Y Frech Goch – Ydy Eich Plant Wedi Cael Y Brechlyn?Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd | gan | Mar 23rd 2018

germ erthygl y frech goch

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgan achosion o’r frech goch yn Ne Ddwyrain Cymru yn ddiweddar. Maent yn annog pawb i weld os yw plant a phobl ifanc wedi derbyn y brechiadau i gyd.

I ddarganfod beth ydy’r frech goch, pam bod brechiadau’n bwysig, a sut i ddarganfod os yw’ch plant wedi cael eu himiwneiddio, darllenwch ymlaen.

Beth ydy’r frech goch?

Mae’r frech goch yn salwch firaol sydd yn heintus iawn. Mae’n achosi twymyn a’r frech ymysg symptomau eraill. Gellir dal yr afiechyd wrth fod mewn cyswllt uniongyrchol gyda pherson heintus, neu wrth i rywun dagu neu disian.

Mae posib atal y frech goch gyda’r brechlyn MMR (frech goch, clwy pennau a rwbela). Bydd hwn wedi cael ei gynnig i’ch plentyn o gwmpas un oed ac yna ail ddos pan fyddant tua 4 oed.

Pam y ffwdan?

Er bod y mwyafrif o bobl yn gwella o’r frech goch o fewn tuag wythnos, gall achosi cymhlethdodau difrifol mewn rhai achosion. Mae yna lawer o gymhlethdodau peryglus a pharhaol gall ddigwydd o ganlyniad y frech goch, mae’r rhyngrwyd yn llawn rhybuddion. Gan fod posib atal y frech goch gyda brechiadau, mae’r GIG yn annog pawb i gael eu himiwneiddio.

Pam nad yw pawb yn cymryd y brechlyn?

Os oeddech chi’n gwneud ymchwil am y brechlyn, efallai eich bod wedi dod ar draws adroddiadau cymysg yn dweud bod y brechiad wedi’i gysylltu ag awtistiaeth. Daw hyn o adroddiad cyhoeddwyd yn 1998 gan Andrew Wakefield. Profwyd bod yr adroddiad yma yn un ffug a thynnwyd ei drwydded feddygol oddi arno. Nid yw’n cael ymarfer meddygaeth yn y DU ers hynny. Ond yn anffodus, roedd y niwed wedi’i wneud yn barod. Dychrynwyd llawer o rieni a phenderfynwyd peidio imiwneiddio’u plant. Golygai hyn mai pobl ifanc dan 25 oed yw’r rhai â’r perygl mwyaf o ddal afiechydon ataliadwy fel y frech goch.

Ydy fy mhlentyn wedi cael y brechlyn?

Os ydych chi’n ansicr os yw’ch plentyn wedi derbyn y brechiad MMR a’r pigiad atgyfnerthol edrychwch yn y llyfr cofnod iechyd plentyn personol coch (gall fod yn binc neu’n las i rai hŷn). Dylai holl fanylion y brechiadau fod yn y llyfr yma, ynghyd â dyddiadau, rhif y swp ac ym mha goes rhoddwyd y pigiad hyd yn oed.

Os nad yw’r llyfr coch ar gael, siaradwch â’r meddyg teulu. Bydd y wybodaeth yma ganddynt. Nid yw’n rhy hwyr, os nad yw’ch plentyn wedi derbyn yr holl bigiadau cysylltwch â’r feddygfa. Os ydych chi’n poeni am y brechlyn MMR yna siaradwch â’ch meddyg teulu am eich pryderon, neu edrychwch ar y wybodaeth ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Beth os nad all fy mhlentyn gael y brechlyn?

Mae yna rai pobl na chaiff y brechlyn oherwydd alergeddau neu gyflyrau iechyd. Os yw’ch plentyn yn un o’r bobl yma, yna gall imiwnedd poblogaeth eu hamddiffyn. Pan fydd digon o bobl mewn cymuned yn cael eu himiwneiddio, nid yw’r afiechyd yn gallu lledaenu. Bydd yr afiechyd yn marw allan cyn iddo gyrraedd person sydd heb ei imiwneiddio. Mae’n rhaid i 90-95% o’r boblogaeth dderbyn y brechlyn er mwyn i imiwnedd poblogaeth fedru gweithio. Anogwch eich ffrindiau a’ch teulu i sicrhau eu bod yn gyfoes â’u brechiadau, gan y bydd hyn yn cadw’ch plentyn (a nhw) yn ddiogel.

Gwybodaeth bellach:

Os ydych chi’n byw yn ardal Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro, cymerwch dau funud i lenwi’r arolwg yma. Bydd hyn yn helpu’r GIG i benderfynu pa ardaloedd sydd â’r perygl mwyaf.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech gyngor neu help bellach ac eisiau siarad gyda rhywun am gyngor, galwch ein cynghorwyr cyfeillgar ar linell gymorth PwyntTeulu. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Erthyglau Perthnasol:

Rhannu’r Baich… MMR ac Awtistiaeth?

Brechlyn Ffliw: Helpu’ch Plant i Drechu’r Germau


Rhannwch hwn