Sul y Mamau: Heriau a Llawenydd Bod yn FamCyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion | gan | Mar 24th 2017

Mam a merch - Sul y Mamau: Heriau a Llawenydd Bod yn Fam

Mae Sul y Mamau ar y gorwel, ac yn y dyddiau diwethaf cynhaliwyd cystadleuaeth ar PwyntTeulu yn gofyn i’n darllenwyr am yr heriau mwyaf o fod yn fam. Diolch i bawb gymerodd rhan a llongyfarchiadau i Jessica a Carwen sydd wedi ennill taleb siopa £10 yr un!

Rydym wedi derbyn llawer o adborth: Newid clytiau budr drwy’r adeg. Gosod esiampl dda. Teimlo eich bod yn cael eich barnu am fod yn fam llawn amser. Delio gyda phlentyn sy’n ffwdanus gyda bwyd. Plant sydd angen chi bob munud. Dysgu i roi rhyddid i blant hŷn. Poeni am y plant drwy’r adeg. Teimlo euogrwydd am beidio treulio digon o amser gyda nhw. Dydy bod yn fam ddim yn swnio’n hawdd mae hynny’n bendant!

Dyma oedd gan 8 mam a 1 tad i’w ddweud oedd y peth anoddaf am famolaeth:

“Torri’ch cefn tra’n hanner plygu drosodd a gafael yn eu llaw i’w helpu i gerdded. Ac wrth gwrs y ffrwydradau clwt pan rydych chi allan!”Jessica.

“Fel dyn, fi ydy prif ofalwr fy mhlant ac yn gwneud y gwaith tŷ, codi o’r ysgol, siopa, coginio, grwpiau cefnogol, cyfarfodydd ayb. Yn ogystal ag astudio llawn amser, gwirfoddoli un diwrnod yr wythnos, a chynnal a chefnogi tudalen ar Facebook. Mae’n waith anodd ond dwi wrth fy modd. Byddaf yn dychwelyd i’r gwaith pan fyddaf yn gorffen fy astudiaethau, ond bydd y plant yn yr ysgol uwchradd neu wedi gadael yr ysgol erbyn hynny, ac yn fwy tebygol o allu gofalu am eu hunain. Mae pobl yn edrych yn od arnaf ac yn gwneud sylwadau’n aml wrth ddarganfod nad wyf yn gweithio ac yn gofalu am y cartref. Dwi wastad wedi bod yn dda yn anwybyddu’r sylwadau gwirion. Ond dwi’n cael sylwadau gan ferched llawer mwy nag yr wyf gan ddynion, sydd yn syndod.”Michael

“Gwneud y coginio a thwtio tra mae plentyn 2 oed yn sownd arnoch chi, felly gorfod ei wneud gydag un llaw yn llythrennol!” Llinos

“I ‘ganiatáu’ dy blant hŷn fod yn oedolion.”Carwen

“Ceisio cael cydbwysedd rhwng bod yna i’r plant a bod yn enghraifft dda a dangos bod merch yn gallu gwneud pa bynnag swydd mae hi eisiau!” Les

“Mae’n anodd diffodd y fam ynoch chi. Hyd yn oed heb y plant rydych chi’n meddwl am y pethau sydd angen eu trefnu ar eu rhan – fel trefnu gwisg ffansi i barti ar y ffordd i’r gwaith neu wneud apwyntiad gwallt yn eich amser cinio. Mae gorfod meddwl am berson arall drwy’r adeg, yn ogystal â chi’ch hun, yn eithaf blinedig.”Emma.

“Jyglo bod yn fam a swydd llawn amser. Yr holl euogrwydd pan dwi ddim yn treulio digon o amser gyda’r plant am fod rhaid gweithio.”Candice

“Plentyn bach sydd yn gwrthod bwyta! Dwi wedi dod yn drafodwr ac yn llwgrwobrwywr da gyda’m mab sydd ddim eisiau bwyta.”Helen

“Doeddwn i ddim yn disgwyl y paranoia o fod yn fam. A yw’n iawn? Ydy hi’n gwneud ffrindiau? A yw’n hapus yn yr ysgol? Oes rhywun yn pigo arni? Pam nad yw’n darllen cystal â’i ffrindiau? Ydy’r plentyn yna’n ddylanwad da arni? A yw’n stryglo? Ydy hi’n edrych yn drist? A fydd yn ddiogel hebddaf?”Tania

IMG_4959

Dyma’r amser i longyfarch eich hun Mamau!

Er gwaethaf yr holl anawsterau mae pawb yn wynebu, rydym yn sicr byddech chi’n cytuno bod mamolaeth yn gallu bod yn siwrne wobrwyol iawn. Y ffordd mae ein calon yn llenwi gyda llawenydd wrth weld y gwen fach ar eu hwynebau. Pan rydym yn eu gweld yn tyfu, yn dysgu gwneud rhywbeth ac yn ei gael yn iawn. Dod yn fwy annibynnol. Pan fyddant yn rhedeg atom i roi cwtsh. Er weithiau ein bod yn amau ein gallu fel rhiant a’i fod yn ymddangos fel tasg ddiddiolch weithiau, cofiwch ar y diwrnod yma bod cariad a gwerthfawrogiad. Dymunwn ddiwrnod ymlaciol llawn mwynhad i chi, gyda chusan a chwtsh gan y bobl sy’n eich caru.

Sul y Mamau Hapus i’n holl famau PwyntTeulu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?

Cerdded i’r Ysgol: 5 Gêm i Chwarae ar y Daith

9 Awgrym Gwrth-Fwlio i Rannu Â’ch Plentyn


Rhannwch hwn