Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Diweddarwyd diwethaf: August 10, 2016

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Mae Gwasanaethau i Deuluoedd Wrecsam yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad AM DDIM ar bob agwedd o ofal plant, gwasanaethau plant a phobl ifanc yn Wrecsam, gan gynnwys:

 • gofalwyr plant
 • meithrinfeydd dydd
 • clybiau y tu allan i oriau’r ysgol, gan gynnwys cyn ac ar ôl ysgol a chlybiau gwyliau
 • grwpiau chwarae/cylchoedd meithrin
 • grwpiau rhieni/plant bach
 • help gyda chostau gofal plant
 • pethau i’w gwneud
 • addysg
 • gyrfaoedd mewn gofal plant, gan gynnwys hyfforddiant a chymwysterau
 • cydbwysedd gwaith-bywyd
 • ymddygiad plant
 • diogelwch plant
 • magu plant
 • bwlio
 • a llawer mwy

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam hefyd gynnig cefnogaeth i:

 • helpu rhieni di-waith i oresgyn y rhwystrau maent yn wynebu wrth geisio dysgu sgiliau newydd neu ddychwelyd i’r gwaith;
 • helpu rhieni i ddod o hyd i hyfforddiant neu waith, gofal plant, ariannu ar gyfer hyfforddiant, gofal plant, teithio neu offer;
 • helpu rhieni i gael mynediad i’r gwasanaethau maent ei angen;
 • helpu rhieni ifanc (14-25 oed) gyda sgiliau personol, ymarferol a magu plant;
 • helpu rhieni plant anabl a phlant gydag anghenion penodol i gael mynediad i wasanaethau

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Rhieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Pethau i’w Gwneud / Magu Plant

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

01978 292094

fis@wrexham.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam,
Llyfrgell Wrecsam,
Ffordd Rhosddu,
Wrecsam,
LL11 1AU

Oriau Swyddfa

Llun:
9:30am-5:00pm
Mawrth:
9:30am-5:00pm
Mercher:
9:30am-5:00pm
Iau:
9:30am-5:00pm
Gwener:
9:30am-5:00pm
Sadwrn:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael
Sul:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Wrecsam


Rhaglen Cefnogi Pobl Wrecsam

Cefnogaeth tai / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Camdriniaeth yn y cartref / Troseddu / Camdriniaeth Sylweddau / Camdriniaeth Alcohol / Iechyd meddwl / Grwpiau eraill fel uchod

Mae Cefnogi Pobl yn comisiynu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai i helpu’r rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol i fyw’n annibynnol ac osgoi’r perygl o ddod yn ddigartref.

 

Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Wrecsam

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu / Tâl Cludiant

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Pethau i’w Gwneud / Magu Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad am ddim ar ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc.