Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Diweddarwyd diwethaf: June 18, 2019

Am Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sydd ar incwm isel.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Ym Mro Morgannwg mae’n debygol eich bod yn clywed am Teuluoedd yn Gyntaf am y tro cyntaf trwy beth elwir yn Tîm FACT (Teuluoedd yn Sicrhau Newid gyda’i Gilydd). Dyma daflen yn esbonio beth maen nhw’n ei wneud a manylion FACT yw’r rhai darperir yma.

Dyma rhai o’r prosiectau mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn ei gefnogi:

Cliciwch yma am wybodaeth bellach ar brosiectau Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg  neu cysylltwch â’r Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc (PPPI) ar 01446 709269 neu cypp@valeofglamorgan.gov.uk

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Plant, pobl ifanc (0-18 oed) a’u teuluoedd o Fro Morgannwg, gallai gael budd o gefnogaeth ychwanegol i oresgyn anawsterau a gwneud newid positif.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Bro Morgannwg i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Llinell Gyngor Teuluoedd yn Gyntaf

0800 0327 322

familiesadviceline@valeofglamorgan.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9am-12pm, 1pm-4.30pm
Mawrth:
9am-12pm, 1pm-4.30pm
Mercher:
9am-12pm, 1pm-4.30pm
Iau:
9am-12pm, 1pm-4.30pm
Gwener:
9am-12pm, 1pm-4.30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Bro Morgannwg


Rhaglen Cefnogi Pobl Bro Morgannwg

Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Cefnogaeth Teulu / Iechyd a Lles / Iechyd Meddwl / Camdriniaeth yn y Cartref

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth a byw’n annibynnol. Rydym yn anelu at atal pobl rhag dod yn ddigartref wrth roi cymorth tai i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu sydd wedi bod yn ddigartref o’r blaen.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gweithio gyda gwasanaethau eraill sy’n cynnig gofal, cefnogaeth, cyfryngu a chyngor i’ch helpu i gael y gefnogaeth sydd ei angen arnoch .

Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd i roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a theuluoedd, a gwasanaethau cefnogi teulu ym Mro Morgannwg. Cyngor Bro Morgannwg.