Semenu Artiffisial: Bod Yn Feichiog Trwy IUIIechyd Technoleg | gan | Oct 27th 2016

Matches and something for IUI Artificial Insemination Article

Rydym wedi cael sgwrs gyda Jane, mam feichiog, i siarad am IUI, rhoddwyr sberm a’r potensial anawsterau o fod yn rhieni o’r un rhyw. Mae ffrwythloni’r fewngroth (IUI) yn cael ei alw’n fwy cyffredin yn semenu artiffisial.

I gychwyn, llongyfarchiadau! Rydych chi wedi dod yn feichiog drwy’r broses IUI, ydy hynny fel IVF?

Diolch 🙂 Nac ydy, mae IUI yn wahanol i IVF. Mae IUI yn golygu llawfeddyg neu ddoctor yn gosod sberm wedi’i olchi a’i baratoi i mewn i’r groth ac yn agos i’r wy yng nghyfnod ofwliad. Mae IVF yn ymwneud â’r broses o dynnu’r wyau o’ch ofarïau a’u cymysgu gyda sberm. Mae ffrwythloni yn digwydd yn y labordy, ble mae’r wy wedi’i ffrwythloni (embryo) yn cael ei fewnblannu i mewn i groth merched.

Sut ydych chi’n golchi sberm? Iawn, dwi’n dyfalu bod angen dewis rhoddwr sberm felly? Sut dewisoch chi un?

Nid oes gen i glem sut maent yn golchi’r sberm. Mae popeth yn cael ei sgrinio a’i brofi ar gyfer potensial afiechydon, heintiau neu gyflyrau genetig.

Roedd y broses o ddewis rhoddwr sberm addas yn flinedig ac yn golygu llawer iawn o feddwl. Dewisom y sberm trwy wefan un pwrpas proffesiynol o roddwyr oedd yn cyd-fynd. Mae wedi’i selio ar ddewisiadau personol, sydd yn cyd-fynd ag elfen benodol yn ymwneud â’m nheip gwaed, ac oedd yn cydymffurfio â’r DU.

Roedd yna ddiffyg rhoddwyr lleol. Roedd hyn oherwydd newid diweddar yng nghyfraith y DU. Mae pobl ifanc bellach efo hawl i gysylltu â’r rhoddwr sberm pan fyddant yn 18 oed. Mae’n ymddangos fel bod hyn wedi effeithio ar y nifer o roddwyr yng Nghymru a’r DU. Felly penderfynom ddewis rhoddwr addas o dramor.

Mae dewisiadau personol yn ddiddorol iawn Ydych chi’n cael gweld lluniau o’r rhoddwyr? Faint o wybodaeth sy’n cael ei rannu? Ydych chi’n gwybod eu gwaith, cymwysterau, gallu athletaidd, barn wleidyddol? A beth sy’n gwneud i sberm gydymffurfio â’r DU.

Ydych, rydych chi’n cael gweld lluniau, o pan mae’r rhoddwr sberm yn fabi hyd at y presennol. Penderfynom fynd am fynediad proffil llawn, fel y gallem wneud penderfyniad gwybodus.

Mae llawer o wybodaeth bersonol yn cael ei rannu am roddwyr:

 • personoliaeth
 • priodoledd personol
 • math corff
 • diddordebau
 • ethnigedd
 • addysg
 • statws cyflogaeth
 • hanes meddygol
 • cyflyrau genetig
 • materion corfforol ac iechyd meddwl
 • statws priodol
 • os oes ganddynt blant
 • unrhyw feichiogiadau arall o ganlyn IUI neu IVF yn y gorffennol
 • cyflyrau meddygol tadol a mamol, ynghyd â gwybodaeth am frodyr neu chwiorydd

Yn ddiddorol, mae hefyd yn cynnwys disgrifiad byr o pam maent yn rhoddi eu sberm. Roedd un ni wedi dweud ei fod eisiau rhoi’r cyfle i bawb gael plentyn.

Rhoddwr sy’n cydymffurfio i’r DU, ydy pan fydd dyn yn cytuno i gydymffurfio gyda’r gyfraith, sydd yn dweud bod y person ifanc yn gallu cysylltu â’r person yma pan fydd ef/hi yn troi’n 18.

Wow, mae hynna’n lot o fanylion, roeddwn i’n dychmygu rhywbeth fel Tinder. Iawn, felly rydych chi wedi dewis rhywun, beth sy’n digwydd nesaf? Ydy IUI yn broses poenus?

Ha ha, na, ychydig yn wahanol i Tinder. Er yn debyg iawn, nid yw’n wefan dêts!

Ar ôl dewis, rydych yn cychwyn y broses ffrwythlondeb. Bydd pob canolfan ffrwythlondeb gyda phrosesau ychydig yn wahanol a gall y driniaeth ffrwythloni amrywio. Yn ein canolfan ni, roeddent yn cyfuno’r weithred gyda chyffuriau ffrwythloni. Mae hyn yn cynyddu eich cyfle o ddod yn feichiog.

