Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Diweddarwyd diwethaf: August 11, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Abertawe yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r teulu, gofal plant, plant, a chefnogaeth teulu. Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth:

 • Darparwyr Gofal Plant Cofrestredig
  • Gwarchodwyr plant
  • Meithrinfeydd
  • Gofal Cofleidiol
  • Grwpiau chwarae
  • Clybiau Brecwast ac Ar Ôl Ysgol
  • Rhaglenni Gwyliau
 • Grwpiau Rhieni a Phlant
 • Chwarae
 • Pethau i’w gwneud – Gweithgareddau lleol ar gyfer y teulu
 • Gweithio yng ngofal plant a datblygu’r gweithlu
 • Grantiau a chyfleoedd cyllido, a llawer mwy…

Yn ogystal â’ch helpu’n uniongyrchol, gallwn ni hefyd eich cyfeirio at asiantaethau a sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Gallwch chwilio am wybodaeth gofal plant a chefnogaeth i’r teulu wrth chwilio’r cyfeiriadur ar-lein.

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Gallem roi gwybodaeth i rieni a gofalwyr, cyflogwyr, gweithwyr proffesiynol, sefydliadau, rhai sydd yn cynnal busnes gofal plant ar hyn o bryd neu’n meddwl cychwyn un, myfyrwyr ac/neu bobl sydd yn ystyried gofal plant fel opsiwn gyrfa.

Yn gweithio gyda

Gwybodaeth / Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar / Pethau i’w Gwneud / Chwarae, Chwaraeon a chyfleusterau hamdden / Gwybodaeth ariannol / Magu plant / Datblygiad Gweithlu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

01792 517222

fis@swansea.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
3ydd Llawr Alexandra House
Heol Alexandra
Abertawe
SA1 5LD

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 5pm
Mawrth:
8:30am - 5pm
Mercher:
8:30am - 5pm
Iau:
8:30am - 5pm
Gwener:
8:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Abertawe


Dechrau’n Deg Abertawe

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy Rhaglen Blynyddoedd Cynnar blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Gwybodaeth / Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar / Pethau i’w Gwneud / Chwarae, Chwaraeon a chyfleusterau hamdden / Gwybodaeth ariannol / Magu plant / Datblygiad Gweithlu

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Abertawe yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r teulu, gofal plant, plant, a chefnogaeth teulu.

Rhaglen Cefnogi Pobl Abertawe

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gallu darparu cymorth sy’n ymwneid â thai os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref. Gallai ddarparu sgiliau a chefnogaeth i’ch helpu chi i fyw yn annibynnol.

Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.