Rhannu’r Baich: Mae Fy Mab Yn Haeddu Tad GwellGofal Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Rhannu'r Baich | gan | Jun 17th 2016

FP_APS_Dad Son Deserves a Better Dad

Mae Dan o Ferthyr Tydfil yn meddwl tybed dylai adael i gariad newydd ei chynbartner fagu ei blentyn er mwyn rhoi cyfle gwell iddo mewn bywyd. Mae’n meddwl bod ei fab ‘yn haeddu tad gwell’.

Mae gen i fab 2 oed, Mathew, sydd yn byw gyda fy hen gariad ac mae gyda fi bob yn ail benwythnos ac unwaith yn ystod yr wythnos. Dwi’n byw gyda Mam ac mae wrth ei fodd yn dod i aros. Ond dwi dal yn y coleg ac nid oes gen i lawer o arian. Mae fy nghynbartner bellach yn byw gyda’i chariad newydd. Mae’n ddyn iawn i’w weld, mae’n hŷn na fi gyda char a gwaith ac mae’n debyg bydd yn dad llawer gwell na finnau. Dwi’n meddwl bod fy mab yn haeddu tad gwell.

Dwi’n teimlo fel y dylwn i stopio gweld fy mab a gadael iddo feddwl mai cariad Stacey yw ei dad go iawn er mwyn rhoi cyfle gwell iddo mewn bywyd. Maent i’w weld yn hapus gyda’i gilydd ac mae’n gallu rhoi llawer o bethau i Mathew nad allaf i. Mae’n torri fy nghalon i feddwl am golli fy mab, am fy mod yn ei garu dwi’n meddwl efallai mai dyma’r peth gorau iddo nawr tra mae’n dal i fod ddigon ifanc.

Nid oedd gen i dad yn tyfu a dwi eisiau iddo gael ychydig o sefydlogrwydd. Mae’n benderfyniad anodd iawn ond dwi ddim eisiau gwneud smonach o fywyd Mathew, felly helpwch plîs.

Cyngor PwyntTeulu i Dan… 

Helo ‘na,

Diolch i chi am gysylltu, mae’n ymddangos fel eich bod yn cael trafferth fawr yn penderfynu beth yw’r opsiwn gorau ar ran eich mab Mathew pan ddaw at eich rôl chi yn ei fywyd. Mae’n amlwg eich bod chi eisiau’r gorau i’ch mab.

Mae’n ymddangos fel bod gennych chi fond cryf â’ch mab. Rydych chi wedi rhoi cariad a sefydlogrwydd iddo wrth fod yn ei fywyd ers ei enedigaeth. Rydych chi wedi sôn nad oedd gennych chi dad, dwi’n dychmygu bod hyn yn gallu achosi poen i chi ar adegau a pan gawsoch eich mab, efallai eich bod wedi addo bod yno iddo mewn ffordd nad oedd, neu nad allai, eich tad chi.

Bydda’n siom i chi roi’r gorau i berthynas cariadus gyda’ch mab neu beidio chwarae rhan yn ei fywyd bellach. Os byddech chi yn torri cysylltiad ag ef, gallai hyn hefyd olygu bod eich mam, ei nain, yn colli cyswllt ag ef hefyd. Nid oes y fath beth â gormod o bobl i roi cariad a gofalu am blant ac mae’n bwysig iddynt gael perthynas dda gyda’u teuluoedd pan fydd hynny’n bosib.

Os ydych chi’n penderfynu stopio cyswllt gyda Mathew, efallai bydd yn treulio ei fywyd yn pendroni pam bod ei dad a’i nain wedi diflannu. Os ydych chi’n gwneud penderfyniad i dynnu’n ôl nawr ond yn newid eich meddwl yn y dyfodol, gallai hyn fod yn anodd iawn i Mathew ei ddeall a’i dderbyn.

Dwi’n dychmygu bod meddwl am ddyn arall yn chwarae rôl rhiant ym mywyd eich mab yn anodd i chi, er gallai hyn ddod yn haws mewn amser.

Sonioch chi ei fod yn hŷn, gyda swydd a char, a’ch bod yn meddwl bydda’n gwneud tad gwell. Ond, nid pethau materol sydd yn gwneud tad da, cariad cyson a gofal yn ystod bywyd plentyn sydd yn bwysig, y pethau rydych chi wedi bod yn darparu ers ei enedigaeth.

Mae angen i chi hefyd ystyried efallai nad fydd y berthynas rhwng eich hen bartner a’i phartner newydd yn parhau, ac ni fydd ym mywyd Mathew am byth. Mae’n bwysicach i Mathew wybod bod ganddo bobl sydd yno iddo drwy’r adeg, ta waeth beth sydd yn digwydd yn eu bywydau.

Mae’n gyffredin iawn bellach i blant fyw ar wahân i un o’u rhieni a thyfu gyda llystad. Mae ymchwil a gwaith sydd wedi’i wneud gyda phlant mewn llys deuluoedd yn awgrymu bod perthnasau a chyswllt parhaol gyda’r rhiant sydd ddim yn byw gyda nhw yn bwysig iawn.

Dyma gwpl o wefannau gall fod yn ddefnyddiol i chi:

Ymdopi  â Bywyd Fel Tad Gwahaniedig

Family Lives – Cyngor os nad ydych chi’  byw â’ch plant

 

Families Need Fathers – Mae Families Need Fathers yn sefydliad i rieni a theidiau a neiniau sydd yn teimlo fel eu bod yn cael eu cau allan o fywyd eu plentyn/plant. Nid yw’n ymddangos fel mai dyma’r achos gyda chi, ond efallai bydd peth o’r cynnwys yn ddefnyddiol i chi.

Gobeithiaf fod ein hymateb yn ddefnyddiol. Dewch yn ôl atom os ydych chi angen cymorth pellach.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr.

Rhannu'r Baich - Y Sgwrs RhywDarllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach.

Cymerwch olwg ar ein hymatebion diweddaraf.


Rhannwch hwn