Rhannu’r Baich: Cadw’r Teulu’n Iach Ar GyllidebArian Iechyd Rhannu'r Baich | gan | Jan 19th 2018

Llysiau ar gyfer Rhannu Baich Cadw'n iach

Mae teulu wedi gwneud adduned blwyddyn newydd i ddod yn iachach ond yn poeni am y gost o ddilyn ffordd o fyw iach. A yw’n bosib bod yn iach ar gyllideb? Oes gennych chi gyngor i’w gynnig yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Hwn yw’r flwyddyn i mi a’m nheulu ddod yn fwy iach. Mae gan fy ngŵr a’m mhlant yn eu harddegau arferion drwg o fwyta jync a gwylio gormod o deledu a chwarae ar y ffôn.

Rydym am geisio dod yn deneuach ac yn fwy actif yn 2018, ond dwi’n poeni am y costau sydd ynghlwm. Mae pobl yn dweud bod coginio gyda chynhwysion ffres yn rhatach, ond dwi ddim yn sicr os yw hyn yn wir. Mae dilyn cynllun bwyta iach yn costio llawer mwy nag bwyta sothach yn fy marn i, ac mae’r pris i fynd i’r gampfa i deulu o bedwar yn wirion bost.

Dwi’n chwilio am gyngor am sut i ddilyn bywyd iach o fewn cyllideb os gwelwch yn dda.

Diolch

Jen

Cyngor PwyntTeulu

Helo Jen,

Blwyddyn Newydd Dda a diolch am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu.

Nid chi yw’r unig deulu fydd yn wynebu’r broblem yma. Fel cymdeithas nid ydym yn bwyta’n iach ac yn gwneud llai o ymarfer corff. Mae hyn yn arwain at gynyddiad mewn salwch corfforol fel clefyd siwgr a thrawiadau ar y galon. Mae hefyd yn cyfrannu at gynyddiad mewn materion iechyd meddwl wrth iddo gael effaith ar ein lles cyffredinol. Felly da iawn chi am fod yn benderfynol i wneud y newidiadau sydd ei angen i wella pethau i chi a’ch teulu!

Bwyta’n Iach

Yn aml mae pobl yn meddwl bod dilyn cynllun bwyta iach yn costio llawer mwy nag bwyta bwyd cyfleus a jync. Ond, gyda’r dull cywir nid yw hyn yn gorfod bod yn wir. Mae cynllunio yn bwysig i sicrhau bod bwyta’n iach nid yn unig yn well i’ch corff ond i’ch waled hefyd.

Mae gan y Gwasanaeth Iechyd 20 o awgrymiadau i fwyta’n iach am lai, fel bwyta bwyd dros ben i ginio, prynu bwyd wedi’i rewi a darganfod ryseitiau rhad. Efallai eich bod wedi gwneud rhai o’r rhain eisoes fydd yn gwneud rhai o’r newidiadau yma’n haws. Edrychwch ar yr 20 awgrym bwyta’n iach am lai yma. Dwi’n siŵr byddech chi’n cytuno bod ganddynt gyngor gwych.

Bod yn actif

Mae’r ffaith eich bod yn ceisio bod yn fwy actif yn 2018 yn wych, Mae hynny, yn enwedig gyda phobl ifanc, yn hanner y frwydr wedi’i hennill! Sonioch chi sut roedd y gost o fynd i’r gampfa yn rhwystr. Bydd llawer o bobl yn wynebu’r broblem yma ond nid oes rhaid i hyn fod yn rhwystr i chi rhag dod yn fwy actif.

Mae yna lawer o ffyrdd i chi arwain bywyd mwy actif. Y gyfrinach iddo fod yn llwyddiant ydy darganfod rhywbeth rydych chi’n hoff o wneud, ei wneud yn aml ac os ydych chi’n dechrau diflasu, rhoi tro ar rywbeth arall. Mae yna lawer o bethau gwahanol gallech chi fel unigolion neu fel teulu ei wneud i fod yn fwy actif.

Mae gan wefan y Gwasanaeth Iechyd syniadau gwych i gael yn ffit am ddim, fel podlediadau rhedeg am ddim, campfeydd awyr agored a gemau. Edrychwch ar y rhestr o syniadau yma.

Benthyg ci

Cynghorir bod cerdded yn ffordd wych i wella ein lefelau gweithgaredd. Ond weithiau gallem deimlo ychydig yn od yn cerdded heb reswm amlwg. Mae ci yn rhoi rheswm i chi. Os nad yw’n opsiwn cael ci eich hun, yna efallai gallech chi gynnig cerdded ci cymydog neu ffrind? Mae’n debyg byddant yn falch o’r cynnig. Mae BorrowMyDoggy yn sefydliad lle gellir hysbysu’ch diddordeb mewn cerdded ci yn eich ardal.

Ymuno â Parkrun

Ffordd arall o gael yn actif ydy cymryd rhan mewn Parkrun rheolaidd. Yng Nghymru mae yna dros 27 o Parkruns 5km hŷn a 9 o Parkruns iau. Mae’r rhain yn digwydd mewn lleoliadau syfrdanol sydd yn ddiogel (dim ceir) ac yn hawdd i’w cyrraedd i bawb. Mae Parkrun yn cynnig cyfle i bawb gymryd rhan; o’r rhai sydd yn cychwyn rhedeg i Olympwyr, o rhai iau i rai gyda mwy o brofiad, mae croeso i bawb mewn Parkrun. Edrychwch ar eu gwefan i weld os oes un yn eich ardal chi.

Fel y gwelwch, ni ddylid cyllid llai eich atal. Gyda’r meddylfryd cywir efallai mai 2018 fydd y flwyddyn bydd eich teulu chi yn gwneud newid tymor hir mawr yn eich ffordd o fyw.

Pob lwc

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich… Paratoi Sawl Pryd Bwyd

Rhannu’r Baich… Trafferthion Iechyd Meddwl Fy Mab

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit


Rhannwch hwn