Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Mae gan blant 2 i 3 oed, yn byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, hawl i leoliad gofal plant rhan amser am ddim am 12.5 awr yr wythnos, sydd yn gyfatebol i ddwy awr a hanner y dydd, dydd Llun i ddydd Gwener am 42 wythnos y flwyddyn. Mae’r rhaglen yma wedi tyfu yn sylweddol dros y blynyddoedd diweddaraf.

Maent yn canolbwyntio’r gwasanaeth ar blant yn cael dechrau deg mewn bywyd, yn barod i gychwyn yn yr ysgol, datblygu eu sgiliau iaith, emosiynol, corfforol a chymdeithasol. Mae Dechrau’n Deg yn bwriadu adnabod anghenion yn fuan er mwyn gosod gwasanaethau cefnogol i ymateb i’r anghenion yma o fewn y teulu.

 

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Rhaglen wedi’i dargedu bellach ar gael mewn 12 ardal ddaearyddol yn y sir. Y rhain ydy:

 • Betws yn ardal Rhydaman
 • Bigyn
 • Porth Tywyn Canolig
 • Gogledd Tref Caerfyrddin
 • Carwe
 • Dafen Llwynhendy a’r Bynea yn ardal Llanelli
 • Felin-foel
 • Garnant
 • Glanaman
 • Lakefield/Copperworks
 • Y Morfa
 • Gorllewin y Pwll/Maengwyn
 • Pantyffynnon (Rhydaman)
 • Pen-bre
 • Trimsaran a Pharc Waun Dew

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Gaerfryddin i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

01554 742447

childreninfo@carmarthenshire.gov.uk

Hen Ysgol Gynradd y Morfa,
Heol Newydd,
Morfa,
Llanelli,
SA15 2DQ

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Gaerfyrddin


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim yn Sir Gaerfyrddin ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i blant 0 i 3 oed a’u teuluoedd sydd yn byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin gyda chyflogaeth, iechyd a lles.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich annibyniaeth a darparu cefnogaeth tai yn eich cartref.