Sut i Arbed Arian Fel TeuluArian Newyddion | gan | May 1st 2016

Sut i Arbed Arian Fel Teulu

Pan ddaw at fagu teulu mae pob ceiniog yn cyfrif ac mae ymdopi gyda chostau gofal plant, ysgol ac adloniant yn gallu bod yn achos cur pen. Ond mae help ar gael gyda’r casgliad cyngor defnyddiol yma ar sut i arbed arian fel teulu.

Nid yw magu teulu wedi bod yn waith hawdd erioed, ac yn bendant nid yw’n rhad. Mae astudiaethau yn dangos mai dyma’r cyfnod drytaf erioed i gael plant, gyda 6 o bob 10 rhiant yn dweud eu bod yn cael trafferth ymdopi.

Weithiau mae ymdopi gyda’r costau yma yn gallu teimlo ychydig yn anobeithiol, ond mae yna sawl ffordd gallech chi chwilio am gefnogaeth a chynilo arian ar bopeth o filiau i ddiwrnodau allan. Yma yn PwyntTeulu Cymru rydym wedi bod yn gwrando ar broblemau ariannol mae teuluoedd a gofalwyr yn ei wynebu, yn cynnig cyngor ar sut i wella pethau. Yma mae gennym gasgliad o’r cyngor arian gorau sydd gennym ond os oes gennych chi unrhyw faterion penodol hoffech ofyn amdano yna cysylltwch.

Awgrymiadau arbed arian bob dydd

fbcy

MrsMummyPenny Yn Cyflwyno: Ffyrdd o Arbed Arian i’ch Teulu

Mae’r blogwraig arbed arian a’r fam o dri MrsMummyPenny yn rhannu ei hawgrymiadau gorau ar arbed arian a chyngor i deuluoedd. Mae hi’n esbonio sut i arbed arian ar filiau egni a ffôn, a sut i wneud y mwyaf o unrhyw wobrau.

4 o Apiau i Helpu Arbed Arian

Eisiau arbed arian ar gostau trenau, nosweithiau allan a ffonio rhifau drud? Gall wneud hyn o’ch ffôn gyda’r apiau defnyddiol yma!

Sut i Osgoi Dyled ac Arian Anweledig

Gyda thaliadau cudd a biliau annisgwyl mae rhai costau yn gallu bod yn sioc i chi. Dyma gyngor ar sut i osgoi’r ‘arian anweledig’ yma i atal chi a’ch teulu rhag disgyn i mewn i ddyled bellach pan fydd pethau yn mynd o’i le.

Dychwelyd i’r Ysgol: Sut i Arbed Arian

Efallai bod addysg am ddim yn y DU – ond gyda gwisgoedd ysgol, tripiau a chinio i feddwl amdanynt – nid yw mynd i’r ysgol am ddim. Rydym yn cynnig cyngor ar sut i arbed arian a derbyn cefnogaeth wrth i chi yrru’ch plant i’r ysgol.

Arbed arian ar filiau

fp_pug-in-a-rug

3 Ffordd i Arbed Arian ar Eich Biliau Gwres

Os ydych chi’n meddwl bydd talu eich biliau gwres yn anodd yna mae yna gynlluniau gallai gynnig help. Dyma dri awgrymir gan grwpiau teulu ledled Cymru.

Sut Arbedais £1000 y Flwyddyn Mewn Biliau

Teimlo fel bod biliau yn dod allan o’ch clustiau? Efallai gall y flogwraig a’r fam BudgetFairy helpu. Mae’n rhoi cyngor ar sut i gwtogi ar y biliau trydan, nwy a band llydan.

Arbed arian ar gael hwyl

fp_half-term-03

Syniadau Parti Rhad a Chofiadwy i Blant

Ddim yn sicr sut i gynnal parti pen-blwydd plentyn ar gyllideb? Dyma syniadau gwych fydd yn helpu chi i greu argraff ar rieni eraill wrth gadw costau’n isel.

5 Arbrawf Gwyddoniaeth Hawdd i Wneud Gyda’r Plant

Nid telesgopau enfawr a chemegau drud ydy gwyddoniaeth yn unig – gallech chi greu arbrofion hwyl ac addysgiadol gyda hanner lemon, crib plastig a gwydriad o ddŵr!

Syniadau Picnic Hawdd ar Gyfer Diwrnod i’r Teulu yng Nghymru

Picnic: un o’r gweithgaredd rhataf i deuluoedd. Dyma ychydig o awgrymiadau ar beth i’w fwyta, beth i’w chwarae a ble i fynd.

5 Peth Rhad ac am Ddim i Deuluoedd yng Ngogledd Ddwyrain Cymru

Eisiau diwrnod allan rhad yng Ngogledd Ddwyrain Cymru? Mae Alison, yn rhannu ei phrofiadau o ddiwrnodau allan rhad neu am ddim yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

5 Peth i’w Wneud o Dan £5 i Deuluoedd yn Ne Cymru

Ydych chi’n byw yn Ne Cymru ac angen gweithgareddau i adlonni’r plant? Mae’r blogwraig MinionMum yn edrych ar rai o’r llefydd mae’n hoffi ymweld â nhw gyda’i phlentyn 5 oed.

