Trechu’r Ffliw Dros y Gaeaf!Iechyd Newyddion | gan | Dec 2nd 2015

Gyda thymor y ffliw wedi cyrraedd, mae GIG Cymru yn cynnig brechlyn chwistrell drwynol y ffliw i holl blant 2 i 6 oed i geisio’u hamddiffyn o’r ffliw.

Dyma’r pethau dylech chi wybod:

Pam bod angen amddiffyn plant rhag y ffliw?

Gall ffliw achosi gwres uchel, poen yn y cyhyrau, cur pen, blinder, trwyn wedi cau, peswch a dolur gwddf sy’n gallu parhau am hyd at wythnos. Gall plant deimlo’n sâl iawn a gallai arwain at salwch difrifol. Mae posib i rai plant orfod aros yn yr ysbyty os oes cymhlethdodau. Mae’r brechlyn ffliw yn helpu amddiffyn plant rhag y ffliw yn ogystal ag atal teulu a ffrindiau rhag ei ddal.

Ydy’r brechlyn ffliw yn brifo?

Bydd y mwyafrif o blant rhwng 2 a 6 oed yn derbyn y brechlyn fel chwistrell yn eu trwyn. Gall hyn roi gwell amddiffyniad i blant rhag y ffliw nag y mae’r pigiad. Efallai bydd yn anghyffyrddus am ychydig funudau ond ni ddylai frifo o gwbl.

Sut i gael y brechlyn ffliw i’ch plentyn

Os yw’ch plentyn rhwng 2 a 6 oed, bydd eich doctor neu ysgol eich plentyn yn cysylltu heb i chi orfod gwneud dim. Bydd ffurflen caniatâd meddygol yn cael ei roi i’ch plentyn o’r ysgol (os ydyn nhw yn dosbarth Derbyn, blwyddyn 1 neu flwyddyn 2), bydd angen llenwi hwn a’i ddychwelyd cyn gynted â phosib. I blant hŷn cynigir y brechlyn i’r rhai sydd mewn perygl o gymhlethdodau o ganlyniad ffliw

Dwi ddim wedi clywed gan fy noctor nac yr ysgol

Os nad ydych chi wedi clywed dim, neu os hoffech wybodaeth bellach am bryd bydd eich plentyn yn derbyn y brechlyn, siaradwch â’ch meddyg teulu, nyrs practis neu nyrs ysgol eich plentyn.

Mae yna lwyth o wybodaeth ddefnyddiol am y brechlyn ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru, fel sgil effeithiau a manylion am y brechlyn. Mae gwirydd cymhwyster ar gyfer y brechlyn ffliw I blant ar gael hefyd.


Rhannwch hwn