Rhannu’r Baich: Poeni Am Fy Mhlentyn Yn Cychwyn Yn Yr Ysgol Fis MediAddysg Rhannu'r Baich | gan | Jul 14th 2017

plant cysgu erthygl cychwyn yn yr ysgol mis Medi

Gyda’i mab yn cael ‘damweiniau bach’ ac yn cael nap yn y prynhawn, mae un fam yn poeni bydd hyn yn broblem pan fydd yn cychwyn yn yr ysgol. Oes gennych chi gyngor ar gyfer Rhannu’r Baich yr wythnos hon?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

 

Annwyl PwyntTeulu,

Mae fy mhlentyn yn cychwyn yn yr ysgol llawn amser ym mis Medi, ond dwi’n poeni nad fydd yn barod amdano. Mae’n dal i gael nap yn y prynhawn, mae’n mynd yn flin iawn fel arall. Mae’n parhau i gael damweiniau bach hefyd. Dwi’n poeni, gyda dosbarth llawn plant, nad fydd yr athrawon yn gofyn a yw angen mynd i’r toiled cymaint ag yr wyf i. A beth os yw’n disgyn i gysgu? Fyddan nhw’n dweud y drefn wrtho?

Cyngor PwyntTeulu ar helpu plant i gychwyn yn yr ysgol

Diolch am gysylltu â PwyntTeulu Cymru. Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn poeni am eich mab yn cychwyn yn yr ysgol. Mae plentyn yn cychwyn mewn amgylchedd newydd yn un o’r heriau anoddaf o fod yn rhiant. Yma yn PwyntTeulu Cymru, mae gennym ychydig o awgrymiadau i chi fydd efallai’n helpu’ch mab wrth gychwyn ar ei antur newydd.

Siaradwch â’r ysgol

Cysylltwch ag athro/athrawes eich mab fel y cam cyntaf i dawelu’ch meddwl. Eglurwch wrthynt y pethau rydych chi’n poeni amdanynt. Gallan nhw hefyd egluro’r camau maen nhw’n eu cymryd os yw plentyn yn cysgu neu yn cael damwain yn y dosbarth. Bydd hyn yn helpu’r athro/athrawes i ddod i adnabod eich mab, cadw llygaid arno, a helpu iddo setlo i mewn i’r amgylchedd ysgol newydd.

Bydd athrawon plant ifanc oedran ysgol gynradd wedi arfer gyda phlant yn cysgu ac yn cael damweiniau ar gychwyn y tymor nes iddynt setlo. Ond, fel rhiant, nid oes dim o’i le yn gofyn iddynt beth maen nhw’n ei wneud yn y sefyllfaoedd yma. Gall hyn helpu tawelu’ch meddwl, gan eich bod yn gwybod y camau byddant yn ei gymryd a beth fydd yn digwydd.

Trefn cysgu a newid yn y dydd

Mae rhai plant yn cymryd hirach nag eraill i stopio cysgu yn y dydd. Ond efallai byddwch yn synnu y gall amgylchedd newydd helpu cadw’ch mab yn effro yn ystod y dydd. Bydd trefn eich mab yn wahanol iawn iddo yn yr ychydig wythnosau cyntaf. Efallai bydd hyn yn cael effaith ar ei gysgu adref hefyd. Byddwch yn barod i newid y drefn arferol yn ôl ei anghenion. Efallai bydd angen mynd i’r gwely yn fwy buan os yw wedi blino ar ôl diwrnod yn yr ysgol, neu efallai bydd yn disgyn i gysgu ar y ffordd adref hyd yn oed! Bydd yn cymryd ychydig wythnosau iddo addasu felly byddwch yn amyneddgar a bod yn barod am ychydig o newidiadau.

Pacio dillad sbâr

Fel arfer bydd ysgolion yn awgrymu pacio ychydig o ddillad sbâr ym magiau holl ddisgyblion newydd rhag damweiniau. Bydd y ffaith bod ganddo ddillad glan ei hun i newid iddo os yw’n cael damwain yn helpu i dawelu’ch meddwl ychydig. Bydd gweld plant eraill yn mynd i’r toiled yn helpu iddo gofio os yw angen mynd hefyd.

Ceisiwch beidio poeni gormod am eich mab yn cychwyn yn yr ysgol, sydd yn haws dweud nag gwneud! Mae’n bennod gyffrous newydd iddo ble bydd yn gwneud ffrindiau newydd ac yn dysgu llawer o bethau newydd. Bydd yn datblygu sgiliau newydd ac yn setlo i mewn i drefn ac amgylchedd newydd yn fuan iawn.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Pob lwc

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Dechrau’n Deg Ar Gael Yn Lle Dwi’n Byw?

 

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?

“Nerfus Am Fy Mhlentyn Yn Cychwyn Ysgol”


Rhannwch hwn