Syniadau Arbed Arian Dros y NadoligArian Pethau i'w Gwneud | gan | Sep 8th 2016

thumbnail

Mae llai nag 4 mis nawr tan ddiwrnod y Nadolig, felly rydym wedi casglu awgrymiadau, triciau a chyngor ar sut i gadw costau’n isel dros yr Ŵyl.

Efallai bod hyn yn ychydig yn gynnar ar ein rhan ni, ond rydym yn ymwybodol bod ceisio talu am y Nadolig allan o gyflog mis Rhagfyr yn unig yn dasg anodd iawn. Ar gyfartaledd, amcangyfrif bod gwariant pob oedolyn llynedd yn £530, felly mae dechrau cynilo yn gynnar yn gwneud pethau’n haws, ac felly’n esboniad am yr erthygl yma!

Os ydych chi’n pendroni faint o amser sydd yna cyn y Nadolig yna mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gloc sy’n cyfri lawr tan ddiwrnod y Nadolig ar eu tudalennau Cynllunydd Ariannol y Nadolig. Mae ganddynt hefyd ddigonedd o declynnau cyllidebu sy’n helpu chi i gynllunio eich cynilo.

Felly dilynwch yr awgrymiadau yma, byddwch yn gynnil ac yn graff â’ch arian, a byddwch yn osgoi cychwyn y flwyddyn newydd mewn dyled fawr!

fancy pounds for Christmas Money Saving Tips

Cynilo nawr, gwario wedyn

Mae’n debyg ei bod yn rhy hwyr i ymuno â Chlwb Cynilo Nadolig ond nid yw hynny’n beth drwg i ddweud y gwir. Mae’r rhain yn gallu cyfyngu ble gallech chi brynu. Nid ydych yn ennill llog (interest) ar eich arian ychwaith. Ac nid ydynt yn cael eu rheoli gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol – felly os ydynt yn colli popeth yna rydych chi’n colli popeth hefyd. Ond mae yna ddigon o amser i gychwyn cynllun cynilo arferol.

Os mai dim ond ychydig rydych chi’n cynilo yna nid oes rhaid i chi gynnwys y banciau hyd yn oed. Wedi dweud hynny, os ydych chi’n cynilo swm sylweddol mae’n syniad ceisio ennill ychydig o log ar eich arian mewn cyfrif cynilo neu gyfrif cynilo unigol (ISA).

Undebau Credyd

Os ydych chi’n cael trafferth agor cyfrif banc, beth am chwilio am undeb credyd cyfagos? Mae’r sefydliadau yma sy’n cael ei redeg gan y gymuned yn cadw arian yn yr ardal leol. Maent hefyd yn cynnig benthyciadau yn rhatach nag y benthycwyr diwrnod cyflog ac wedi’u creu i helpu pobl leol yn ariannol. Maent yn fwy tebygol nag banc i helpu chi i agor cyfrif. Mae posib darganfod eich undeb credyd agosaf ar wefan Undebau Credyd Cymru.

Sut i gychwyn cynilo? Mae’n well cynilo swm penodol, bod hyn yn ddyddiol, wythnosol neu fisol. Mae’n well cael system reolaidd yn hytrach nag cadw beth sydd ar ôl ar ddiwedd y mis (os oes rhywbeth). Mae gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol gyfrifianellau defnyddiol sy’n gallu gweithio allan faint, a pa mor aml mae angen cynilo er mwyn cyrraedd eich gôl.

Clybiau Cynilo Archfarchnadoedd

Os nad yw’ch archfarchnad leol wedi cychwyn un eto, yna byddant yn gwneud yn fuan! Yn aml gallech brynu stampiau neu gynllun cerdyn mwy modern mewn archfarchnadoedd yn yr wythnosau cyn y Nadolig. Dyma ble anogir i chi gynilo ychydig bach bob wythnos ar gyfer y Nadolig, wrth brynu stampiau neu roi arian ar eich cerdyn.

Mae’r dull ‘ychydig bach yn aml’ yn gallu cynyddu eich arian yn sydyn. Mae sawl cynllun yn cynnig bonws a chymhelliant sydd yn gallu cynilo mwy o arian i chi nag cyfrif cynilo. Ar y llaw arall, mae’n cyfyngu chi i’r archfarchnad yna a’r cynigion sydd ganddynt. Efallai bod archfarchnadoedd eraill yn cynnig y pethau yn rhatach, ond rydych chi’n clymu eich hun i’ch siop leol.

Notes for Christmas saving money tips article

Gwneud arian

Cliriwch a gwerthu rhai o’r pethau nad ydych ei angen mwyach. Efallai byddech chi’n darganfod anrhegion o flynyddoedd blaenorol gallai wneud anrhegion da i eraill. Sicrhewch nad ydych yn eu rhoi’n ôl i’r person roddodd nhw i chi yn y lle cyntaf!

