Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Diweddarwyd diwethaf: July 5, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Powys yn rhoi cymorth i deuluoedd sydd â phlant sy’n wynebu anawsterau, yn enwedig i’r rhai sydd ar incwm isel.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Mae’n debyg y byddwch yn clywed am Teuluoedd yn Gyntaf trwy beth elwir yn Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae’r daflen yma yn esbonio beth mae’r TAF yn ei wneud.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Teuluoedd sydd angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol i blant a phobl ifanc (cyn-geni hyd at 25 oed) sy’n byw yn sir Powys.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Powys i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Tîm o Amgylch y Teulu – 01597 826246

caf.admin@powys.gov.uk

Tîm Cydlynu TAF,
Cyngor Sir Powys,
Neuadd y Sir,
Llandrindod,
Powys,
LD1 5LG

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Powys


Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth i deuluoedd incwm isel sydd yn byw ym Mhowys.

Dechrau’n Deg Powys

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio diduedd, am ddim, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â gofal plant ac amrywiaeth o wasanaethau eraill. Gallwch gysylltu â nhw a’r ffôn, e-bost, ymweld â nhw mewn sesiwn ymestyn allan neu chwilio ar eu gwefan.

Rhaglen Cefnogi Pobl Powys

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall y Rhaglen Cefnogi Pobl eich helpu os ydych wedi bod yn ddigartref yn ddiweddar neu mewn perygl o ddod yn ddigartref neu o ynysu cymdeithasol, i fyw eich bywyd mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac yn annibynnol.