Rhannu’r Baich: Problemau Rhannu Cystodaeth Fy MabCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jan 14th 2019

Mae mam yn cael problemau gyda thad ei mab ddim yn rhoi’r un rheolau iddo. Darganfyddwch gyngor PwyntTeulu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Rwy’n cael problemau gyda cystodaeth (custody) fy mab. Mae ei dad wedi cael hawl i’w weld gan y llys ond bob tro mae’n mynd ato, mae’n dychwelyd yn hunllef lwyr. Mae fel plentyn gwahanol yn dod yn ôl, y siarad yn ôl, ddim yn gwrando, y “dwi eisiau”. Mae’n cael hunllefau ac arswydon nos, ac mae’n cymryd tua 3 i 4 diwrnod iddo setlo’n ôl i mewn.

Rydym yn ceisio cadw at ddiet iach, amser gwely rheolaidd ac ati adref. Dwi’n gwybod bod gwahanol fwydydd, melysion a siocled yn achosi fy mab i fod yn oractif iawn. Dwi wedi egluro hyn i’w dad, ond mae’n parhau i roi’r stwff yma iddo. Mae’n dod yn ôl wedi blino; yn llawn sothach a’i ymddygiad wedi cyrraedd y pwynt nad wyf yn gwybod beth i’w wneud. Rwyf angen cyngor am beth i’w wneud plîs.

Cyngor PwyntTeulu

Helo,

Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Mae’n swnio fel eich bod chi a’ch mab yn mynd drwy gyfnod anodd iawn ar y funud. Mae magu plant ar y cyd ar ôl gwahanu/ysgariad yn gallu bod yn anodd iawn. Bydd gan y ddau ohonoch ffyrdd gwahanol o wneud pethau, ac mae’n eithaf tebygol na fyddech yn cytuno ar bopeth.

Gormod o felysion i'r mab rhannu'r baich

A yw’n rhesymol?

Ni ddwedoch oedran eich mab, nac pa mor aml bydd gyda’i dad. Os mai dim ond unwaith yr wythnos mae’n gweld ei dad yna nid yw’n afresymol iddo ddewis yr hyn mae’n bwyta. Ond, os yw’n gweld ei dad 3 gwaith yr wythnos, yna byddai’n syniad i’r ddau ohonoch weithio â’ch gilydd i sicrhau bod ganddo ddiet iach a chytbwys. Gyda’r nosweithiau hwyr eto, os mai dim ond unwaith yr wythnos ydyw, ac yn enwedig os yw hyn ar benwythnos, yna efallai ei bod yn ddigon teg i’w dad benderfynu faint o’r gloch bydd yn mynd i’r gwely.

Ond, mae’r newidiadau yma yn ei ymddygiad, a’r hunllefau ac arswydon nos yn rhywbeth i boeni amdano. Mewn bywyd perffaith byddech chi a’i dad yn gweithio â’ch gilydd i annog ymddygiad da.

Datrys pethau

Ond, fel rydych chi’n ymwybodol dwi’n siŵr, nid yw rhywbeth sy’n dderbyniol i un person yn dderbyniol i rywun arall o reidrwydd. Os ydych chi wedi siarad am hyn gyda’i dad, wedi rhoi cynnig ar yr holl opsiynau (er esiampl trefnu cyfryngu [mediation] rhyngoch chi’ch dau, cael cymorth teulu/ffrindiau) a dim newid o gwbl, yna’r unig beth allech chi ei wneud ydy bod yn gyson yn eich disgwyliadau o ymddygiad eich mab pan gartref. Siaradwch ag ef am gartrefi gwahanol a rheolau gwahanol gan bobl wahanol. Sicrhewch ei fod yn deall pam eich bod yn disgwyl iddo ymddwyn yn y ffordd yr ydych. Gwobrwywch ymddygiad da a heriwch ymddygiad annerbyniol.

Gyda’r hunllefau/arswydon nos, os nad ydych chi wedi gwneud hyn yn barod, siaradwch gyda’ch mab a’i dad. Efallai bydd un ohonynt yn gwybod beth sy’n eu hachosi. Ond os nad ydynt, ac os nad yw pethau’n gwella, yna efallai ei fod yn syniad da i fynd at y meddyg am gyngor.

Dwi’n siŵr bod y ddau ohonoch yn caru’ch mab yn fawr iawn. Dwi’n gwybod nad yw’n bosib bob tro, ond mae llesol iawn os gall rhieni weithio â’i gilydd pan fydd problemau’n codi.

Cymerwch Ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


A Problem Shared money

Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:


Rhannwch hwn