Tua 2-3 mis cyn y driniaeth, roedd fy mhartner yn fy neffro bob bore am 7am i roi pigiad o Brogesteron a Clomid yn fy mol. Yna tua 48 awr ar ôl y driniaeth, roedd hi’n rhoi pigiad o rywbeth gelwir yn ‘pigiad atgyfnerthu’ yn fy  mol. Mae pigiad atgyfnerthu yn Gonadotrapin Chorionic Dynol (HCG). Mae hwn yn ysgogi’r wy i gael ei ryddhau yn ystod ofwliad.

Tinder ar gyfer semenu artiffisial IUI IUI

Nid sut mae rhoddi sberm yn gweithio. Delwedd: Facebook.com/Tinder

Roeddwn yn ymateb mor dda i’r cyffuriau ffrwythloni, fel bod i’n creu gormod o wyau da. Felly roedd rhaid i mi gael anaesthetig lleol syml i gael triniaeth i leihau’r nifer yma. Roedd hyn yn boenus, ond dim ond am ychydig eiliadau. Dilynwyd hyn gyda’r broses o semenu’r sberm i’m groth yn syth.

Unwaith i’r semenu ddigwydd, roedd yr arbenigwyr yn ein cynghori i barhau gyda’r progesteron am 2 fis arall. Pythefnos wedyn cynghorwyd i ni gymryd prawf beichiogrwydd. Os oedd yn bositif roedd angen i ni fynd yn ôl yn 4 wythnos er mwyn sgan hyfywdra.

Anghofiais i sôn. Cawsom gynnig cwnsela cyn y driniaeth, derbyniom hyn. Roeddem yn gallu dysgu am ochr cyfreithiol y broses ac am gyfrifoldeb rhiant.

Aethoch chi i glinig preifat neu ydy IUI yn rhywbeth mae’r GIG yn ei gynnig?

Roeddem yn ddigon lwcus i fedru derbyn y driniaeth gan y GIG. Nid yw pob Awdurdod Lleol gyda’r argaeledd yma Mae’n amrywio lot o gwmpas Cymru a’r DU. Mae ffrindiau fy mhartner, sydd yn byw yn Lloegr ac mewn partneriaeth sifil wedi penderfynu mynd yn breifat yn ddiweddar. Roedd y GIG lleol yn codi am y gwasanaeth.

Felly mae’r penderfyniad i gynnig IUI i lawr i’r bwrdd iechyd lleol felly. Iawn, felly rydych chi’n feichiog gyda’ch plentyn cyntaf gyda’ch partner, sydd hefyd yn fenyw – ydych chi wedi wynebu unrhyw broblemau? Gan ysbytai neu ddosbarthiadau cyn-geni neu deulu a ffrindiau hyd yn oed?

Na, dwi ddim wedi derbyn unrhyw elyniaeth gan staff yr ysbyty nac arbenigwyr. Maent yn broffesiynol iawn, ac yn llawn anogaeth.

Dwi wedi darganfod, wrth sgwrsio o ddydd i ddydd, bod rhai wedi cwestiynu ein rhesymau am fynd drwy’r broses gyda rhoddwr dienw yn hytrach nag dewis rhywun rydym yn adnabod. Mae ffrind i ffrind fy mhartner hefyd wedi dweud bydda plentyn yn buddio mwy o gael ffigwr dadol.

I’r ddau ohonom, mae plentyn angen amgylchedd o sicrwydd, sefydlogrwydd a chariad. Bod hynny mewn ffurf un rhiant, neu gwpl LHDT neu heterorywiol.

Wrth gwrs. Dyna ni am nawr ond cyn i ni gloi, beth ydy’r un peth rydych chi’n ei wybod nawr hoffech chi fod wedi gwybod ar y cychwyn?

Owww, mae yna dipyn o bethau…

Mae fy mhartner wedi sôn byddai wedi bod yn fuddiol i wybod o flaen llaw pa mor llafurus oedd y feddyginiaeth a phigiadau.

Byddwn i wedi hoffi cael gwybod mai ychydig iawn, os ddim o gwbl, o roddwyr sberm Cymraeg sydd ar gael i bobl yng Nghymru.

Yn olaf, nid yw prawf beichiogrwydd rhad mor dda â Clearblue. Felly ewch am Clearblue bob tro.

Diolch Jane! Pob lwc efo popeth!

Mae’r HFEA (Awdurdod Ffrwythlondeb ac Embryoleg Ddynol) yn goruchwylio clinigau ffrwythlondeb y DU. Maent yn darparu gwybodaeth ddiduedd i’r cyhoedd ar driniaethau ffrwythlondeb. Edrychwch ar eu gwefan ac ar dudalennau semenu artiffisial Galw Iechyd Cymru.

helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

 • Ffôn: 0300 222 57 57
 • Neges Testun: 07860 052 905
 • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.

Dosbarthiadau Cyn-geni: Gwerth Talu Amdanynt?

Efeilliaid: Y Sialens Yn Y Dyddiau Cynnar

 

 


Rhannwch hwn