Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed mewn rhannau penodol o Gymru.

Mae Dechrau’n Deg yn cefnogi teuluoedd i roi cychwyn gwell mewn bywyd i’w plant, yn anelu at wella datblygiad, iechyd a lles plentyn wrth baratoi am yr ysgol.

Mae’r gefnogaeth yn cynnwys:

– Gofal plant rhan amser, o ansawdd, am ddim i rai 2-3 oed
– Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy
– Mynediad i Raglenni Magu Plant
– Datblygiad Iaith Gynnar

Gallwch ddarganfod mwy am waith Dechrau’n Deg yma.

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Dechrau’n Deg ar gael i rieni yn byw mewn ardaloedd cod post penodol yn unig.

Cliciwch yma i ddarganfod os ydych chi’n byw mewn cod post Dechrau’n Deg ym Mro Morgannwg.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Bro Morgannwg i ddarganfod mwy.

 

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

01446 732180

flyingstart@valeofglamorgan.gov.uk

Adeilad Dechrau’n Deg:
Heol Skomer,
Y Barri,
CF62 9DA

Canolfan Teulu Dechrau’n Deg (gyda gofal plant a grwpiau i rieni):
Heol Gladstone,
Y Barri,
CF63 1NH

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Bro Morgannwg


Rhaglen Cefnogi Pobl Bro Morgannwg

Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Cefnogaeth Teulu / Iechyd a Lles / Iechyd Meddwl / Camdriniaeth yn y Cartref

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth a byw’n annibynnol. Rydym yn anelu at atal pobl rhag dod yn ddigartref wrth roi cymorth tai i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu sydd wedi bod yn ddigartref o’r blaen.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gweithio gyda gwasanaethau eraill sy’n cynnig gofal, cefnogaeth, cyfryngu a chyngor i’ch helpu i gael y gefnogaeth sydd ei angen arnoch .

Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd i roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a theuluoedd, a gwasanaethau cefnogi teulu ym Mro Morgannwg. Cyngor Bro Morgannwg.