Rheoli Arian Yn Y Brifysgol: Canllaw i RieniAddysg Arian | gan | Oct 3rd 2017

Myfyriwr yn ceisio rheoli arian yn y Brifysgol - erthygl

Ydy eich mab neu ferch yn fyfyriwr ac yn ffonio i ofyn am help ariannol yn barod? Yna gyrrwch y rhestr yma o awgrymiadau am sut i reoli’u harian orau yn ystod blynyddoedd cyffrous y brifysgol!

Cyfrif banc i fyfyrwyr

Y prif beth ddylai’ch merch neu fab chwilio amdano mewn cyfrif myfyriwr ydy gorddrafft mawr o 0%. Golygai hyn na fyddant yn talu llog os ydynt yn defnyddio’u gorddrafft (hyd at swm penodol) tra yn y brifysgol.

0% overdraft for money at university article

Mae llawer o fanciau yn cynnig buddion yn ychwanegol i orddrafft 0%. Mae Santander yn cynnig cerdyn rheilffordd pedair blynedd am ddim. Banc arall sydd yn cynnig buddion ydy’r HSBC, ar wahân i gynnig cyfyngiad gorddrafft da, maent yn cynnig taleb Amazon £60 am fancio gyda nhw. Ond, un o’r cyfrifon myfyriwr gorau ydy Nationwide, sydd yn cynnig gorddrafft 0% gyda chyfyngiad o hyd at £500 yn y tymor cyntaf a £2,000 yn y blynyddoedd i ddilyn. Maent hefyd yn cynnig 1/3 oddi ar gostau teithio bws gyda’r National Express.

Edrychwch ar wefan y MoneySavingExpert sydd yn dangos y cynigion diweddaraf.

Cyllidebu

Efallai nad ydynt am glywed hyn, ond mae angen i fyfyrwyr fod yn ofalus gyda’u harian o gychwyn y tymor. Gall cyllidebu fod yn anodd yn y brifysgol, gyda’r temtasiwn o Bythefnos y Glas. Felly dyma dair gam syml i gyllidebu yn y brifysgol.

Cam 1: Cyfri’r incwm

Mae hyn yn cynnwys benthyciadau, grantiau neu fwrsari myfyrwyr, arian maent yn ei gael gennych chi ac unrhyw incwm o swydd.

Cam 2: Tynnwch y costau hanfodol

Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffioedd dysgu, rhent a biliau tŷ, costau teithio, biliau ffôn a bwyd. Unrhyw beth mae rhaid gwario arian arno. A dyw hyn ddim yn cynnwys nosweithiau allan.

Cam 3: Y gweddillion yw’r incwm gwario

Ond mae rhaid sicrhau bod yna ychydig i’w sbario i wario ar hanfodion ac argyfyngau.

Awgrymiad da arall ydy i wneud ychydig o ymchwil am y pethau gellir ei gael am ddim, neu’n rhatach, am eu bod yn fyfyriwr. Mae yna sawl cerdyn myfyriwr, fel Cerdyn Gostyngiadau UCM ac Unidays sydd yn cynnig gostyngiadau gwych ar bethau o deithio i siopau ar y stryd fawr i fwyta allan.

Cydbwysedd gwaith ac astudio

Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng cyflogaeth ac astudio. Mae Prifysgolion yn awgrymu gweithio mwyafrif o 15 awr yr wythnos, gall mwy cael effaith ar eu cwrs.

Mae llawer o brifysgolion yn cynnig swyddi campws fel gwaith llyfrgell, ac mae cael gwaith ar y campws yn golygu eu bod yn fwy tebygol i fod yn hyblyg gydag amser i ffwrdd pan fydd dyddiadau cau yn nesáu.

Edrychwch ar wefannau arbennig ar gyfer swyddi i fyfyrwyr, fel e4s a Student Job.

Rheoli dyled

Gobeithiwn na fydd ganddynt ddyledion ond os ydyn nhw, mae rheoli’r dyledion yma yn bwysig iawn tra yn y brifysgol. Anogwch eich mab neu ferch i gael cynllun talu realistig fydd yn ystyried yr arian sydd yn dod i mewn bob mis.

Awgrymwch ffyrdd i wario arian yn gall. Prynu mwy o frandiau cartref a dim y cynnyrch gorau. Gwnewch ginio yn hytrach nag phrynu ar y campws. Siopwch yn Lidl ac nid Sainsbury’s. Ystyried yn ofalus os yw eitem yn hanfodol neu beidio – eisiau yn hytrach nag angen.

Am awgrymiadau gwych eraill ar sut gall myfyrwyr reoli’u harian yn y brifysgol, ymwelwch â UCAS. 


Llun clawr gan Tim Gouw ar Unsplash

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Cyllideb Teulu: Cwrs Ar-lein Newydd i Rieni Sengl

Deg Awgrym Sut i Arbed Dŵr ac Egni

4 o Apiau i Helpu Arbed Arian


Rhannwch hwn