Straen: 15 Ffordd i Geisio’i DrechuIechyd | gan | Mar 29th 2017

Saethau - Straen: 15 Ffordd i Geisio'i Drechu

Mae hi bron yn fis Ebrill, sef Mis Ymwybyddiaeth Straen, felly heddiw rydym yn edrych ar 15 ffordd i leihau straen yn eich bywyd bob dydd.

Mae straen yn rhan normal o fywyd pob dydd i’r mwyafrif ohonom. Ond pan fydd yna ormod o straen sydd yn cael effaith niweidiol ar ein bywydau o ddydd i ddydd, dyma pryd mae angen i rywbeth newid.

Y peth cyntaf i’w wneud, os nad yw’n hollol amlwg yn barod, ydy adnabod beth sydd yn achosi’r straen. Efallai ei fod yn llawer o bethau bach yn dod at ei gilydd, fydda ddim yn broblem fawr ar ben ei hun? Neu efallai mai un peth penodol ydyw? Rhywbeth fel sefyllfa neu berson sy’n broblem?

Unwaith i chi adnabod y broblem yna mae’n syniad da i feddwl am beth ellir ei wneud i newid pethau. Nid yw hyn yn hawdd bob tro wrth gwrs ac weithiau nid yw’n bosib. Ond os mai person sydd yn achosi’ch lefelau straen i godi, yna efallai gallech chi geisio rhoi pellter rhyngoch chi. Os yw’n sefyllfa yn y gwaith, ceisiwch gael cefnogaeth eich cyd-weithwyr i newid pethau.

Mewn realiti, bydd yna rai sefyllfaoedd sydd wastad yn mynd i achosi lefel penodol o straen. Y peth pwysig ydy i wybod sut i ddelio gyda’r straen yma a darganfod ffyrdd i ymdopi â nhw’n haws. Felly, o ystyried hyn, rydym wedi creu rhestr o awgrymiadau ymlacio isod. Darganfyddwch beth sy’n gweithio i chi a gwneud ymdrech ymwybodol i ffitio hyn i mewn i’ch ffordd o fyw.

Happy guys balancing on a ball for stress article

trwy GIPHY

1. Ceisiwch gadw cydbwysedd bywyd-gwaith dda

Nid yw hyn wastad yn hawdd ond mae unrhyw un sydd yn llwyddo i wneud hyn yn gallu dweud wrthych chi’r gwahaniaeth mae’n gallu cael ar eich lefelau straen. Dysgwch sut i ddweud ‘na’ pan fydd gormod yn cael ei ofyn ohonoch. Nid yw hyn yn ddiog, dim ond dewis gofalu amdanoch chi’ch hun.

Laughing group of cartoon characters for stress article

trwy GIPHY

2. Treuliwch amser gyda’r bobl sydd yn gwneud i chi deimlo’n hapus

Bwytwch ar y bwrdd a sgwrsio. Cerddwch y ci (neu un y cymdogion os nad oes gennych chi gi). Potran yn yr ardd. Gwyliwch ffilm wrth gael cwtsh ar y soffa.

Broken TV for stress article

trwy GIPHY

3. Diffoddwch y teledu a gwneud rhywbeth arall

Chwaraewch gêm fwrdd neu gardiau. Neu gallech chi roi tro ar liwio i oedolion. Mae llyfrau chwileiriau neu groeseiriau yn opsiwn hefyd.

Oprah in the bath for stress article

trwy GIPHY

4. Cael bath

Gallech chi socian yn y bath gyda llyfr neu gylchgrawn a chwpl o ganhwyllau arogl neis efallai.

Sideshow Bob doing a hobby for stress article. Tie Simpsons

trwy GIPHY

5. Chwilio am hobi newydd

Mae dysgu rhywbeth newydd yn gallu rhoi gwahanol ffocws ac atal chi rhag gorboeni am bethau nad oes posib eu newid efallai.

Don Draper from Mad Men doing yoga for stress article

trwy GIPHY

6. Mae ymarfer corff yn ffordd wych i gael gwared ar straen

Nid oes rhaid i hyn gynnwys mynd i’r gampfa, sy’n gallu bod yn ddrud ac yn syniad brawychus i lawer ohonom. Darganfod rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau sydd yn bwysig. Bod hynny’n ymuno â dosbarth ddawnsio, darganfod dosbarth yoga, neu fynychu taith redeg wythnosol yn eich ardal. Mae cerdded yn fywiog yn yr awyr agored yn gallu gwneud i ni deimlo’n llawer gwell hefyd. Edrychwch ar y ddolen hon am deithiau rhedeg mewn parciau yn lleol i chi.

