Polisi Preifatrwydd

Mae preifatrwydd ein defnyddwyr yn bwysig i ni ac rydym yn ofalus iawn i’w ddiogelu. O dan Ddeddf Amddiffyn Data 1998, mae gennym rwymedigaethau cyfreithiol tuag atoch chi yn y ffordd rydym yn ymdrin â’r data casglwyd. Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgryptio cyfoes i ddiogelu’ch data, ac yn cadw safonau diogelwch caeth i atal unrhyw fynediad anawdurdodedig i’r data. Nid ydym yn rhannu manylion gydag unrhyw drydydd parti nac adran lywodraethol os nad ydych chi’n rhoi caniatâd i wneud hynny, neu fod gorfodaeth neu caniateir gan gyfraith i’w ddatgelu.

Byddem hefyd yn casglu gwybodaeth os ydych chi’n cwblhau unrhyw ffurflenni eraill ar ein gwefan, neu os ydych chi’n cysylltu gyda sylwadau neu geisiadau penodol. Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i ddarparu gwasanaeth sydd wedi’i bersonoli i’n hymwelwyr. Rydym hefyd eisiau i chi gael rheolaeth o beth rydych chi’n ei dderbyn o ganlyniad cofrestru â PwyntTeulu.cymru. Rydym yn casglu gwybodaeth yn awtomatig am eich ymweliad i’n gwefan. Mae’r wybodaeth yma’n cael ei ddefnyddio i wneud eich ymweliad yn fwy effeithlon, ac i helpu ni i ddilyn dewisiadau pori ar ein gwefan fel ein bod yn gallu gwneud gwelliannau cyson.

Egwyddorion Amddiffyn Data

Byddem yn cydymffurfio gyda’r wyth egwyddor amddiffyn data gorfodol wrth sicrhau bod y data personol rydym yn ei gasglu yn:

1. cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithiol gyda chaniatâd yr unigolyn
2. cael ei brosesu ar gyfer y pwrpasau esboniwyd i’r unigolyn
3. yn ddigonol, perthnasol a ddim yn ormodol i’r pwrpas maent yn cael eu prosesu
4. yn gywir ac yn cael ei gadw’n gyfoes pan fu angen hyn
5. ddim yn cael ei gadw’n hirach nag sydd angen ar gyfer pwrpas cyfreithlon (data yn cael ei glirio yn gyfnodol)
6. cael ei brosesu yn ôl hawliau’r unigolyn
7. diogel, i atal y data personol cadwir gennym rhag cael ei beryglu yn ddamweiniol neu’n bwrpasol
8. ddim i gael ei drosglwyddo i wledydd y tu allan i ardal Economaidd Ewropeaidd os nad oes amddiffyniad digonol i’r unigolion yn y wlad honno

Cyfeiriwch at y ddogfen Egwyddorion Amddiffyn Data am fanylion pellach.

Gwefannau trydydd parti

Mae’r gwefan PwyntTeulu yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nodwch nad yw PwyntTeulu Cymru yn atebol i ymarferiadau preifatrwydd gwefannau eraill. Anogwn holl ymwelwyr i fod yn ymwybodol ac i ddarllen datganiadau preifatrwydd pob gwefan sydd yn casglu gwybodaeth gall adnabod yn bersonol.

Rydym yn defnyddio’r ‘widget’ Disqus i safoni a chydlynu’r adran sylwadau ar PwyntTeulu Cymru. Os ydych chi’n penderfynu defnyddio’r adran sylwadau, bydd angen i chi gofrestru gyda Disqus (gan ddefnyddio e-bost neu gyfrif Facebook neu Twitter) a gall weld eu polisi preifatrwydd yma – dim ond os ydych chi’n penderfynu defnyddio’r adran sylwadau bydd hyn yn berthnasol.

Dim gwerthiant masnachol i drydydd parti

Nid yw ProMo-Cymru yn gwerthu, rhentu, dosbarthu nac yn gwneud data defnyddiwr yn agored yn fasnachol fel arall, i unrhyw drydydd parti, ac eithrio gyda’ch caniatâd blaenorol.

