Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r RhentArian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | gan | Apr 29th 2019

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am beth i’w wneud nesaf yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Dwi wedi gwahanu gyda thad fy mhlentyn yn ddiweddar a bellach dwi methu fforddio talu’r rhent. Dwi’n hunangyflogedig ac wedi gwneud cais am gredyd cynhwysol ond mae fy rhent yn rhy uchel i fedru ymdopi ar ben fy hun a thalu gweddill y biliau. Mae gen i ddau gi ac felly mae dod o hyd i eiddo rhent preifat yn anodd iawn. Oes gen i opsiynau? Dwi ddim yn gwybod beth i wneud… byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyngor.

Diolch

Cyngor PwyntTeulu

Helo ‘na,

Diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu. Mae’n ddrwg iawn gennym glywed am eich perthynas yn dod i ben. Mae’n debyg bod hwn yn gyfnod anodd i chi, yn enwedig gyda’r pryderon ariannol ychwanegol yma.

Deall yr hyn gallech chi hawlio

Gan fod gennych chi a’ch partner blentyn â’ch gilydd, mae’n deg bod y ddau ohonoch yn cyfrannu’n gyfartal tuag at gostau byw eich plentyn. Gallech chi gytuno hyn â’ch gilydd, ond os yw hyn yn amhosib, efallai dylech chi edrych ar eich opsiynau gyda’r Gwasanaeth Cynnal Plant. Edrychwch ar y wybodaeth ar wefan y llywodraeth.

Rydych chi eisoes wedi gwneud cais am gredyd cynhwysol, sydd yn beth da, ond efallai bod yna fudd-daliadau eraill rydych chi’n gymwys amdanynt ar gyfer cefnogaeth bellach. Lle da i gychwyn bydd llinell gymorth Gingerbread. Mae hwn yn llinell gymorth wedi’i  greu yn benodol i rieni sengl ac unrhyw broblemau sydd ganddynt, gan gynnwys problemau ariannol.

Er gwybodaeth, mae credydau treth yn cael eu hawlio ar wahân i Gredyd Cynhwysol, yn ogystal ag unrhyw ostyngiadau treth cyngor am eich bod yn deulu un oedolyn. Darllenwch wybodaeth Cyngor ar Bopeth.

Anawsterau’r anifeiliaid

Mae dod o hyd i dai rhent preifat sydd yn derbyn anifeiliaid yn gallu bod yn anodd iawn, felly mae’r ffaith eich bod yn poeni am hyn yn ddealladwy… ond nid yw’n amhosib. Mae’r Dogs Trust yn rhedeg cynllun ar-lein ‘Lets With Pets’. Mae’n rhoi llawer o fanylion am sut i wneud y broses yn haws i chi’ch hun ac yn rhoi cyngor am sut i ddangos bod chi a’ch anifeiliaid anwes yn denantiaid deniadol.

Taliadau brys

Tra byddech chi’n disgwyl i’r budd-daliadau neu’n chwilio am le newydd, efallai byddai’n syniad gwneud cais am Daliad Tai Dewisol gan eich awdurdod lleol. Gall hwn eich helpu i fforddio’r rhent yn y cyfamser. Mae’r taliadau yma’n cael eu gwneud mewn amgylchiadau arbennig. Edrychwch ar y wybodaeth ar wefan gingerbread.org am fanylion pellach.

Gobeithiwn fod y wybodaeth yma’n ddefnyddiol i chi yn eich sefyllfa a dymunwn y gorau i chi yn y dyfodol.

Cymerwch ofal

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Chwiliwch ein herthyglau Rhannu’r Baich am gyngor i’r teulu.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:


Rhannwch hwn