Y Llinell Gymorth i Deuluoedd yng NghymruAddysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Hawliau a Chyfrifoldebau Iechyd Tai | gan | Jul 13th 2016

Gall cynghorwyr llinell gymorth PwyntTeulu Cymru eich cefnogi i gael y wybodaeth a’r gwasanaethau rydych chi ei angen ar gyfer chi a’ch teulu.

Mae’r rhyngrwyd yn beth hyfryd. Cymaint o wybodaeth, cymaint o newyddion a cymaint o luniau o gathod.

Ond weithiau mae’n gallu teimlo fel bod gormod o wybodaeth. Weithiau mae’n anodd iawn darganfod beth yn union rydych chi’n chwilio amdano, er yr holl gwglo.

Weithiau dyw’r wi-fi ddim yn gweithio neu nid oes rhyngrwyd o gwbl.

Wifi For Helpline article

Weithiau rydych chi eisiau cyngor un i un, eisiau siarad efo person go iawn.

Dyna pam bod gan PwyntTeulu Cymru linell gymorth yn ogystal â gwefan.

Ers mis Tachwedd llynedd rydym wedi bod yn agored chwe diwrnod yr wythnos yn ateb eich galwadau, negeseuon testun a sgwrsio ar-lein gyda theuluoedd yng Nghymru sydd yn chwilio am wybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Pa fath o bethau mae pobl wedi bod yn holi amdanynt? Rydym wedi cael amrywiaeth eang o ymholiadau gan gynnwys:

  • Mam o Gastell-nedd Port Talbot yn poeni am ymddygiad ei mab yn yr ysgol.
  • Mam yn poeni am ei phartner yn ysmygu yn y tŷ pam mae’r ferch gartref.
  • Mam yn cael trafferth ymdopi ag ymddygiad ei mab sydd â ADHD.
  • Ymholiadau am ofal plant ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Caerdydd, Sir y Fflint, Casnewydd Torfaen a Wrecsam.
  • Hawliau tai a throi allan o dŷ ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Conwy, Casnewydd a Blaenau Gwent.
  • Deintyddion yn Sir y Fflint.
  • Iselder ar ôl y geni.
  • Hawliau cyfnod mamolaeth.

Fel y gwelwch, mae cynghorwyr y llinell gymorth wedi ateb galwadau am amrywiaeth eang o bynciau o ledled Cymru, ond beth fydda chi’n hoffi siarad amdano?

Gallwch ffonio ar 0300 222 57 57

Os nad ydych chi eisiau siarad, ac mae’n well gennych chi deipio, gallwch chi:

Gyrru neges testun i 07860 052 905 neu gallwch yrru neges ar-lein (cliciwch y botwm ar frig y dudalen)

Mae llinell gymorth PwyntTeulu Cymru yn agored 6pm i 10pm Llun i Iau a 10am i 2pm dydd Gwener a dydd Sadwrn.


Rhannwch hwn