Rhannu’r Baich… Trafferthion Iechyd Meddwl Fy MabIechyd Rhannu'r Baich | gan | Sep 15th 2017

Llun Clawr Rhannu'r Baich Iechyd Meddwl

Mae mam yn poeni am iechyd meddwl ei mab yn ei arddegau. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy mab, sy’n 17 oed, yn cael trafferthion gyda theimlo’n ddig, yn anobeithiol ac yn ddiwerth. Mae’n sôn am achosi niwed iddo’i hun. Mae hefyd yn dweud bydd y byd yn well hebddo. Helpwch plîs. Dwi’n meddwl byddai’n syniad da iddo dderbyn sesiynau cynghori!

Cyngor PwyntTeulu ar helpu plentyn sydd yn dioddef gydag iechyd meddwl gwael

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu Cymru, ac mae’n ddrwg iawn gennym glywed bod eich mab yn mynd drwy gyfnod anodd ar hyn o bryd. Mae problemau iechyd meddwl yn gyffredin iawn ymysg pobl ifanc, ac mae’n beth da ei fod wedi bod yn agored gyda chi am ei deimladau ar hyn o bryd.

Mae cadw’r cyfathrebu rhyngoch yn agored ac yn onest yn bwysig iawn er mwyn sicrhau diogelwch a lles eich plant. Dylai eich mab ddeall eich bod chi yno iddo beth bynnag yw’r ffordd mae’n teimlo. Mae eich mab angen gwybod eich bod chi’n mynd i wrando a’i helpu gydag unrhyw beth mae’n mynd drwyddo ar hyn o bryd.

Ymweld â’r doctor

Y cam cyntaf pwysig ydy i’ch mab fynd i weld doctor i drafod ei deimladau a’i brofiadau diweddar. Gall y doctor archwilio gwahanol opsiynau gyda’ch mab. Mae sesiynau cynghori yn fath o therapi siarad sydd yn edrych ar feddyliau a theimladau person a pam eu bod yn profi anawsterau gyda’r ffordd maent yn teimlo. Mae’n debyg bydd cynghori yn un o’r opsiynau bydd eich doctor yn ei drafod.

I weld cynghorydd GIG bydd rhaid i’r doctor gyfeirio eich mab. Bydd yn mynd ar restr aros i dderbyn ei apwyntiad cyntaf. Fel arfer gall pobl ifanc gael mynediad i sesiynau cynghori drwy’r ysgol/coleg a drwy’r gweithle hefyd o fewn rhai sefydliadau.

Rhwydweithiau iechyd meddwl eraill

Mae yna rwydweithiau cefnogaeth eraill fydd efallai’n gymorth i’ch mab, dyma ychydig o opsiynau:

Mae Meic yn llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth gyfrinachol i bobl ifanc yng Nghymru. Gallech chi gysylltu ar y ffôn, neges testun a negeseuo brys ac maent yn agored 8am-hanner nos bob dydd. Bydd Meic yn gallu siarad â’ch mab am ei broblemau a’r opsiynau sydd yn agored iddo i dderbyn cefnogaeth.

CALL logo for mental health APS

Mae CALL yn llinell gymorth iechyd meddwl arbenigol yn agored i unigolion yng Nghymru. Maent yn wasanaeth gwrando a chyngor cyfrinachol.

Childline Logo for mental health APS
Mae Childline yn cynnig gwasanaeth cynghori arbenigol ar-lein i blant a phobl ifanc. Gellir cael holl fanylion sut i gael mynediad i gynghorwyr arbenigol ar y gwefan.

young minds logo for mental health APS
Mae Youngminds yn wefan i bobl ifanc a rhieni yn cynnig gwybodaeth a chyngor ar bopeth sy’n ymwneud ag iechyd meddwl. Mae yna linell cyngor i rieni hefyd sydd yn cynnig cyngor a chefnogaeth.

Y ffactor pwysicaf i’w gofio ydy bod pawb yn profi pethau da a drwg mewn bywyd. Ond gyda’r cymorth a’r gefnogaeth gywir mae pethau yn gwella. Gobeithiwn fod y cyngor uchod yn helpu chi a’ch mab a pob hwyl i chi yn y dyfodol.

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu Cymru.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich… Dyled y Mab yn fy Mhoeni

Hunan Niweidio: Ymatebion Buddiol Fel Rhiant


Rhannwch hwn