gyda thechnoleg a’r ffordd mae’n symud ymlaen. Mae gan Internet Matters adnoddau defnyddiol i blant 6-10 oed
 • Bod mewn cysylltiad – Mae’r ffaith bod gan eich plentyn ffôn symudol yn gallu tawelu’ch meddwl gan eich bod yn gwybod eu lleoliad ac yn gallu cysylltu â nhw os oes angen. Mae posib iddyn nhw gysylltu â chi yn hawdd hefyd os oes angen.

Penbleth o hyd?

Ceisiwch ofyn pam eich bod chi’n gwneud y penderfyniad yma, pam eich bod yn teimlo mor anghyffyrddus ag ef. Gwnewch benderfyniad yn ôl beth sy’n iawn i chi. Peidiwch â theimlo pwysau oherwydd beth mae pawb arall yn ei wneud. Ydy eich plentyn 8 oed gwirioneddol angen ffôn symudol?

Fel mae plant yn dod yn fwy annibynnol, mae ffonau symudol yn ddefnyddiol i rieni gael aros mewn cysylltiad wrth iddynt fynd allan i’r byd mawr eu hunain. Mae yna sawl cwestiwn gallech chi ofyn i chi’ch hun:

 • Ydy eich merch yn debygol o fynd allan ar ben ei hun?
 • Os yw’n mynd i glybiau allgyrsiol neu weithgareddau ar ôl ysgol, fydd ganddi amser i ddefnyddio ffôn symudol?
 • Efallai bod gan blant eraill yn y dosbarth ffôn symudol ond ydy hi’n debygol o fod yn cysylltu gyda nhw’n rheolaidd?

Os mai ‘na’ ydy’r ateb i’r cwestiynau uchod yna oes gwir angen ffôn symudol arni? Efallai nad dyma’r ateb mae eich merch eisiau ei glywed ond efallai gallech chi osod dyddiad pan fydd yn cael ffôn symudol, neu gallech chi ddod i gyfaddawd a chael tabled i’r holl deulu?

Os mai ‘ia’ ydy’r ateb i’r cwestiynau uchod a’ch bod wedi penderfynu mai dyma’r peth iawn i chi a’ch merch, yna mae yna ffyrdd i leihau’r effaith negyddol.

Gosod rheolau

 • Gosod ffiniau – Byddwch yn glir am y cyfnodau bydd yn cael defnyddio’i ffôn symudol. Ystyriwch gael ardaloedd lle nad chaniateir ffonau, fel y bwrdd bwyd, ysgol ayb.
 • Anogwch ddefnydd priodol – Cyflwynwch eich merch i amseroedd pan fydd yn addas defnyddio’r ffôn i osgoi gorddefnydd. Siaradwch am y peryglon o ddefnydd ffôn symudol amhriodol, e.e. secstio neu seiberfwlio.
 • Rheolyddion rhieni – Rheolwch y gosodiadau diogelwch ar y ffôn neu gallech chi gael ffôn hŷn yn hytrach nag ffôn clyfar. Mae gan Internet Matters app e-ddiogelwch am ddim i helpu rhieni i siarad am faterion e-ddiogelwch ac mae gan yr NSPCC ganllaw rheolyddion rhieni ar eu gwefan.
 • Cost – Rheolwch y gost wrth osod cap ar faint gellir defnyddio’r ffôn neu dewiswch ffôn talu wrth fynd. Bydd y mwyafrif o ddarparwyr rhwydwaith yn cynnig y ddau opsiwn. Mae gan PSA ychydig o gyngor am hyn ar eu gwefan.

Mae hyn yn benderfyniad i chi yn unig, yn ymwneud â beth sydd yn iawn i chi a’ch merch. Os hoffech drafod hyn ymhellach gydag un o’n cynghorwyr, galwch y llinell gymorth PwyntTeulu ar y manylion isod.

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Pob lwc yn dod i benderfyniad.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?

Rhannu’r Baich… Sut ydw i’n rhoi’r ‘Sgwrs Rhyw’ i’m Mhlentyn?

Rhannu’r Baich: Ble Mae Cefnogaeth Awtistiaeth Fy Merch?


Rhannwch hwn