Rhannu’r Baich: Problemau LandlordHawliau a Chyfrifoldebau Rhannu'r Baich Tai | gan | Nov 22nd 2018

Mae teulu yn cael problemau gyda’u landlord ddim yn gwneud atgyweiriadau i’w cartref. Maent wedi gofyn am gyngor PwyntTeulu am beth i’w wneud yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Helo, nid yw fy landlord yn gwneud yr atgyweiriadau cywir ar y tŷ ac rydym yn ofn dweud wrth neb gan ei fod yn adnabyddus am gicio pobl allan am gysylltu ag Iechyd yr Amgylchedd. Os gwelwch yn dda fedrwch chi gynnig cyngor gan ein bod yn disgwyl babi mewn pythefnos a ddim yn gwybod beth i’w wneud. Diolch i chi am eich amser.

Cyngor PwyntTeulu

Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn profi cymaint o bryderon gyda’ch dyddiad geni yn agosáu.

darn o'r testun ar gyfer darn landlord rhannu'r Baich

Hawliau tenantiaid

Ydych chi’n ymwybodol bod gennych chi hawliau penodol fel tenant? Bydd hyn yn ddibynnol ar eich cytundeb tenantiaeth, er esiampl yr un mwyaf cyffredin ydy Tenantiaeth Byrddaliad Sicr. Mae tenantiaethau yn gallu amrywio rhywfaint. Gyda rhai mae gennych chi’r hawl i aros yn eich eiddo nes bydd eich landlord yn gallu argyhoeddi’r llys bod yna reswm da i’ch troi allan, fel torri’r cytundeb tenantiaeth. Mae yna eraill ble mae’r landlord yn gorfod rhoi 2 fis o rybudd i orffen eich tenantiaeth.

Gyda Thenantiaeth Byrddaliad Sicr mae gennych chi hawl iddynt gadw’ch eiddo mewn “cyflwr rhesymol“. Dim ond gyda Thenantiaeth Byrddaliad Sicr mae hyn yn wir, felly byddai’n syniad edrych dros eich cytundeb tenantiaeth. Os ydych chi’n ansicr, edrychwch ar ganllaw Shelter i denantiaethau neu trefnwch apwyntiad yn eich canolfan Cyngor ar Bopeth lleol, ac ewch â’ch cytundeb tenantiaeth gyda chi.

Perygl o gael eich troi allan

Fel yr ydym wedi archwilio, efallai bod gennych chi hawliau i ddymuno bod yr atgyweiriadau yma yn cael eu gwneud, ond os ydych chi’n gofyn am hyn mae posib bydd y landlord yn penderfynu peidio adnewyddu eich tenantiaeth pan ddaw i ben, neu eich troi allan heb rybudd (yn ddibynnol ar eich tenantiaeth). Nid all y landlord eich troi allan heb unrhyw rybudd gan ei fod yn anghyfreithlon ac fel arfer bydd angen cyfnod o rybudd o 2 fis. Bydd eich amddiffyniad o gael eich troi allan yn ddibynnol ar eich tenantiaeth unwaith eto.

Deallaf y gallai deimlo fel risg i siarad gyda’r landlord o ystyried ei ymddygiad hanesyddol. Efallai byddai’n syniad siarad gyda chynghorydd arbenigol gyntaf, fel rhywun yn eich canolfan Cyngor ar Bopeth lleol neu Shelter Cymru. Gallant helpu’ch arwain trwy’r broses. Efallai byddant yn gallu’ch cefnogi i gyfathrebu gyda’ch landlord. Byddai’n syniad hefyd siarad â’ch landlord cyn symud pethau ymlaen ymhellach i roi cyfle iddynt wneud y gwaith. Ond, os yw hyn yn aflwyddiannus yr opsiwn fydda i wneud pethau’n swyddogol gyda chwyn. Edrychwch ar ganllaw’r Cyngor ar Bopeth am sut i fynd ati i ddymuno atgyweiriadau a sut i weithredu yn erbyn eich landlord.

Os yw pethau’n aflwyddiannus

Mae’n ddrwg gen i’ch bod yn wynebu’r broblem yma a chithau ar fin cychwyn teulu. Yn eich sefyllfa chi, os byddai’r landlord yn penderfynu eich troi allan, y cam nesaf fydda apelio i’r cyngor lleol am dŷ argyfwng. Mae’n debyg byddech chi’n flaenoriaeth oherwydd eich amgylchiadau. Os ydych chi’n ansicr o unrhyw beth neu eisiau siarad am bethau ymhellach cysylltwch â’r llinell gymorth Shelter Cymru i siarad gyda chynghorydd tai arbenigol, neu ewch draw i’ch canolfan Cyngor ar Bopeth lleol.

Gobeithiwn y byddech yn gallu datrys y sefyllfa yma yn sydyn gyda chymorth rhai o’r asiantaethau uchod er mwyn rhoi cychwyn esmwyth i chi fel rhieni.

Cymerwch ofal,

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Wedi Derbyn Hysbysiad Adran 21

Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i Fyw

Rhannu’r Baich: Mae Fy Merch Ifanc Yn Feichiog


Rhannwch hwn