Os oes gan eich plant bethau nad ydynt eisiau mwyach, gall hyn fod yn amser da i siarad am arian a chost pethau. Fel mae’r fideo isod yn dangos, nid oes gan y mwyafrif o bobl ifanc syniad da o gost y Nadolig ac mae’n beth da rhoi addysg arian iddynt yn gynnar.

Mae tudalennau gwerthu lleol ar Facebook yn dod yn fwy poblogaidd nag eBay fel y man cyntaf i werthwyr a phrynwyr. Mae costau gwerthiant eBay, 10% o’r mwyafrif o werthiannau, yn ffactor am hyn. Edrychwch ar yr awgrymiadau gwerthu ar Facebook yma gan y Money Saving Expert cyn i chi neidio i mewn.

Gwaith Dros Dro

Os oes gennych chi amser ac egni, yna mae gan lawer iawn o wefannau recriwtio adrannau pwrpasol ar gyfer staff manwerthu dros dro. Chwiliwch am waith dros dro Nadolig (Christmas temp work). Mae gan y Post Brenhinol ddigonedd o waith ychwanegol cyn y Nadolig, cadwch lygaid ar gyfryngau cymdeithasol am gyfleoedd. Ac os ydych chi’n gallu tyfu barf mawr wen yna gallech chi weithio fel Sïon Corn efallai!

Christmas presets for christmas money saving tips

Creu Anrhegion Eich Hun

Gadewch i ni gychwyn gyda chardiau cyn symud ymlaen at anrhegion. Mae e-bostio cardiau Nadolig wedi’u haddasu yn hytrach nag postio rhai yn gallu arbed lot i chi. Mae stamp dosbarth cyntaf bellach yn 64c sydd yn gallu adio i gost fawr yn sydyn. Byddwch yn gyfeillgar i’r blaned ac arbed arian wrth beidio defnyddio papur. Neu fel arall, beth am weld os oes gwasanaeth post Sgowtiaid lleol yn eich cymuned chi, edrychwch am arwyddion mewn siopau lleol. Os ydych chi am aros gyda’r Post Brenhinol yna mae’r dyddiadau postio olaf yn cael eu cyhoeddi fis Hydref.

Dyma ychydig o syniadau anrhegion gwnaed â llaw sydd yn gallu cadw costau i lawr dros y Nadolig.

Talebau Amser

Defnyddiwch gerdyn neis a phrintio eich anrheg! Pethau fel “Caniateir brecwast yn y gwely i ddaliwr y daleb hon” neu “Tylino traed am ddim” neu efallai gallech chi gynnig bod yn yrrwr dynodedig ar noson allan. Byddwch yn greadigol, hael a phersonol!

Six cards with text such as Foot Rub and Movie NIght printed on them

Creu jam, alcohol, cyffug ayb.

Dim ond os ydych chi’n creu lot mae hyn yn gweithio, gan fod cost pob anrheg unigol yn lleihau wrth i chi greu mwy. Mae yna ddigonedd o ryseitiau ar-lein ac os ydych chi am greu jam, casglwch fwyar duon eich hun a chadw costau’n isel. Rhowch ruban neis ar y pecyn a byddwch yn arbed ffortiwn ar brynu anrhegion. Gofynnwch i’r plant greu labeli hefyd i greu anrheg hyd yn oed mwy personol.

Gwau, pwytho a chrosio:

Gall gwau pethau gymryd amser ac mae gwlân yn gallu bod yn ddrud hefyd. Ond, os ydych chi’n gwneud lot o bethau bach, fel clawr ffôn, matiau diod, hetiau, pypedau bysedd, gallech chi wneud i’r ffabrig barhau’n hirach a chreu llawer o anrhegion.

Eisiau mwy? Edrychwch ar rain:

Ac os yw hyn yn ormod o waith i chi neu os nad oes gennych chi ddigon o amser yna edrychwch ar 50 anrheg dan bum punt gan y Money Saving Expert.

Black Friday for Christmas money saving tips article

Sêl Cyn y Nadolig

Er ei fod yn draddodiad Americanaidd yn ymwneud â Diolchgarwch, mae Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber wedi teithio dros Fôr yr Iwerydd.

Bydd Dydd Gwener Du yn digwydd ar ddydd Gwener 25ain Tachwedd 2016 a Dydd Llun Seiber ar ddydd LLun 28ain Tachwedd 2016. Disgwylir fflach sêl a disgowntiau ar-lein ar y dyddiau yma.


helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Nadolig Rhatach


Rhannwch hwn