Sut I Adnabod A Thrin Llau PenIechyd Newyddion | gan | Mar 6th 2017

Menciod yn pigo - Sut i adnabod a thrin llau pen

Rydych chi’n agor bag eich plentyn ac yn darganfod y llythyr hunllefus. “Oes modd i chi chwilio pen eich plentyn gan fod achosion o lau pen yn yr ysgol”. Mae’ch pen yn dechrau cosi’n syth yn meddwl am y peth ac rydych chi’n chwilio pen eich plentyn gan ddal eich anadl. Mae llau pen yn boen felly beth ddylech chi ei wneud?

Mae pawb wedi clywed am lau pen (nits), ac mae’n gallu bod yn broblem fawr mewn ysgolion! Nid yw’n rhywbeth cywilyddus, mae llau pen yn hoffi gwallt glân meddai sawl un wrthych (chwedl yw hyn – nid ydynt yn ffafrio gwallt glân dros wallt budr). Ond gall wneud i rai teimlo cywilydd, fel eich bod wedi ffaelu rhyw fath o brawf hylendid os yw’r pryfaid bach neu’r wyau yn llercian yng ngwallt eich plentyn.

Fel sonnir uchod, nid oes gan lau pen dim i’w wneud gyda glendid y gwallt. Maent yn cael eu pasio drwy gyswllt pen i ben ac yn gyffredin iawn mewn plant 4-11.

Sut i ddod o hyd i lau pen?

Mae wyau’r llau tua maint darn o ‘ddandryff’. Maent yn siâp hirgrwn ac yn ddotiau bychan, bychan melyn, gwyn neu frown. Maent yn sownd i’r gwallt yn agos i’r croen pen, ble mae’r tymheredd yn berffaith i ddeor yr wy. Mae llau pen yn bryfaid bach llwyd/brown.

Gan eu bod mor fach, gall fod yn anodd eu gweld. Yr arwyddion cyntaf fydda eich plentyn yn crafu ei ben. Efallai gallant deimlo rhywbeth yn symud ar eu pen hyd yn oed. Ond weithiau nid oes symptomau.

Sut i chwilio am lau pen?

Gan eu bod yn anodd iawn eu gweld, cyngor da fydda i chwilio pennau eich plant yn rheolaidd. Mae hyn yn hyd yn oed mwy pwysig pan fydd y llythyr yna yn dod gartref o’r ysgol. I chwilio am lau pen dyma sydd angen ei wneud:

  • Rhannwch y gwallt mewn gwahanol lefydd gan edrych ger top y gwddf a thu ôl i’r clustiau i weld os oes marciau ble mae’ch plentyn wedi bod yn cosi neu grafu.
  • Chwiliwch am unrhyw fath o symudiad yn y gwallt ynghyd â chwilio am wyau llau yn sownd i’r gwallt (fel sonnir uchod). Mae’n haws teimlo nag gweld yn aml gan eu bod fel graen tywod.
  • Sicrhewch mai llau pen ydy beth bynnag rydych chi’n ei weld yn hytrach nag ‘dandryff’ – bydd hwnnw’n hawdd i’w dynnu tra bod llau pen yn sownd i’r gwallt.

Sut i drin llau pen?

Felly rydych chi wedi trin y llau pen ac… am hunllef… oes mae yna lau pen. Cofiwch, nid yw hwn yn fai ar eich plentyn nac chi. Fel sonnir uchod, nid ydynt yn ffafrio gwallt glan neu fudur. Felly beth i wneud nawr?

Fel arfer nid oes angen gweld doctor i gael gwared â llau pen. Mae triniaeth ar gael yn yr archfarchnadoedd, fferyllfa ac ar-lein. Y prif opsiynau ydy:

  • Chwistrellau a thrwythau i’w lladd – cofiwch nad yw pob un yn addas ar gyfer merched beichiog neu sy’n bwydo o’r fron, nac i blant dan 2 – os yn ansicr siaradwch â’r fferyllydd fydd yn gallu rhoi’r cyngor gorau.
  • Crib llau pen – wedi’i ddylunio’n arbennig ar gyfer tynnu llau, yn addas i bawb ac yn eithaf rhad. Gellir eu defnyddio dro ar ôl tro.

Os ydych chi’n darganfod llau pen ar eich plentyn yna’r peth gorau i’w wneud yw trin pawb yn y tŷ gan eu bod yn symud yn hawdd o un pen i’r llall ac yn gallu lledu rhwng y teulu cyfan.

Beth nesaf?

Bydd angen i chi ddweud wrth yr ysgol os oes gan eich plentyn llau pen. Efallai bydd hyn yn codi cywilydd arnoch chi ond nid oes angen teimlo fel hyn gan ei fod yn eithaf cyffredin a ddim i’w wneud â pha mor dda rydych chi’n gofalu am eich plant. Os nad yw’r ysgol yn dod i wybod am achosion yna mae posib gall eich plentyn gael llau pen am yr eildro os yw plentyn arall wedi eu cael. Felly mae’n beth da i’r ysgol rybuddio rhieni i fod yn wyliadwrus.

Ymddiheuriadau os yw’ch pen chi yn parhau i gosi ar ôl darllen hwn! Gallaf eich dychmygu yn rhoi’r ffôn/tabled/llygoden i lawr yn syth a mynd i edrych ar bennau’r teulu cyfan cyn gynted â phosib. Mwynhewch!


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Ydych chi eisiau cyngor pellach am y pwnc yma neu gydag unrhyw broblemau sydd gan eich teulu? Yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm Llun i Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu. Cysylltwch ar y manylion isod.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit

Cystadleuaeth Diwrnod Y Llyfr

Alergeddau a Sut i Ymdopi â Nhw


Rhannwch hwn