Shawn Of The Dead - in The Winchester for stress article

trwy GIPHY

7. Ewch i gwis tafarn gyda’ch ffrindiau

Fel arfer mae’r rhain yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos ac mae’n gallu bod yn ffordd hwyl o dorri’r wythnos gwaith.

David Shrigley Off Switch for Stress Article

trwy GIPHY

8. Cael gwared ar y dyfeisiau am un noson yr wythnos

Mae’n swnio’n frawychus dwi’n gwybod. Gwrandewch ar eich hoff gerddoriaeth yn lle hynny. Gall cerddoriaeth ein cludo’n ôl i gyfnod hapusach, llai straenus.

Man sleeping on a hotdog for stress article

trwy GIPHY

9. Ceisiwch gael noson dda o gwsg

I’r mwyafrif o bobl mae hyn yn tua 8 awr o orffwys heb ddigyffro. Mae gosod yr awyrgylch cywir i gysgu’r un mor bwysig i oedolion ag y mae i blant ifanc. Ceisiwch beidio mynd a ffôn i’r llofft na gwylio’r teledu. Yn ddelfrydol, dylai’r llofft gael ei ddefnyddio am 2 beth yn unig, cysgu a… nid oes angen dweud beth arall 😉

Sailor Moon cleaning for Stress article

trwy GIPHY

10. Cael gwared ar yr annibendod

Bod hynny yn eich cartref neu’r gwaith. Gall hyn fod yn therapiwtig iawn ac mae’n gallu rhoi gwir synnwyr o foddhad wrth i bopeth teimlo’n fwy trefnus, a chithau’n teimlo bod gennych chi gwell reolaeth.

Disney chipmunk eating apple

trwy GIPHY

11. Bwyta diet cytbwys iach

Bydd gwneud hyn yn gwneud i chi deimlo llai o straen ac efallai yn gwneud i chi ddioddef llai gyda salwch lefel isel, rydych chi’n edrych ac yn teimlo’n well a bydd eich lefelau hyder yn cynyddu.

Squidward Rainbow for positive thinking with stress

trwy GIPHY

12. Dewiswch feddwl yn bositif

Gall hyn fod yn anodd pan rydym ni dan straen, ond mae ymchwil yn dangos bod gwneud ymdrech pwrpasol i feddwl yn bositif yn gallu bod yn effeithiol iawn. Mae gweld y pethau positif mewn sefyllfaoedd yn dod yn arferiad. I ddefnyddio ymadroddiad Saesneg ‘Fake it till you make it!’

Laughing Lizard for stress article

trwy GIPHY

13. Chwerthin ydy’r feddyginiaeth gorau

Pan fyddech chi’n teimlo straen, gwnewch ddewisiadau doeth am y pobl sydd o’ch cwmpas a’r pethau rydych chi’n eu gwneud. Er esiampl, Mamma Mia yn hytrach nag Beaches, y Beach Boys yn hytrach nag Adele, gwneud synnwyr? 🙂

Ice King having a massage for stress article

trwy GIPHY

14. Tylino’r corff

Un ai gan therapydd neu gan eich partner. Cewch hwyl yn dysgu gyda’ch gilydd sut i ymlacio’ch gilydd.

Breathe in for stress article

trwy GIPHY

15. Dysgwch a defnyddiwch dechnegau anadlu syml

Mae’r rhain yn gallu bod yn ddefnyddiol iawn. Mae gan Mind ganllawiau gwych ar dechnegau anadlu i leihau straen.

Yn anffodus nid oes wialen hud pan ddaw at straen. Ond, mae bod yn ymwybodol o beth sydd yn achosi’r straen a gwybod beth allem ni ei wneud i reoli’n lefelau straen yn hanner y frwydr. Gobeithio bydd rhai o’r syniadau uchod wedi rhoi deunydd meddwl i chi.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os yw’ch teulu yn cael unrhyw broblemau eraill, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant

Ymdopi â Straen Arholiadau

Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?


Rhannwch hwn