Dechrau’n Deg Wrecsam

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Dechrau’n Deg Wrecsam

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn rhannau penodol o Gymru.

Elfennau craidd y rhaglen yma ydy dylanwadu canlyniadau i blant a’u teuluoedd.

Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i rai 2-3 oed
  • Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy
  • Mynediad i gefnogaeth magu plant
  • Datblygiad Iaith a Chefnogaeth Cyfathrebu Gynnar

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Dim ond i rieni sydd yn byw mewn ardaloedd cod post penodol mae Dechrau’n Deg ar gael.

Dylai’ch Ymwelydd Iechyd roi gwybod i chi os ydych chi’n gymwys am y gefnogaeth yma neu gallwch ddarganfod gwybodaeth bellach drwy GGD Wrecsam, a gwybodaeth am wasanaethau eraill sydd ar gael i chi os nad ydych chi’n gymwys.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu / Tâl Cludiant

Dechrau’n Deg Wrecsam

01978 268858

flyingstart@wrexham.gov.uk

Dechrau’n Deg
Safle ysgol Hafod y Wern
Ffordd Deva
Wrecsam
LL13 9HD

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael
Sul:
Gwasanaeth peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Wrecsam


Rhaglen Cefnogi Pobl Wrecsam

Cefnogaeth tai / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Camdriniaeth yn y cartref / Troseddu / Camdriniaeth Sylweddau / Camdriniaeth Alcohol / Iechyd meddwl / Grwpiau eraill fel uchod

Mae Cefnogi Pobl yn comisiynu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai i helpu’r rhai sydd angen cefnogaeth ychwanegol i fyw’n annibynnol ac osgoi’r perygl o ddod yn ddigartref.

 

Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Wrecsam yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Wrecsam

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu / Tâl Cludiant

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Pethau i’w Gwneud / Magu Plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arweiniad am ddim ar ofal plant a gwasanaethau plant a phobl ifanc.