Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng NghymruPethau i'w Gwneud | gan | Aug 2nd 2018

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd â’u plant i’r llefydd yma sydd am ddim rhan amlaf ac yn lot o hwyl.

Hyd yn oed os ydych chi’n byw ger traeth, gall padiau sblasio a phyllau nofio fod yn opsiwn diogelach ac yn llai o straen. Felly paciwch eich dillad nofio a’ch tyweli ac edrychwch ar ein dewis o’r pyllau nofio a’r padiau sblasio gorau yng Nghymru. Croesi bysedd am dywydd braf.

Os oes gennych chi awgrymiadau ychwanegol sydd ddim i’w gweld yma, yna rhowch sylwad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu yn yr adran sylwadau isod.

Abertawe

Lido Blackpill, Abertawe

Parc dŵr awyr agored yn arbennig i Abertawe, gellir darganfod Lido Blackpill rhwng y Gerddi Clun hyfryd a’r môr Mae yna ardaloedd chwarae a phicnic yn ogystal â chaffi. Agored 10yb tan 6yh tan 2il Medi. Am ddim.

Bro Morgannwg

Parc Sblasio Pencoedtre, Y Barri, Bro Morgannwg

Wedi’i ailwampio yn 2012, mae gan Barc Pendcoedtre le chware plant bach, parc sglefrio a chwrt pêl fasged hefyd. Agored 10yb tan 6yh. Am ddim.

Caerdydd

Pad Sblasio Parc Fictoria, Caerdydd

Mae yna dair ardal wedi’u dylunio i blant bach, plant hŷn a theuluoedd gyda chwistrelli, jetiau, bwced tywallt dŵr a thwnnel. Wedi’i leoli mewn parc Baner Werdd yn ardal Canton, gyda chyfleusterau ychwanegol fel maes chwarae, ciosg bwyd ac ardal gemau. Agored 10yb i 7yh yn ystod y gwyliau haf. Am ddim,

Caerffili

Parc Morgan Jones, Caerffili

Mae pad sblasio dŵr ‘Wetter the Better’ yn darparu digon o hwyl dros yr haf. Mae Parc Morgan Jones wedi ennill Gwobr y Faner Werdd, ac mae yna ardal chwarae, drysfa (maze), cae flodau gwyllt ac ardaloedd chwarae bowlio, pêl droed, criced a thenis. Am ddim

Castell-nedd Port Talbot

Aqua Splash, Aberafan

Wedi’i leoli ar lân traeth Aberafan mae’n lleoliad poblogaidd iawn gyda theuluoedd. Agored 10yb i 7yh. Mae yna lefydd chwarae, parc sglefrio a golff hwyl yn agos. Am ddim.

Conwy

Pwll Padlo Llandrillo-yn-Rhos, Conwy

Mae’r pwll bach yma ger ardal chwarae, caffis a siopau, gan nad yw’n bell iawn o’r promenâd. Ewch â phicnic gyda chi, mae yna ddigonedd o fyrddau picnic o gwmpas. Mae gan Gonwy dri phwll padlo arall ledled y Sir ym Mhenmaenmawr, Craig y Don (Llandudno) a Llanfairfechan. Pob un am ddim.

Gwynedd

Lagŵns, Llyn Padarn, Llanberis

Mae’r Lagŵns ar Lyn Padarn yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd. Ewch â chadair campio a phicnic gyda chi i fwynhau ychydig oriau. Mae yna bontŵn hir ble gall plant blymio oddi arno i’r dŵr. Mae hwn yn ardal boblogaidd i bobl sy’n hoffi caiacio a phadlo bwrdd ayb. Os hoffech chi roi tro arno mae posib llogi’r holl offer sydd ei angen mewn siop gyfagos (er gall hyn fod yn eithaf drud). Mae angen bod yn fwy gwyliadwrus gan mai nofio gwyllt ydy hyn ac nid oes neb o gwmpas i wylio’ch plant. Am ddim.

Merthyr Tudful

Parc Sblasio Parc Cyfarthfa, Merthyr Tudful

Mae gan Barc Cyfarthfa popeth sydd ei angen ar gyfer diwrnod o hwyl: castell mawr, oriel celf, rheilffordd fach, lle chwarae, caffis, 160 acr o dir parc a phad sblasio anhygoel. Am ddim.

Rhondda Cynon Taf

Lido Ponty, Pontypridd, RCT

Lido Cenedlaethol Cymru yw hon ac mae’n werth ei ymweld. Mae yna bwll sblasio gydag ymbarél dŵr ac ardal chwarae i’r plant, lonydd nofio wedi’u gwresogi, canolfan ymwelwyr a chaffi i’r ymwelwyr hŷn. Awgrymir i chi gadw lle ar-lein cyn mynd gan ei fod yn boblogaidd iawn. Mynediad am ddim i rai dan 16 oed, £2 oedolion.

Sir Gaerfyrddin

Pad Sblasio Parc Rhydaman, Sir Gaerfyrddin

Mae’r pad sblasio yma wedi cymryd lle’r hen bwll padlo ym Mharc Rhydaman. Llai nag 10 munud o orsaf trenau Rhydaman. Mae yna hefyd byllau padlo i lawr y ffordd ym Mharc Howard a Pharc y Goron yn Llanelli. Am ddim.

Ynys Môn

Pwll Padlo Biwmares, Ynys Môn

Wedi’i leoli y tu ôl i adeilad yr RNLI ar lân y môr ym Miwmares. Mae yna ardal chwarae i blant, byrddau picnic a digon o siopau cyfagos i brynu bag o sglodion neu hufen iâ. Ewch â bwced, llinell bysgota a sgrapiau cig moch i ddal crancod ar y pier. Am ddim.

Dolenni pellach


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

5 Lle Am Ddim i Adlonni’r Plant

Pethau Rhad i Wneud Gyda’r Teulu Gogledd Cymru

Blog Gwadd: ‘5 Peth i’w Wneud O Dan £5’ i Deuluoedd yn Ne Cymru


Rhannwch hwn