Secstio: Beth yw’r peryglon i bobl ifanc?Cyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Technoleg | gan | Apr 18th 2017

Secstio: Beth yw'r peryglon i bobl ifanc?

Mae Secstio, rhannu lluniau noeth neu o natur rywiol fel arall ar-lein, yn broblem gyffredin i bobl ifanc. Gall cyfuniad o chwilfrydedd a diniweidrwydd achosi pobl ifanc i ymddwyn mewn ffyrdd sy’n gallu cael ôl-effeithiau difrifol.

O ystyried hyn, mae’n bwysig bod eich plentyn yn ymwybodol o’r peryglon a’r ôl-effeithiau posib o rannu lluniau “direidus”. Os yw’ch mab neu ferch yn cael ei ddal ynghanol secstio neu debyg, bydd angen iddynt wybod y gallent ddod atoch chi am gefnogaeth.

Felly beth ydy’r peryglon? A beth mae’r gyfraith yn ei ddweud? Hefyd, sut gallech chi gefnogi’ch plant? Cwestiynau da! Mae’r atebion i’w cael isod.

Peryglon secstio

Mae llun neu glip fideo yn gallu disgyn i’r dwylo anghywir yn hawdd. Mae hyn yn enwedig o bryderus os yw lluniau neu fideos o natur rywiol raffig yn cael eu rhannu. Gall ddigwydd wrth rannu gydag un person rydych chi’n meddwl gallech chi ymddiried ynddynt.

Pixelated selfie of a woman for sexting article

Credyd Llun: Pro Juventute Flickr trwy Compfight cc

Gall y fath lun neu fideo:

  • Fynd ar-lein i bawb ei weld
  • Cael ei ddefnyddio i orfodi neu i flacmelio’r person yn y llun
  • Cael ei ddefnyddio fel teclyn i fwlio neu godi cywilydd ar y person yn y llun
  • Fynd i ddwylo pedoffeil
  • Cael ei chwilio neu ei wylio gan ddarpar gyflogwyr a phobl ddylanwadol eraill

Mae’n anghyfreithlon cael neu rannu lluniau noeth neu rywiol o unrhyw un o dan 18 oed, hyd yn oed os mai hunlun ydyw.

Felly mae posib cael record cofnod troseddol os ydych chi wedi creu, derbyn, neu rannu lluniau neu fideos graffig rhywiol o bobl ifanc. Gall eich enw gael ei ychwanegu ar y Gofrestr Troseddwyr Rhyw. Gall hyn gael effaith ddrwg ar berthnasau, rhagolygon, opsiynau gyrfaol a dewisiadau bywyd.

Beth allech chi ei wneud os ydych chi’n wynebu’r sefyllfa yma? Mae gan Childline lawer o wybodaeth ddefnyddiol i rieni a’u plant. Mae cwnsela ar-lein ar gael os ydych chi a’ch plentyn yn teimlo cywilydd yn trafod y fath bethau. Mae gan Childline app gwych am ddim o’r enw Zipit hefyd.

Yr app Zipit

Mae Zipit yn cynnwys awgrymiadau cynorthwyol, atebion clyfar a lluniau gwirion i’w gyrru os ydych chi’n teimlo pwysau i secstio. Neu mae gwefan Think U Know i blant, pobl ifanc ac unrhyw un sydd yn poeni am eu diogelwch. Mae ganddo gyngor gwych, yn aml mewn ffurf fideo, am amddiffyn eich plant ar-lein a rhannu lluniau. Yn olaf, mae Meic, llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru, wedi cyhoeddi erthygl yn ddiweddar fel ymateb i berson ifanc oedd yn gofyn am secstio.

Adrodd trosedd

Cysylltwch â’r heddlu os, er esiampl, rydych chi’n poeni am lluniau anaddas o’ch plentyn yn cael ei rannu neu fod rhywun yn gofyn am rai. Galwch 101 i wneud adroddiad i’r heddlu. Mae posib ei adrodd yma hefyd, trwy’r Ganolfan Ecsploetiaeth Plant ac Amddiffyn Ar-lein (CEOP). Yn olaf, dylech chi alw 999 os yw’ch plentyn mewn perygl enbyd.

Credyd Llun Clawr:Pro Juventute Flickr trwy Compfight cc


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Anhwylderau Bwyta a Sut i Helpu

Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant

Cyfryngau Cymdeithasol a Chadw Plant yn Ddiogel


Rhannwch hwn