Rhannu’r Baich: Ydy Meithrinfa Yn Cael Gwneud Hyn?!Gofal Plant Rhannu'r Baich | gan | Aug 18th 2017

plentyn chwarae ar gyfer APS meithrinfa

Mae mam yn chwilio am gyngor ar sut i ymdrin â meithrinfa sydd yn ymddangos fel ei fod wedi newid ei dermau. Oes gennych chi gyngor i’w rannu yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo,

Gobeithiaf y gallech chi helpu gyda mater sydd wedi codi yn y feithrinfa.

Mae gan fy merch Epidermolysis Bullosa. Mae’n 12 mis oed ac yn mynychu meithrinfa breifat 2 ddiwrnod yr wythnos ar hyn o bryd. Bydd hyn yn cynyddu’n fisol hyd at fis Tachwedd pan fydd yn mynd 5 diwrnod yr wythnos. Mae wedi bod yn mynychu’r feithrinfa hon ers mis Mehefin.

Yr wythnos hon mae ariannu wedi’i gytuno trwy grant lleoedd a gynorthwyir am 10 awr o oruchwyliaeth 1:1 yn y feithrinfa o fis Medi. Ond, mae’r feithrinfa yn dweud nad oes ganddynt neb gyda’r 10 awr ychwanegol i roi amser 1:1 iddi. Maent yn dweud bydd rhaid cyflogi aelod ychwanegol o staff a’u bod yn teimlo bod angen goruchwyliaeth 1:1 arni trwy’r dydd, bob dydd. Bydd rhaid i mi dalu am yr oriau ychwanegol bob dydd a’r swm llawn yn ystod gwyliau’r haf pan nad yw’r grant yn cael ei dalu. Bydd rhaid talu’r £42 arferol am ei lle yn y feithrinfa yn ogystal â £30 y dydd am yr 1:1 ychwanegol.

Ydy’r feithrinfa yn cael gwneud hyn?!

Gwerthfawrogaf unrhyw gyngor,

Diolch

Anwen

Cyngor PwyntTeulu i rieni plant sydd â Epidermolysis Bullosa ac ymdrin â meithrinfeydd

Helo Anwen

Diolch i chi am gysylltu â PwyntTeulu Cymru am y broblem sydd wedi codi gyda meithrinfa eich merch.

Dywedoch fod eich merch wedi bod yno ers mis Mehefin. Dim ond nawr, ers darganfod am yr arian 1:1 lleoedd a gynorthwyir, mae’r feithrinfa yn dweud bod rhaid iddi gael cefnogaeth 1:1 am yr holl gyfnod. Gofynnwch am gyfarfod gyda staff y feithrinfa, os nad ydych chi wedi gwneud yn barod,. Efallai gallech chi ofyn am eglurhad am y newid ers i chi roi gwybod am yr arian grant.

Baban ac esgid ar gyfer APS meithrinfa - Llun gan Aditya Romansa ar Unsplash

Llun gan Aditya Romansa ar Unsplash

Hefyd, gofynnwch am unrhyw anawsterau penodol sydd wedi digwydd hyd yn hyn wrth ofalu am eich merch. Os yw problemau wedi codi gofynnwch sut mae hyn wedi’i reoli hyd yn hyn. Gallech chi awgrymu bydd yr ariannu 10 awr yn caniatáu i’ch merch dderbyn cyffroad a rhyngweithiad 1:1 gydag aelod staff. Efallai nad yw’n gallu cael mynediad i’r holl weithgareddau oherwydd yr Epidermolysis Bullosa.

SNAP a DEBRA

Efallai bydd DEBRA yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i ymdrin â’r mater gyda’r feithrinfa. Mae DEBRA yn elusen sydd yn cefnogi ac yn gweithio i bobl gydag EB. Efallai bydd eu canllaw i rieni, ysgolion a grwpiau chwarae yn ddefnyddiol i chi.

Gofynnwch a yw’r feithrinfa yn cael gofyn i chi dalu costau aelod staff 1:1 am yr holl amser bydd eich merch yn mynychu. Yn anffodus, nid yw’r feithrinfa yn gorfod cynnig nac parhau unrhyw leoliad yn gyfreithiol. Nid yw meithrinfeydd yn ddarparwyr statudol. Gofynnwch am gyngor DEBRA am hyn.

Yn yr hir dymor, efallai byddech chi’n hoffi cael asesiad anghenion dysgu ychwanegol yn barod at pan fydd yn cychwyn addysg lawn statudol. Dylid gwneud hyn os yw cyflwr meddygol eich merch yn golygu nad allai wneud  llawn ddefnydd o’r adnoddau addysgiadol darparir i eraill o’r un oedran yn yr ysgol. Mae sawl lle gallech chi chwilio am gyngor ar hyn, gan gynnwys:

  • DEBRA
  • Adran addysg anghenion arbennig eich awdurdod lleol
  • SNAP Cymru, elusen sydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni gyda phlant gall fod ag anawsterau dysgu neu anableddau.

Gobeithiwn fod y wybodaeth uchod yn ddefnyddiol, a’ch bod yn llwyddo datrys y broblem yma gyda meithrinfa’ch merch. Cofiwch gysylltu os oes angen gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth bellach ynglŷn â’r mater yma.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Cefnogaeth Pryder i Rieni

Rhannu’r Baich: Ble Mae Cefnogaeth Awtistiaeth Fy Merch?

Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Dechrau’n Deg Ar Gael Yn Lle Dwi’n Byw?

Llun Clawr gan Alexander Dummer ar Unsplash


Rhannwch hwn