Rhannu’r Baich… Rhannu Gormod o’ch Plant ar Gyfryngau CymdeithasolCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Technoleg | gan | May 5th 2017

Gwyneb budr - Rhannu'r Baich... Rhannu Gormod o'ch Plant ar Gyfryngau Cymdeithasol

Ydy rhieni yn rhannu gormod am eu plant ar gyfryngau cymdeithasol? Dylai gofyn am ganiatâd plentyn cyn rhannu stwff amdanynt? Dyma’r cwestiynau yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy Facebook yn llawn lluniau o blant nad wyf yn adnabod. Mae hynna’n swnio’n od, maent yn blant ffrindiau i ffrindiau. Dwi ddim yn eu hadnabod ond dwi’n gweld manylion o’u bywydau a bywydau eu plant. Dwi’n eu gweld yn chwarae, yn mynd i’r ysgol, yn y bath. Dylwn i ddweud rhywbeth? Ydy hyn yn fusnes i mi o gwbl?

Dwi’n tynnu lluniau ciwt i rannu gyda ffrindiau a theulu ar Facebook ond dwi’n fwy gofalus gyda’m gosodiadau diogelwch. Nid yw’r plant wedi’u plastro ymhobman. Ydyn nhw’n ymwybodol eu bod yn rhannu gormod?

Dwi wedi bod yn meddwl hefyd am luniau cywilyddus. Pan roeddwn yn dod a chariad gartref, roedd mam yn tynnu’r lluniau allan gyda fi fel merch fach â bwyd ar fy wyneb. Roeddwn yn marw ychydig y tu mewn bob tro. Credaf bydd pethau’n llawer gwaeth i’n plant. Mae’r lluniau yma ar gael ar-lein i bawb eu gweld, yn hytrach nag mewn rhyw hen albwm llychlyd.

Ydw i’n gorymateb?

Cyngor PwyntTeulu

Diolch i chi am gysylltu am y mater o rieni yn rhannu lluniau a manylion bywydau eu plant ar gyfryngau cymdeithasol. Mae’n swnio fel eich bod wedi ystyried hyn yn fanwl, ac yn ofalus am ba mor eang rydych chi’n rhannu delweddau o’ch plant. Dywedoch eich bod wedi gweld manylion bywydau plant, lluniau ohonynt mewn sefyllfaoedd gwahanol (rhai yn y bath hefyd). Rydych chi’n teimlo bod rhai rhieni o bosib yn rhannu gormod. Mae’r pwynt yma yn cyffwrdd ar hawliau plant i breifatrwydd ac, yn fwy pwysig, caniatâd dros y pethau sy’n cael ei rannu amdanynt ar gyfryngau cymdeithasol. Mae yna faterion diogelwch o bosib hefyd os yw’r pethau sy’n cael eu rhannu yn datgelu gormod o wybodaeth am leoliad.

Efallai bydd yn fuddiol i ni edrych ar y manteision a’r anfanteision o rannu fel rhiant:

Manteision

  • Mae rhieni yn mwynhau rhannu’r hyfrydwch maent yn ei deimlo yn eu plant gyda theulu a ffrindiau
  • Gall rhannu manylion a lluniau ar gyfryngau cymdeithasol helpu adeiladu synnwyr cryfach o grwpiau teuluol a ffrindiau
  • Mae rhieni yn teimlo cysylltiad ac yn cefnogi ei gilydd wrth rannu manylion o fywyd eu teulu, straeon a phrofiadau, ac yn rhannu gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â magu plant, iechyd, gofal plant, adnoddau, addysg a mwy.

Anfanteision

  • Nid all plant ifanc roi caniatâd i rannu delweddau ac efallai bydd hyn yn dod yn broblem pan fyddant yn hŷn.
  • Gall plant fod yn destun bwlio oherwydd y pethau sy’n cael ei rannu
  • Defnydd anaddas neu anghyfreithlon o ddelweddau eu plant. Lluniau o blant wedi’i bostio gan rieni ar gyfryngau cymdeithasol wedi cael eu defnyddio ar wefannau porn ynghyd â sylwadau amlwg rhywiol
  • Herwgipio digidol. Delweddau plant yn cael eu copïo gan ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol eraill sydd yn honni mai eu plant nhw ydynt

Byddwch yn ymwybodol

Dwi’n meddwl ei bod yn deg dweud efallai nad yw rhai rhieni wedi meddwl am yr ochr ddrwg i rannu delweddau a manylion am eu plant ar wefannau cymdeithasol, tra bod eraill yn ymwybodol ond yn parhau i deimlo’n gyffyrddus yn gwneud hynny. Dywedodd un rhiant i mi fod delweddau plant ymhobman beth bynnag, ac mai dim ond ffrindiau agos a theulu sydd yn cael mynediad atynt. Yna mae yna rieni sydd wedi penderfynu peidio rhannu dim yn ymwneud â’u plant ar gyfryngau cymdeithasol, yn rhannol i ddangos parch at hawliau eu plant i breifatrwydd a chaniatâd, ac yn rhannol oherwydd poeni am y potensial i gamddefnyddio’r delweddau.

Mae chwiliad sydyn ar y rhyngrwyd yn dangos nifer cynyddol o drafodaethau, astudiaethau a chynigion hyd yn oed i gyfyngu beth ellir ei rannu ar-lein am blant heb eu caniatâd. Mae’n ddiddorol nodi bod rhieni yn cael eu hannog i fonitro defnydd eu plant o gyfryngau cymdeithasol ond yn aml ddim yn adlewyrchu hyn yn nefnydd eu hunain. Mae hyn yn gyferbyniad hollol i blant a phobl ifanc sydd ddwywaith fwy tebygol na’u rhieni i ddweud dylai rhoi caniatâd cyn i unrhyw beth gael ei bostio amdanynt ar-lein.

Gan ystyried eich cwestiwn os dylid dweud rhywbeth wrth eich ffrindiau, efallai gallech chi feddwl am bostio erthyglau, fel yr un uchod, ar eich tudalennau cyfryngau cymdeithasol. Byddai hyn yn caniatáu iddynt edrych ar y ddadl am y manteision a’r anfanteision o rannu ar liwt eu hunain, heb deimlo pwysau i wneud hynny.

Adolygu’ch gosodiadau preifatrwydd

Beth bynnag yw penderfyniad rhieni, mae’n syniad da i adolygu gosodiadau preifatrwydd. Dyma ychydig o awgrymiadau preifatrwydd gan rai o’r gwefannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf:

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Gobeithiwn fod hyn wedi bod o help. Pob lwc.

Y Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Mae Gan Fy Merch Obsesiwn Gemau Fideo

Rhannu’r Baich… Rheoli Ymddygiad Fy Mab

Rhannu’r Baich… Syniadau Parti Pen-blwydd Mawr

 

 


Rhannwch hwn