Rhannu’r Baich: Helpu Ffrind Eich PlentynArian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Mar 5th 2018

ffrind gorau rhannu'r baich helpu ffrind eich plentyn

Mae mam sengl yn poeni am ffrind ei merch sydd yn aros â nhw yn dilyn ffrae gartref. Nid yw’n gallu fforddio helpu. Mae gennym gyngor yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae ffrind gorau fy merch yn aros gyda ni ar hyn o bryd ar ôl iddi adael gartref yn ddiweddar. Roedd yn anhapus iawn adref a dwi ddim yn meddwl bod ei thad yn ei thrin yn dda iawn, ond nid yw’n barod i siarad am y peth. Ar ôl ffrae ddrwg iawn tair wythnos yn ôl daeth i’n drws am 1 y bore a heb adael ers hynny.

Dwi ddim am ei thaflu allan, dim ond 16 yw hi a dwi’n poeni amdani. Mae hi’n berson pwysig iawn i’m merch, ac i finnau hefyd, ond fel mam sengl nid allaf gefnogi plentyn arall yn ariannol ac felly nid allaf wneud hyn yn hir dymor. Pa fath o gymorth sydd ar gael iddi? Dwi am iddi fod yn hapus a theimlo’n ddiogel a dwi ddim eisiau ei gweld yn  mynd i ryw Wely a Brecwast budur.

Maggie

Cyngor PwyntTeulu,

Diolch i chi am gysylltu gyda PwyntTeulu am y sefyllfa gyda ffrind eich merch (cyfeiriaf ati fel ‘A’). Mae’n swnio fel ei bod wedi derbyn cefnogaeth fawr gennych chi. Sonioch na fyddech chi’n gallu parhau gyda’r trefniadau presennol ond eisiau’r canlyniadau gorau iddi.

Gwasanaethau gall helpu

Yn 16 oed mae ganddi hawl i gael cymorth gan y gwasanaethau plant a thai lleol. Ers i Ddyfarniad Southwark ddod i rym yn 2010, mae gan gynghorau lleol yn Lloegr a Chymru ddyletswydd i helpu rhai 16 ac 17 oed. Mae pobl ifanc o’r oedran yma bellach yn disgyn i mewn i gategori ‘anghenion blaenoriaethol‘. Golygai hyn bod gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i asesu anghenion ac, os yn briodol, eu cynorthwyo i gael mynediad i lety addas.

I gychwyn bydd y mwyafrif o gynghorau lleol yn cynnig gwasanaeth cyfryngu (mediation) i’r person ifanc a’r teulu. Yn y mwyafrif o achosion, y farn yw mai’r peth gorau i berson ifanc ydy aros gartref. Os nad yw hyn yn bosib gallant gynnig gwahanol fathau o lety i rai 16 ac 17 oed. Mae hyn yn dibynnu os mai’r gwasanaethau plant neu’r adran tai sydd yn cymryd y prif gyfrifioldeb. Er esiampl, os mai gwasanaethau plant ydy’r prif wasanaeth sydd yn gweithio gyda pherson ifanc, efallai bydd lleoliad maeth yn cael ei gynnig. Yn dilyn pwysau gan amryw ymgyrchoedd ieuenctid, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i gynghorau lleol nad ydynt i ddefnyddio llety gwely a brecwast tra bod unrhyw ddewis arall ar gael.

Camau i’w dilyn

Rydym yn awgrymu bod ‘A’ ac/neu chi yn cymryd y camau canlynol:

  • Cysylltwch â’ch tîm gwasanaethau plant lleol a gofyn i siarad gyda gweithiwr cymdeithasol sydd ar ddyletswydd
  • Rhowch wybod iddynt am y sefyllfa bresennol ac ychydig am beth sydd wedi arwain at hyn
  • Eglurwch mai dim ond trefniad byr dymor ydy’r sefyllfa bresennol gan nad allech fforddio gwneud hyn yn hir dymor
  • Esboniwch fod ‘A’ angen eu cymorth, a chymorth yr adran dai o bosib, a gofynnwch am apwyntiad i gyfarfod â nhw

Cyngor Shelter Cymru

Efallai hoffech chi edrych ar gyngor Shelter Cymru i bobl ifanc. Gallech chi hefyd alw’r llinell gymorth. Sicrhewch fod y ddau ohonoch yn gwybod yr holl wybodaeth bosib cyn i chi gyfarfod gyda’r cyngor lleol.

Os yw ‘A’ yn anhapus gydag unrhyw beth i wneud â’i hachos, mae gan Shelter weithwyr achos gall gynnig cefnogaeth. Gallant hefyd gysylltu â’r cyngor lleol yn uniongyrchol ar ei rhan.

Siarad am bethau

Dywedoch nad oedd ‘A’ eisiau siarad am ei phrofiadau adref. Mae hyn yn ddealladwy. Ond bydd y cyngor lleol, fel rhan o’u hasesiad, yn gofyn iddi siarad am pam ei bod wedi gadael gartref. Byddant eisiau gwybod am ei pherthynas gyda’i theulu ac unrhyw bryderon sydd ganddi am ddychwelyd adref. Byddant hefyd yn cysylltu â’i rhieni i glywed eu barn am beth sydd wedi digwydd, asesu os yw’n addas iddi ddychwelyd adref a chynnig cyfryngu (mediation) os ydynt yn teimlo gallai hyn helpu.

Efallai byddai’n syniad siarad gyda ‘A’ am beth i’w ddisgwyl o’r broses yma fel y gallai baratoi tuag ato. Dywedwch y bydd angen iddi rannu’r wybodaeth yma er mwyn cael cymorth. Efallai bydd hyn yn gwneud pethau’n haws. Gallai ystyried ysgrifennu rhai o’i phryderon a’i theimladau ar bapur, gall hyn helpu iddi beidio anghofio pethau yn ystod y cyfarfod asesiad.

Cymorth ariannol

Fel rhiant sengl, rydych chi wedi sôn nad allech chi barhau’n ariannol gyda’r sefyllfa fel y mae. Os yw gwasanaethau plant neu dai yn cytuno nad yw dychwelyd adref yn bosib, efallai byddant yn archwilio opsiynau gwahanol. Gall hyn gynnwys y posibilrwydd o aros gyda chi. Os yw hyn yn cael ei grybwyll, a bod hyn yn rhywbeth y byddech chi’n ystyried, gallech chi ofyn a oes unrhyw gefnogaeth ariannol ar gael i chi.

Gobeithiwn fod ffrind eich merch yn derbyn yr help sydd ei angen arni i ddychwelyd adref at ei theulu neu i ddod o hyd i lety addas. Mae’n lwcus iawn i gael cefnogaeth eich merch a chithau, rydych chi wedi bod yn ofalgar iawn tuag ati. Gallai hi hefyd gysylltu â llinell gymorth Meic unrhyw adeg rhwng 8 y bore a hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos. Maent yn helpu plant a phobl ifanc gydag unrhyw wybodaeth, cyngor neu eiriolaeth sydd ei angen arnynt.

Pob lwc i chi

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i Fyw

Rhannu’r Baich: Rheolau Gwirion Gwisg Ysgol

Rhannu’r Baich… Ydy Cyd-gysgu Yn Ddiogel?


Rhannwch hwn