Rhannu’r Baich: Y Bachgen Drwg Drws NesafRhannu'r Baich | gan | Jul 8th 2016

thumbnail

Gall fod yn beth annifyr dweud y drefn wrth blentyn rhywun arall. Mae Elin o Geredigion yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon

Mae gan fy nghymydog fachgen 12 oed, Daniel, ac mae fy merch 6 oed, Isabel, wrth ei bodd yn chwarae ag ef ar ein stryd.

Ond gall Daniel chwarae’n eithaf brwnt ac mae’n aml yn colli teganau Isabel. Hyd yn hyn mae wedi colli ei phêl droed a’i sialc tu allan. Ddoe, tra roedd Isabel ac ef yn chwarae allan, dringodd ar feic Isabel a gwneud tric eithaf peryglus, a thorrodd hyn y beic.

Fe wylltiais a dweud y drefn wrtho. Roedd Isabel wedi dechrau crio felly aethom adref. Dwi ddim wedi’i weld ers hynny nac wedi siarad â’i rieni. Ydw i wedi gwneud o’i le yn disgyblu Daniel, gan nad yw’n blentyn i mi? Dwi ddim eisiau gwahardd Isabel rhag chwarae ag ef gan nad yw’n blentyn drwg, dim ond diffyg parch at eiddo pobl eraill.

Dwi ddim eisiau ffraeo gyda’m nghymdogion, maent yn bobl neis iawn. Help!

Cyngor PwyntTeulu Cymru

Diolch i chi am gysylltu. Mae’n ymddangos fel bod Isabel yn mwynhau chwarae yn y stryd gyda mab eich cymydog, Daniel. Mae’n ddrwg gen i glywed ei fod yn chwarae’n frwnt weithiau, ac wedi colli neu dorri rhai o deganau Isabel.

Mae yna wahaniaeth oedran eithaf mawr rhyngddynt, ac efallai mai dyma pam bod Daniel yn ymddangos yn eithaf brwnt wrth chwarae o gymharu â Isabel. Yn ddibynnol ar faint o amser maent yn chwarae gyda’i gilydd, gall y gwahaniaeth oedran hefyd arwain at Isabel gael ei dylanwadu i chwarae mewn ffordd sydd yn rhy hen iddi, er esiampl, ceisio gwneud triciau peryglus ar y beic.

Ydy Isabel a Daniel yn cael cyfleoedd i chwarae gyda phlant o’r un oedran weithiau? Gallai hyn leihau’r nifer o bethau sy’n digwydd pan fyddant yn chwarae â’i gilydd. Wrth feddwl am y digwyddiadau yma, efallai hoffech chi ystyried pa deganau mae Isabel yn mynd allan â hi wrth chwarae â Daniel. Mae’n ymddangos bod patrwm o bethau’n mynd ar goll neu’n cael eu torri.

Mae’n swnio fel eich bod yn difaru dweud y drefn wrth Daniel, yn y ffordd cafodd effaith ar Isabel a’r posibilrwydd bod Daniel a’i rieni yn cyffroi amdano. Ydych chi wedi ystyried mynd i weld eich cymdogion i weld sut maent yn teimlo, ac i drafod beth ddigwyddodd?

Rydych chi wedi sôn eu bod nhw’n bobl neis, a dwi’n siŵr byddant yn croesawu’r cyfle i siarad am beth ddigwyddodd, yn enwedig os ydynt wedi cyffroi am y peth. Efallai gallech chi feddwl os dylai gosod ffiniau i’r plant pan fyddant yn chwarae â’i gilydd yn y stryd, yn enwedig o ystyried y gwahaniaeth oedran.

Gobeithio bod yr ymateb yma wedi bod yn ddefnyddiol i chi, a byddech yn parhau i fwynhau perthynas dda â’ch cymydog. Cofiwch gysylltu’n ôl os ydych chi angen mwy o gyngor.

Cofion Gorau,

PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - Y Sgwrs RhywDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn