Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Diweddarwyd diwethaf: June 12, 2019

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint ddarparu teuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) gydag ystod eang o wybodaeth ar bynciau sy’n cynnwys:

  • Gweithgareddau chwarae, chwaraeon, hamdden ac adloniant
  • Gwasanaethau iechyd, gan gynnwys gwybodaeth am gamddefnyddio sylweddau a lles meddyliol
  • Gwasanaethau Cyflogaeth, gan gynnwys gwybodaeth am gydbwysedd gwaith / bywyd, Credydau Treth Gwaith ac opsiynau gofal plant / help gyda chostau gofal plant.
  • Gwasanaethau addysg, gan gynnwys addysg uwch
  • Gwasanaethau gofal cymdeithasol a chefnogaeth theulu
  • Gwasanaethau ieuenctid, datblygiad plant, diogelwch plant, bwlio a phroblemau ymddygiad
  • Gwasanaethau i bobl ag anableddau ac anghenion arbennig neu ychwanegol
  • Gwasanaethau ariannol a chyfreithiol, gan gynnwys budd-daliadau lles.
  • Hyrwyddo’r iaith Gymraeg
  • Gwasanaethau a rhwydweithiau cefnogol lleol a chenedlaethol

Mae ganddynt gronfa ddata helaeth o ddarparwyr gofal plant cofrestredig yn y sir.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Gall holl drigolion Sir y Fflint gael mynediad i’r gwasanaeth yma, gan gynnwys y rhai sydd yn symud i Sir y Fflint neu’n gweithio yno, yn ogystal ag unrhyw weithwyr proffesiynol, asiantaethau neu sefydliadau gyda chysylltiadau i Sir y Fflint a’i drigolion.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

01352 703500

fisf@flintshire.gov.uk

Cyngor Sir y Fflint,
Swyddfeydd y Sir,
Lôn y Capel,
Fflint,
Sir y Fflint
CH6 5BD

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am - 4:30pm
Mawrth:
8:30am - 4:30pm
Mercher:
8:30am - 4:30pm
Iau:
8:30am - 4:30pm
Gwener:
8:30am - 4:30pm
Sadwrn:
Peiriant ateb ar gael
Sul:
Peiriant ateb ar gael

Gwasanaethau eraill yn Sir y Fflint


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir y Fflint yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i deuluoedd (a’r rhai sy’n gweithio gyda theuluoedd) ar amrywiaeth o bynciau ac mewn sawl fformat. Gallant helpu gyda phynciau fel iechyd, addysg, hamdden, ariannol a gofal plant cofrestredig.

Dechrau’n Deg Sir y Fflint

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gwasanaethau i rieni cymwys, fel gofal plant am ddim o ansawdd ar gyfer plant 2 i 3 oed, cymorth magu plant, gwasanaeth ymwelydd iechyd dwys a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir y Fflint

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir y Fflint.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir y Fflint

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnyddio Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed gall fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.