Sut i Gael Priodas ar Gyllideb yng NghymruArian Newyddion | gan | Aug 23rd 2016

wedding featured image

Yn ôl y cylchgrawn Bridal mae priodas arferol yn 2016 yn costio rhwng £20-30,000. Mae hyn yn swm anferthol o arian ac nid oes rhaid talu cymaint i gael diwrnod bythgofiadwy. Dyma ychydig o syniadau defnyddiol gan aelodau grŵp rhieni Y Bont ym Mhenygroes, Gwynedd, ar sut i gael priodas ar gyllideb yng Nghymru.

Dyma ychydig o awgrymiadau ar sut i gynllunio’ch priodas ar gyllideb yng Nghymru a llwyddo aros o fewn eich cyllideb:

 • PEIDIWCH PRIODI
  Dyma un o’r ymatebion cyntaf – y ffordd gorau i arbed arian ar briodas ydy peidio priodi yn y lle cyntaf! Ond weithiau dyw hynny ddim yn aberth derbyniol er mwyn arbed arian!
 • Mynd i ffeiriau priodas
  Dyma ble mae cynigion a disgownt i’w cael a gallech chi drafod prisiau
 • Penderfynu pwy sydd yn dod yn fuan
  Penderfynwch ar y nifer o westai fel y gallech chi gynllunio’r briodas a’r gyllideb
 • Dewiswch y diwrnod yn ofalus
  Mae dyddiau’r wythnos yn rhatach nag penwythnosau
 • Trefnwch y Gwasanaeth
  Os ydych chi’n priodi mewn Capel neu Eglwys rydych chi’n aelod ohoni yna mae angen gofyn a yw hwn yn wasanaeth am ddim, mae rhai yn cynnig hynny. Gofynnwch a yw’r Gweinidog yn gofrestrydd hefyd gan y gall hyn gadw costau i lawr. Mae gwestai yn cynnig pecynnau ar gyfer gwasanaethau sifil. Holwch yn Neuadd y Dref a Neuadd y Pentref am gostau.
 • Ystyried bwffe
  Mae hyn yn rhatach nag pryd ffurfiol 3 cwrs
 • Ffrogiau disgownt i’r Briodferch a’r Morwynion Priodas
  I gadw costau yn isel gallech chi brynu gan wefannau ocsiwn, diwedd y llinell neu ffrog arddangos o siopau stryd fawr. Gallech chi brynu’n rhad o dramor. I gadw costau’n isel gallech chi geisio gwneud pethau neu fenthyg pethau. Mae rhai siopau yn cynnig cyfrif i chi nes i’r swm cael ei dalu.
 • Cymerwch fantais o sêls esgidiau
  Ceisiwch brynu esgidiau yn y sêl cyn y briodas er mwyn cadw costau’n isel.
 • Gwallt a Cholur
  Gofynnwch i rywun rydych chi’n adnabod i wneud eich gwallt a’ch colur neu siopwch o gwmpas neu hurio rhywun yn y ffair briodas. Gallech chi wneud gwallt a cholur eich hun hefyd.
 • Trefnu Siwtiau
  Gallech chi hurio siwtiau i gadw costau’n isel neu ddefnyddio siwt sydd gennych chi’n barod neu fenthyg. Gallech chi chwilio am bethau ar wefannau fel Facebook.

bride-and-groom-1339009_960_720

 • Creu Gwahoddiadau eich hun
  Gallech chi greu gwahoddiadau, trefn priodas a chardiau diolch eich hun. Prynwch gardiau a chreu cymaint â phosib ar un ddalen. Mae yna dempledi am ddim ar-lein.
 • Y Gacen
  Gofynnwch i ffrind wneud cacen neu brynu gan gwmni lleol. Mae archfarchnadoedd bellach yn gwerthu cacennau fforddiadwy neu gallech chi ystyried cacennau bach
 • Modrwyau
  Mae siopau lleol yn cynnig grŵp cynilo ar gyfer modrwyau. Gallech chi hefyd brynu gan emydd ar y stryd fawr, neu brynu ar-lein.
 • Y Ceir
  Gallech chi dacluso car eich hun a gofyn i rywun yrru i chi, benthyg car neu edrych o gwmpas am gwmni lleol neu drafod prisiau mewn ffair briodas.
 • Lluniau/Fideos
  Gallech chi ofyn i’ch teulu, ffrindiau a gwestai i dynnu lluniau a fideos. Bydda’n well edrych o gwmpas am ffotograffwyr lleol ar gyfer y lluniau ffurfiol neu drafod prisiau mewn ffair briodas. Gallech chi ystyried hurio myfyriwr ffotograffiaeth ar radd ratach. Gallech chi roi camerâu tafladwy i’ch gwestai a gofyn iddynt dynnu lluniau yn ystod y dydd.
 • Blodau
  Defnyddiwch flodau ffug yn lle blodau ffres. Cysylltwch â chwmnïau lleol neu drafod prisiau mewn ffair briodas. Gallech chi ystyried peidio cael blodau i gadw costau i lawr. Ar gyfer blodau’r capel gallech chi drafod y blodau i gyd efo un cwmni neu drafod y gost gyda’r Capel/Eglwys neu leoliad y briodas.
 • Anrhegion bach i’r gwestai
  Cadwch gostau’n isel drwy greu anrhegion eich hun neu siopa ar-lein
 • Disgo
  Mae’n well edrych o gwmpas neu gael rhywun rydych chi’n adnabod
 • Bws mini/cludiant
  Gofynnwch i’r gwestai dalu am y bws eu hunain neu gofynnwch am gyfraniad tuag at y gost.
 • Adloniant plant
  Os oes gennych chi lawer o blant yn dod yna gallech chi feddwl am gael adloniant i’r plant. Edrychwch ar gastell fownsio, dewin neu glown

Erthygl yn parhau isod…

Sut Arbedais £1000 y Flwyddyn Mewn Biliau

Unrhyw gyngor arall?

 • I gadw costau’n isel gallech chi beidio cael nosweithiau plu a noson i’r dynion gan y gallant fod yn ddrud iawn.
 • Os ydych chi’n debygol o fynd dros y gyllideb yna gallech chi hefyd ofyn i’r gwestai gyfrannu tuag at eu bwyd i geisio cadw costau i lawr.
 • Un darn hanfodol o gyngor gan y grŵp ydy i beidio bod ofn trafod a bargeinio ar y prisiau.
 • Prif gostau priodas ydy’r lleoliad, y bwyd a’r ystafelloedd felly dyma ble rhaid edrych o gwmpas a threfnu pris sydd yn gyffyrddus i chi.

Wythnos nesaf byddem yn ymuno â Lianne a Stephen, aelodau grŵp rhieni Y Bont, du’n trefnu priodas eu hunain ar gyllideb Ymunwch â ni eto wythnos nesaf i gael gwybod am yr uchafbwyntiau, isafbwyntiau ac awgrymiadau ar drefnu priodas ar gyllideb.


Gobeithiwn fod hyn wedi rhoi ychydig o syniadau i chi ar gyfer eich priodas. Os oes gennych chi awgrymiadau da eich hun yna ychwanegwch y rhain yn yr adran sylwadau isod!

Hoffi’r erthygl yma? Darllenwch rai eraill:

Syniadau Parti Rhad a Chofiadwy i Blant


Rhannwch hwn