Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Diweddarwyd diwethaf: April 4, 2019

Am Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sydd ar incwm isel.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn gyda phrosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill. Mae manylion pellach ar yr amrywiaeth o wasanaethau ar gael yma.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Cymorth ychwanegol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd rhwng 0-25 oed sydd â nifer o wahanol anghenion ychwanegol.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Wrecsam ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

01978 292663

familiesfirst@wrexham.gov.uk

Teuluoedd yn Gyntaf,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam,
Stryd y Lampint,
Wrecsam,
LL11 1AY

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Wrecsam


Rhaglen Cefnogi Pobl Wrecsam

Cefnogaeth tai / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Camdriniaeth yn y cartref / Troseddu / Camdriniaeth Sylweddau / Camdriniaeth Alcohol / Iechyd meddwl / Grwpiau eraill fel uchod

Mae Cefnogi Pobl yn comisiynu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai i helpu’r rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol i fyw’n annibynnol ac osgoi’r perygl o ddod yn ddigartref.

 

Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Wrecsam

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu / Tâl Cludiant

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Pethau i’w Gwneud / Magu Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad am ddim ar ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc.