Rhannu’r Baich: Rheoli Wyres AfreolusCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Sep 17th 2018

Mae Nain wedi rhoi cartref i’w wyres ar ôl iddi ffraeo gyda’i mam a gorfod symud allan, ond mae’n anodd iawn ymdopi gyda’i hymddygiad. Gofynnodd i PwyntTeulu am gyngor yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu

Dwi’n poeni’n ofnadwy am ymddygiad afreolus fy wyres 17 oed. Mae’n aros allan drwy’r nos yn yfed. Rwy’n helpu gofalu amdani gan nad yw fy merch na’i phartner yn gallu ymdopi ac wedi ei thaflu allan o’r tŷ. Mae’n anodd iawn, dwi ddim am ei thaflu allan hefyd gan nad oes ganddi unman i fynd. Dwi’n ymdrechu ac yn poeni y bydd rhywbeth drwg yn digwydd iddi. Sut mae newid hyn?

Cyngor PwyntTeulu

Helo ‘na, diolch i chi am gysylltu gyda PwyntTeulu. Mae’n amlwg bod y sefyllfa gyda’ch wyres yn eich poeni, felly rydym am gynnig ychydig o gyngor am sut i ymdopi gyda’r sefyllfa.

Ddim mor anghyffredin

Mae ymddygiad fel hyn yn gyffredin iawn gyda phobl ifanc yn eu harddegau. Maent yn ymddwyn mewn ffordd heriol ac yn gwthio’r ffiniau wrth i fywyd fel oedolyn agosáu. Mae hyn, yn ogystal â’r perthynas drwg gyda’i mam, yn sicr o greu cyfnod dryslyd ac anodd iddi.

Gall sgwrs ddatrys llawer

Efallai bod y cyngor yma ychydig yn amlwg, ond mae siarad yn fan cychwyn da. Byddwch yn ofalus wrth ddewis amser. Sicrhewch fod y ddau ohonoch yn ddigynnwrf ac wedi ymlacio. Efallai byddai’n syniad da cael allan o’r tŷ a dewis rhywle positif i gael sgwrs. Gallech chi brynu paned neu ginio iddi neu fynd am dro hir. Eglurwch iddi ba ymddygiad rydych chi’n gyfforddus ac yn anghyfforddus ag ef. Efallai bydd yn fuddiol iddi ddeall eich bod yn poeni am ganlyniadau ei hymddygiad. Efallai nad yw’n ymwybodol o’r peryglon, felly gonestrwydd fydda orau.

Mae yna adnoddau gwych ar gael sydd yn rhoi awgrymiadau am sut i siarad am rywbeth gyda pherson ifanc, fel Sut i Siarad Gyda’ch Plentyn am Alcohol gan drinkaware.

Peidiwch â phoeni os nad yw pethau’n newid yn syth. Bydd y sgyrsiau yma yn dangos iddi fod ganddi le diogel i gael ei chlywed. Bydd yn fwy tebygol o siarad gyda chi am y pethau sy’n digwydd pan fydd yn barod i wneud hynny.

Gosod ffiniau yn gynnar

Sonioch fod ei hymddygiad yn afreolus ac mae’n amlwg bod pethau’n ddrwg rhyngddi hi a’i mam. A yw’n gywir dweud nad yw’r ymddygiad yma wedi newid ers iddi ddod atoch chi?

Os ydych chi’n parhau i boeni am ei hymddygiad yna mae’n bwysig gosod ffiniau cyn gynted â phosib, fel ei bod yn deall eich disgwyliadau. Os nad ydych chi’n gosod ffiniau nawr, yna gall pethau waethygu i’r un modd ag y gwnaethant gyda’i mam. Er efallai ei fod yn naturiol i fod yn llym gyda’ch rheolau i geisio cael rheolaeth ar y sefyllfa, gall hyn greu mwy o broblemau yn y pen draw, a chreu rhwystr rhyngoch.

Anogwch iddi gymryd rhan yn gosod y rheolau ei hun. Eisteddwch gyda hi a thrafod yr hyn hoffech y ddau ohonoch, er esiampl mae hi eisiau aros, ac rydych chi am iddi aros. Gofynnwch y cwestiwn, sut ydym NI am wneud i bethau weithio. Mae’n llai tebygol o dorri’r rheolau os yw wedi bod yn rhan o’u creu.

Ystyried iechyd emosiynol

Weithiau mae pobl ifanc yn ymddwyn mewn ffordd heriol a phryderus gan nad ydynt yn ymdopi gyda’u hiechyd emosiynol. Mae’n ymddangos fel bod eich wyres wedi bod drwy gyfnod anodd yn gorfod gadael gartref. Efallai bod angen ychydig o gefnogaeth ychwanegol arni.

Bydd siarad yn helpu, ond weithiau bydd angen help gan rywun gyda mwy o brofiad. Os ydych chi’n parhau i boeni amdani yna efallai byddai’n syniad ymweld â’r meddyg â’ch gilydd. Gallant egluro pa gefnogaeth sydd ar gael, ac efallai siarad am yr effaith gall alcohol ei gael ar ei llesiant emosiynol.

Mae gan Grandparents Plus adran cyngor a gwybodaeth yn edrych ar iechyd emosiynol a sut i gefnogi’ch ŵyr neu wyres.

Os hoffai siarad â rhywun yn gyfrinachol, gallai gysylltu â’r llinell gymorth Meic am gefnogaeth a chyngor. Mae Meic yn llinell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

Bydd defnyddio gwahanol adnoddau i ymdopi yn ystod y cyfnod yma yn well i’ch iechyd a’ch perthynas

Gofalwch am eich hun hefyd

Mae’n debyg bod y sefyllfa yma gyda’ch wyres wedi achosi newidiadau mawr i’ch bywyd. Efallai bydd angen dod i arfer â hyn. Mae cymryd y cyfrifoldeb yma yn amhrisiadwy i’ch wyres, ond mae’n debyg bydd yna newidiadau mawr i’ch ffordd o fyw. Mae’n bwysig i chi ofalu am les eich hun hefyd.

Treuliwch amser yn gwneud y pethau sydd yn cadw chi’n hapus ac wedi ymlacio. Yn aml mae pobl yn anghofio gofalu am eu hunain wrth brofi sefyllfa anodd. Siaradwch am yr hyn sydd yn digwydd gartref gyda pherthynas neu ffrind agos. Efallai bydd hyn yn lleihau ychydig o’r straen.

Mae yna linellau gymorth gall helpu hefyd. Cysylltwch â llinell gymorth Grandparents Plus ar 03001237015. Mae Grandparents Plus yn elusen arbennig i deidiau a neiniau yng Nghymru a Lloegr, a’r rhan maent yn chwarae yng ngofal a datblygiad eu hwyrion a’u hwyresau. Lle da i gael cyngor.

Dymunwn bob hwyl i chi â’ch wyres a gobeithio bod yr awgrymiadau yma yn rywfaint o gymorth.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Ffonau a Thabledi Wrth Y Bwrdd Bwyd

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich… Cariad Yn Aros Dros Nos


Rhannwch hwn