Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Diweddarwyd diwethaf: July 12, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn cynnig gwybodaeth gyfrinachol, diduedd, am ddim ar wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys darpar rieni , ym Mlaenafon, Pont-y-pŵl a Cwmbrân.

Gallem ddarparu gwybodaeth am ddarparwyr gofal plant ac asiantaethau lleol a chenedlaethol eraill sy’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad i chi a’ch teulu.

Gallem eich helpu i ddod o hyd i warchodwyr plant, meithrinfeydd dydd, grwpiau chwarae a Chylchoedd Meithrin, clybiau gwyliau, cynlluniau chwarae hanner tymor a’r haf, addysg meithrin, Dechrau’n Deg, credydau treth a thalebau gofal plant yn ogystal â sefydliadau a phrosiectau sy’n cefnogi teuluoedd.

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Holl blant, pobl ifanc, teuluoedd a darpar rieni yn Nhorfaen yn ogystal â gweithwyr proffesiynol yn gweithio gydag unrhyw un o’r grwpiau yma.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Gwybodaeth Ieuenctid / Magu Plant / Chwarae / Pethau i’w Gwneud / Gwasanaethau cefnogol arbenigol / Cymorth gyda chostau gofal plant

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

RHADFFÔN 0800 0196330

fis@torfaen.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen,
Canolfan Blant Integredig Cwmbrân,
Heol Ton, Cwmbrân,
Gwent, NP44 7LE

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Ar-lein / Peiriant ateb yn unig
Sul:
Ar-lein / Peiriant ateb yn unig

Gwasanaethau eraill yn Torfaen


Rhaglen Cefnogi Pobl Torfaen

Cefnogaeth yn Ymwneud â Thai / Digartrefedd / Hyrwyddo Annibyniaeth/ Cynnal eich Tenantiaeth

Mae Cefnogi Pobl yn Nhorfaen yn gweithio i helpu chi rhag dod yn ddigartref, neu’n gallu rhoi cefnogaeth i bobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol. Gallant gynnig llety argyfwng os ydych chi’n dod yn ddigartref yn sydyn, yn ogystal â thai â chymorth wrth i chi ddysgu’r sgiliau i fyw’n annibynnol.

Dechrau’n Deg Torfaen

Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Siarad Cynnar/ Gofal Plant

Mae’r rhaglen yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac i deuluoedd gyda phlant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yn Nhorfaen.

Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Gofal Plant / Gwybodaeth / Gwybodaeth Ieuenctid / Magu Plant / Chwarae / Pethau i’w Gwneud / Gwasanaethau cefnogol arbenigol / Cymorth gyda chostau gofal plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn cynnig gwybodaeth gyfrinachol, am ddim ar wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys darpar rieni, ym Mlaenafon, Pont-y-pŵl a Cwmbrân.