Dolenni

Ar y wefan byddwch yn darganfod hyperdestun sy’n cysylltu i leoliadau gwahanol ar y Rhyngrwyd. Mae’r dolenni yn cael eu defnyddio er pwrpas gwybodaeth yn unig ac nid yn golygu cefnogaeth o unrhyw fath i unrhyw wefan.

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod y dolenni yma’n addas pan fyddant yn cael eu gosod. Nid yw PwyntTeulu.cymru yn cytuno o reidrwydd gyda’r farn mynegwyd ar y gwefannau cysylltiol yma ac nid oes gennym reolaeth drostynt.

Nid all PwyntTeulu.cymru warantu dibynadwyedd y dolenni yma nac pa un ai a ydynt yn weithredol trwy’r adeg.

Cwcis

Mae llawer o wefannau yn gosod cwcis pan fydd defnyddiwr yn ymweld â’u gwefan, er mwyn cadw golwg ar lif traffig. Mae cwcis yn ffeiliau testun sydd yn adnabod eich cyfrifiadur ar y gweinydd. Efallai bod PwyntTeulu.cymru yn defnyddio cwcis o bryd i’w gilydd ond dim ond er mwyn creu profiad gwe well. Nid ydym yn tracio ymwelwyr gwe unigol.

Os hoffech ddysgu mwy am cwcis, ymwelwch â AboutCookies.org.

Cais am Wybodaeth

Gallwch ofyn am gopi o’r wybodaeth cadwir arnoch chi ar unrhyw amser (efallai bydd ffi fach yn cael ei godi am hyn). Byddem yn cywiro unrhyw anghywirdebau yn eich gwybodaeth ar eich cais.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd yma

Os oes newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd sydd yn cael effaith ar y ffordd rydym yn trin eich data, byddem yn eich hysbysebu trwy e-bost. Gallwch edrych ar ein Polisi Preifatrwydd ar y dudalen hon unrhyw amser.

Cysylltu

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau yn ymwneud â’ch gwybodaeth bersonol neu unrhyw gwestiwn am ein defnydd o’r wybodaeth, cysylltwch â gwyb@pwyntteulu.cymru.

Hawlfraint

Mae’r deunydd ar wefan PwyntTeulu.cymru yn amodol ar amddiffyniad Hawlfraint y Goron os nad dynodi’r fel arall. Mae unrhyw un sydd eisiau defnyddio unrhyw wybodaeth darganfyddir ar y wefan yma yn gorfod cysylltu â ni ar gwyb@pwyntteulu.cymru. Nid yw caniatâd i ailgynhyrchu deunydd amddiffynnwyd gan hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan yma sydd yn cael ei adnabod fel hawlfraint trydydd parti. Mae caniatâd i ailgynhyrchu’r fath ddeunydd yn gorfod cael ei sicrhau gan berchennog yr hawlfraint.

Delweddau

Mae’r term delweddau yn golygu holl ddelweddau symudol neu lonydd, lluniau a logos.

Mae delweddau ar y wefan yn un ai’n eiddo PwyntTeulu.cymru, y sefydliad eu hunain, neu wedi’u trwyddedu gan drydydd parti. Nid all ailgynhyrchu delweddau trydydd parti mewn unrhyw fformat.

Mae yna rhai delweddau sydd yn eiddo PwyntTeulu.cymru nad ellir ailgynhyrchu, tra bod eraill mewn enghreifftiau penodol yn gallu, ond rhaid cael caniatâd blaenorol.

Os hoffech ailgynhyrchu unrhyw ddelweddau, gan gynnwys Logo PwyntTeulu.cymru mae angen i chi gysylltu gyntaf i gael arweiniad pellach a chaniatâd. Darparwch fanylion eich sefydliad, pa ddelweddau hoffech eu defnyddio a sut rydych chi’n bwriadu’u defnyddio.