Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Diweddarwyd diwethaf: September 19, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn gyda phrosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant gan y cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Mae’r ffordd mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei drefnu yn Abertawe yn cael ei adolygu ar hyn o bryd, ond rydych yn debygol o glywed am weithgareddau Teuluoedd yn Gyntaf trwy’r Tîm o Amgylch y Teulu.

Maen nhw wedi’u sefydlu yn y cyngor a’u manylion cyswllt ydy’r rhai darperir.

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd sy’n wynebu anawsterau.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yn Abertawe.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Sue Peraj (Rheolwr Tîm o Amgylch y Teulu)

01792 635400 (Tîm o Amgylch y Teulu)

TeamAroundTheFamily@swansea.gov.uk

Cyfeiriad swyddfa (o fis Gorffennaf 2017):
Alexandra House
1, Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5ED 

Cyfeiriad post:
Gwasanaeth Ymyriad Cynnar
TAF
Drwy law: Canolfan Dinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Abertawe


Dechrau’n Deg Abertawe

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy Rhaglen Blynyddoedd Cynnar blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Gwybodaeth / Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar / Pethau i’w Gwneud / Chwarae, Chwaraeon a chyfleusterau hamdden / Gwybodaeth ariannol / Magu plant / Datblygiad Gweithlu

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Abertawe yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r teulu, gofal plant, plant, a chefnogaeth teulu.

Rhaglen Cefnogi Pobl Abertawe

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gallu darparu cymorth sy’n ymwneid â thai os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref. Gallai ddarparu sgiliau a chefnogaeth i’ch helpu chi i fyw yn annibynnol.

Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.