Dechrau’n Deg Torfaen

Diweddarwyd diwethaf: July 12, 2017

Am Dechrau’n Deg Torfaen

Mae Dechrau’n Deg i deuluoedd gyda phlant dan 4 oed ac ar gael i deuluoedd yn byw mewn codau post penodol yn Nhorfaen.

Mae’r rhaglen yn helpu rhieni i roi Dechrau Deg mewn bywyd i’w plant.

Mae hyn yn cynnwys:

 • Gofal plant rhan amser, o ansawdd, am ddim i rai 2-3 oed
 • Mwy o wasanaeth Bydwreigiaeth ac Ymwelydd Iechyd
 • Mynediad i Raglenni Magu Plant
 • Datblygiad Iaith Gynnar

Mae’r rhaglen yma i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed, yn byw yn yr ardaloedd mae’n gweithredu.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae ardaloedd Dechrau’n Deg yn Nhorfaen yn cynnwys codau post penodol o fewn yr ardaloedd yma ar hyn o bryd:

 • Blaenafon
 • Garndiffaith
 • Pontnewynydd
 • Trefddyn, Pen-y-garn a Sant Cadog
 • Cwmynyscoy
 • Thornhill
 • St Dials
 • Fairwater
 • Greenmeadow
 • Pentre Uchaf

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Torfaen i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Siarad Cynnar/ Gofal Plant

Dechrau’n Deg Torfaen

01495 742100

0800 0196330 (GGD Rhadffôn)

emma.parker@torfaen.gov.uk

Canolfan Blant Integredig Penygarn,
Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn,
Penygarn,
Pont-y-pŵl,
NP4 8JR

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 5:00pm
Mawrth:
8:30am - 5:00pm
Mercher:
8:30am - 5:00pm
Iau:
8:30am - 5:00pm
Gwener:
8:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Torfaen


Rhaglen Cefnogi Pobl Torfaen

Cefnogaeth yn Ymwneud â Thai / Digartrefedd / Hyrwyddo Annibyniaeth/ Cynnal eich Tenantiaeth

Mae Cefnogi Pobl yn Nhorfaen yn gweithio i helpu chi rhag dod yn ddigartref, neu’n gallu rhoi cefnogaeth i bobl sydd wedi bod yn ddigartref yn y gorffennol. Gallant gynnig llety argyfwng os ydych chi’n dod yn ddigartref yn sydyn, yn ogystal â thai â chymorth wrth i chi ddysgu’r sgiliau i fyw’n annibynnol.

Dechrau’n Deg Torfaen

Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Siarad Cynnar/ Gofal Plant

Mae’r rhaglen yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru ac i deuluoedd gyda phlant dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yn Nhorfaen.

Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Torfaen yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen

Gofal Plant / Gwybodaeth / Gwybodaeth Ieuenctid / Magu Plant / Chwarae / Pethau i’w Gwneud / Gwasanaethau cefnogol arbenigol / Cymorth gyda chostau gofal plant

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn cynnig gwybodaeth gyfrinachol, am ddim ar wasanaethau a gweithgareddau i blant, pobl ifanc a theuluoedd, gan gynnwys darpar rieni, ym Mlaenafon, Pont-y-pŵl a Cwmbrân.