Rhannu’r Baich: Rheolau Gwirion Gwisg YsgolAddysg Rhannu'r Baich | gan | Sep 29th 2017

Tei ysgol Rhannu'r Baich rheolau gwisg ysgol

Mae ei mab yn mynd i’r ysgol wedi gwisgo’n smart ond yn dal i lwyddo torri’r rheolau gwisg ysgol. Beth ddylai ei fam wneud? Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Cychwynnodd fy mab hynaf yn yr ysgol uwchradd cwpl wythnosau yn ôl ac mae wedi dychwelyd heddiw gyda llythyr yn dweud ei fod angen torri ei wallt ac esgidiau newydd. Yn ôl y llythyr nid yw bechgyn yn cael gwallt yn hirach na’r ysgwyddau. Ond mae genethod yn cael. Nid gwahaniaethu ar ran rhyw yw hyn?

Mae’n ei glymu i fyny, felly nid oes problem iechyd a diogelwch.

A’r esgidiau mae’n gwisgo ydy Doc Martens, DM’s ymarferol, wedi’u sgleinio, du. Mae’r llyfryn gwisg ysgol yn dweud “esgidiau smart du”.

Felly ar ba blaned maen nhw?

Cyngor PwyntTeulu

Helo na, diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Gallaf ddeall sut mae’r sefyllfa yn eich gwylltio. Mae eitemau gwisg ysgol, ac esgidiau yn arbennig, yn gallu bod yn ddrud a byddai’n anghyfleus gorfod prynu rhai newydd.

Ydych chi wedi trafod y rheswm dros pam bod yr ysgol yn ystyried yr esgidiau yma yn anaddas? Os ddim, efallai bod hyn yn bwynt cychwyn da. Cyn i chi wneud hynny, dewch i ddeall y polisi gwisg ysgol yn glir a beth ddisgwylir pan ddaw at esgidiau.

Mae ysgolion yn gosod rheolau gwisg ysgol i atal bwlio

Weithiau mae ysgolion yn gosod rheolau gwisg ysgol i atal plant rhag cael eu gwahaniaethu. Efallai nad yw rhai rhieni yn gallu fforddio prynu’r brandiau neu’r steil diweddaraf. Gall hyn arwain at fwlio ac mae rheolau yn tueddu ymwneud â chotiau, bagiau ac esgidiau.

Os yw’r rhesymau pam yn parhau i fod yn benbleth i chi, yna ewch at yr ysgol gyda’r polisi gwisg ysgol wrth law. Gofynnwch am eglurhad gwell ac os oes angen, siaradwch â’r bwrdd llywodraethwyr am hyn. Neu siaradwch â chynrychiolydd o’r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Y Broblem Gwallt

Ymlaen at y mater arall mae gan yr athro neu’r ysgol broblem ag ef, sef hyd gwallt eich mab. Ydy, mae hyn yn swnio fel gwahaniaethu ar ran rhyw os nad yw’r un polisi yn wir i fechgyn a genethod yn gyfartal. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn dweud ei fod yn anghyfreithlon gwahaniaeth yn erbyn unigolyn ar sail rhyw.

Ond, mae’r gyfraith yn gymhleth. Efallai bod yna eithriad a dyma pam bod yr ysgol yn parhau i gadw at y rheol yma i fechgyn yn unig. Ond eto, byddai’n werth siarad â’r ysgol am hyn. Cychwynnwch gyda’r athro roddodd y nodyn i’ch mab. Os nad ydych chi’n hapus gyda’r eglurhad efallai hoffech barhau â’r mater gyda’r prifathro ac yna’r bwrdd llywodraethwyr.

Os nad ydych chi’n llwyddo datrys y mater ar y lefel yma mae yna opsiwn i chwilio am gyngor cyfreithiol. Mae manylion pellach a chyngor ar gael yn eich Cyngor ar Bopeth lleol. Gobeithiwn y byddech chi’n llwyddo i gael yr atebion rydych chi’n chwilio amdanynt, a datrysiad rhesymol ar y mater.

Cymerwch ofal, y Tîm PwyntTeulu.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich: Difaru Dewis Enw Fy Mhlentyn

Rhannu’r Baich: Rhiant Yn Rhegi Wrth Giât Yr Ysgol

Rhannu’r Baich: Ydy Meithrinfa Yn Cael Gwneud Hyn?!


Rhannwch hwn