Marwolaeth a Galar: Sut i Siarad â’ch PlentynIechyd Newyddion | gan | Jul 25th 2016

 

Statue for Bereavement Article FP

Mae marwolaeth yn beth anodd i ddeall a’i dderbyn yn unrhyw oedran. Mae’n gallu bod yn anoddach fyth i blentyn neu berson ifanc. Os ydych chi’n poeni am sut i ddechrau siarad am farwolaeth gyda’ch plant, dyma arweiniad sydyn gall fod o gymorth…

Mae’r Tywysog Harry yn y newyddion heddiw (dydd Llun, 25 Gorffennaf 2016), yn dweud ei fod yn difaru peidio siarad am farwolaeth ei fam. Bu farw’r Dywysoges Diana pan oedd Harry’n 12 oed ac mae ymdopi â marwolaeth yn yr oedran yma yn gallu bod yn anodd iawn. Dywedodd mai dim ond ychydig flynyddoedd yn ôl dechreuodd bod yn agored am yr effaith y cafodd hyn arno. Roedd y tywysog yn siarad mewn barbiciw Heads Together gyda sêr chwaraeon enwog sydd wedi teimlo effaith problemau iechyd meddwl.

Prince Harry for Bereavement Article

Awgrymiadau am sut i siarad â’ch plentyn am farwolaeth

Mae colli rhywun neu rywbeth rydych chi’n ei garu neu’n pryderu amdanynt yn gallu bod yn sioc fawr. Mae hefyd yn gallu bod yn boenus iawn i ymdopi ag ef. Mae’n gwbl arferol i brofi pob math o emosiynau cymhleth ac mae pawb yn ymateb yn wahanol. Nid oes ffordd gywir nac anghywir i ymateb – mae gan bawb ffordd ei hun. Mae hyn yn wir i bawb, yn enwedig plant.

Byddwch yn barod i siarad a gwrando arnynt am y pwnc. Peidiwch gorfodi hyn os nad ydynt eisiau siarad. Ceisiwch fod yna iddynt o hyd a’u cyfeirio at y dolenni, gwybodaeth a llinellau cymorth isod. Cofiwch ofalu amdanoch chi’ch hunain hefyd.

Dolenni a llinellau cymorth defnyddiol

TheSprout.co.uk

Mae theSprout yn gylchgrawn ar-lein i bobl ifanc yng Nghaerdydd ac mae yna adran gwybodaeth arbennig yn ymdrin â Phrofedigaeth, Galar a Marwolaeth (adran Cymraeg dan ddatblygiad ar hyn o bryd). Ysgrifennir ar gyfer pobl ifanc ac mae’n cyfeirio darllenwyr at wasanaethau fel Hope Again.

Hope Again

Hope Again ydy gwefan Gofal Mewn Galar Cruse ar gyfer pobl ifanc. Mae Cruse yn elusen ledled y DU sydd yn gweithio â phlant, pobl ifanc ac oedolion sydd wedi colli rhywun sy’n agos atynt. Mae gan Hope Again straeon personol gan bobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan farwolaeth, yn ogystal â chyngor ar bynciau fel siarad amdano, hunanniweidio a chofio’r rhai rydym yn ei garu.

Mae Cruse hefyd yn cynnal llinell gymorth ar-lein os ydych chi neu’ch plentyn angen siarad â rhywun yn uniongyrchol – 0808 808 1677. Mae’n agored Llun-Gwener, 9:30am – 5pm.

Meic Logo

Meic

Meic ydy’r llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i rai 0-25 oed yng Nghymru. Gellir cysylltu ar y ffôn, neges testun a neges ar-lein i siarad am unrhyw bwnc. Mae hyn yn cynnwys galar ac mae’n fan cychwyn da ar gyfer eich plentyn gan eu bod yn cynnig cefnogaeth ar amrywiaeth eang o bynciau.

Mae Meic am ddim i’w ddefnyddio ac yn agored bob dydd o 8am i hanner nos:

YoungMinds

Mae gan YoungMinds adran arbennig i rieni sy’n poeni am sut effaith mae galar yn ei gael ar eu plentyn. Mae ganddynt linell gymorth am ddim hefyd ar 0808 802 5544. Mae’n agored o 9:30am i 4:00pm, Llun i Gwener.

Heads Above The Waves

Mae Heads Above The Waves yn ysgrifennu am hunanniweidio ran amlaf, ond maent hefyd wedi cyhoeddi’r erthygl ardderchog a chyffrous yma am ymdopi â cholled. Efallai byddwch yn adnabod yr enw Heads Above The Waves, gan eu bod wedi ysgrifennu cyfres o flogiau gwadd i PwyntTeulu Cymru yn ddiweddar ar y pwnc hunanniweidio.


helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

Credyd Llun Clawr: liquidnight trwy Compfight cc


Rhannwch hwn