10 Peth Dan £5 i Deuluoedd yn y Gogledd Orllewin

Mae’r blogwraig gwadd Tania yn profi bod yna lawer o bethau hwyl (a rhad) i’w gwneud fel teulu yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Llefydd am Ddim i Ymweld â’r Teulu: Awgrymiadau Darllenwyr

Maent yn dweud bod y pethau gorau mewn bywyd am ddim. Mae ein darllenwyr yn awgrymu’r llefydd gorau i’w hymweld yng Nghymru sydd ddim yn costio ceiniog.

Padiau Sblasio a Phyllau Padlo i Blant yng Nghymru

Plant angen rywle i sblasio? Cymerwch olwg ar un o’r sawl pad sblasio a phyllau padlo i blant yng Nghymru.

Priodas ar Gyllideb: Stori Lianne a Stephen

Gall priodasau fod yn ddrud (mae Cylchgrawn Brides yn dweud bod y briodas arferol ym Mhrydain bellach yn costio £24,000) ond nid oes rhaid iddynt. Mae’r newydd-briod Lianne a Sephen yn rhannu eu stori.

Arbed arian ar wyliau

fp_santa

Syniadau Arbed Arian Dros y Nadolig

Nid yw byth yn rhy fuan i ddechrau meddwl am y Nadolig (yn enwedig pan ddaw at y gost). Rydym wedi creu llwyth o awgrymiadau, triciau a chyngor ar sut i dorri costau tymor y Nadolig.

Gwyliau Rhad i’r Teulu: Gwyliau yng Nghymru Am £150 Neu Lai

Nid oes rhaid i chi wario cannoedd a hedfan ar draws y byd i gael gwyliau hyfryd i’r teulu. Dyma sut gallech chi gynllunio gwyliau am lai nag £150.

Dydd Gŵyl Dewi: Creu Pethau’n Rhad

Ddim yn sicr sut i ddathlu popeth Cymraeg ar gyllid? Mae gennym awgrymiadau am wisgoedd a danteithion blasus sy’n hawdd ac yn rhad.

Hunllefau Crefftus: Calan Gaeaf ar Gyllideb

Addurniadau arswydus, bwyd brawychus a gwisgoedd gwallgof. Yr unig bethau fydd ddim yn hunllef am eich Calan Gaeaf nesaf ydy pa mor rhad gallai fod.

Ydyn ni’n cael mynd a’r plant ar wyliau yn ystod y tymor ysgol?

Mae’r gost o wyliau teuluol yn saethu i fyny yn ystod gwyliau’r ysgol ond oeddech chi’n ymwybodol o’r peryglon o fynd â’ch plant allan o’r ysgol yn ystod y tymor?

Arbed arian ar ofal plant

fp_childcare-01

Beth ydy Cymorth LlICh Dechrau’n Deg?

Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu – mae’r rhain yn sgiliau pwysig i’ch plentyn. Gall Dechrau’n Deg helpu chi i ddatblygu sgiliau iaith eich plentyn.

Gofal Plant Fforddiadwy Dros y Gwyliau yng Nghymru

Mae ceisio trefnu gofal plant yn gallu bod yn boen mawr, dyma ganllaw sydyn ar yr opsiynau fforddiadwy sy’n agored i chi.

Angen cymorth ychwanegol? Cefnogaeth ariannol yng Nghymru.

Egluro’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru

Gyda Chredyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno ledled Cymru, penderfynom siarad gydag arbenigwr am y goblygiadau i’r rhai ar fudd-daliadau. Cawsom sgwrs gyda Helen Evans, Rheolwr Cyngor y Tîm Cyngor Ariannol yn Llyfrgell Ganolog Gaerdydd. Mae’n esbonio beth ydy Credydau Treth, beth ydy Credyd Cynhwysol a sut bydd yn effeithio ar fudd-daliadau pobl ifanc a Lwfans Byw Anabledd.

Bywyd yn Anodd Ar Ôl Toriadau Budd-daliadau

Mae Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Naomi wedi cael ei gwtogi, rydym yn cynnig cyngor ar sut i ymdopi.

Gŵr Wedi Anafu yn y Gwaith, ac Angen Arian!

Cysylltodd mam i ddau o Abertawe ar ôl i’w gŵr fethu gweithio o ganlyniad anafiad yn y gwaith, cynigom awgrymiadau ar ble i gael cefnogaeth.

Darganfod Banc Bwyd

Yn ei chael yn anodd fforddio costau cyffredinol fel bwyd? Dyma gyngor am sut i ddarganfod banc bwyd gallai helpu.


Hoffi’r darn yma? Edrychwch ar ein herthyglau eraill am arbed arian i chi a’ch teulu.

Os hoffech sgwrsio mwy am faterion ariannol neu deuluol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun – 07860 052 905
  • Neges sydyn (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Dydd Llun i Ddydd Iau a 10am – 2pm Dydd Gwener a Dydd Sadwrn.


Rhannwch hwn