Pleidleisio Yn Etholiad Cyffredinol Mehefin – CofrestruNewyddion | gan | May 16th 2017

Gorsaf Bleidleisio - Pleidleisio Yn Etholiad Cyffredinol Mis Mehefin

Ar ddydd Iau, 8fed Mehefin, mae Prydain yn mynd i’r bleidlais unwaith eto yn yr Etholiad Cyffredinol.

Os ydych chi am bleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol bydd angen i chi gofrestru erbyn dydd Llun, 22 Mai 2017.

Os nad ydych chi’n cofrestru cyn y dyddiad yma ni fyddech yn cael pleidleisio yn yr Etholiad Cyffredinol ar ddydd Iau, 8fed Mehefin 2017.

Ond, os ydych chi’n gwybod eich bod wedi cofrestru i bleidleisio yn eich cyfeiriad presennol (h.y. os derbynioch chi gerdyn pleidleisio ar gyfer yr etholiadau cyngor lleol ar ddydd Iau, 4ydd Mai) nid oes rhaid i chi gofrestru eto ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol.

Sut ydw i’n cofrestru i bleidleisio?

Gallech chi gofrestru i bleidleisio yn sydyn ac yn syml ar-lein. Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen. Bydd yn gofyn cwestiynau syml amdanoch chi, fel eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Efallai bydd angen i chi roi’ch Rhif Yswiriant Gwladol hefyd, os ydych chi’n ei wybod.

Bydd yn gofyn a ydych chi eisiau gwneud cais am bleidlais bost. Os hoffech yrru’ch cais yn y post yn hytrach nag mynychu gorsaf bleidleisio ar y diwrnod, bydd ffurflen gais am bleidlais bost yn cael ei yrru i chi. Mae’n rhaid i’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol lleol dderbyn eich cais erbyn 5pm ar ddydd Mawrth 23ain Mai 2017. I ddod o hyd i’ch swyddfa leol rhowch eich cod post i mewn yn y dudalen hon.

Mae posib cofrestru i bleidleisio trwy’r post yn hytrach nag ar-lein hefyd.

Ydw i ar y gofrestr etholiadol yn barod?

Os oeddech chi wedi cofrestru i bleidleisio yn etholiadau llywodraeth leol yn gynharach yn y mis, nid oes angen i chi gofrestru eto ar gyfer yr Etholiad Cyffredinol. Ond os yw’ch manylion wedi newid, fel symud tŷ neu newid enw, yna bydd angen ailgofrestru.

Bydd eich Swyddfa Cofrestru Etholiadol yn gyrru cardiau pleidleisio allan cyn yr etholiad. Bydd rhai yn gyrru’r rhain ymhell cyn y dyddiad cau i gofrestru.

Os nad ydych chi’n sicr os ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio, siaradwch â’ch swyddfa cofrestru etholiadol leol. Darganfyddwch pa swyddfa rydych chi ei angen a sut i’w cysylltu yma wrth roi’ch cod post i mewn.

Pleidlais bost

Os ydych wedi cofrestru fel pleidleisiwr post (gweler uchod), byddech chi’n derbyn eich cerdyn pleidleisio yn y post cyn dydd Iau, 8fed Mehefin. Y cyfan sydd raid gwneud ydy dilyn y cyfarwyddiadau sy’n dod gydag ef, selio’ch pleidlais yn yr amlen ddiogel darparir a’i roi’n ôl yn y post. Dylech geisio ddychwelyd eich pleidlais cyn gynted ag y bo modd, i sicrhau ei fod yn cyrraedd mewn amser.

Mae angen i’ch pleidlais fod yn nwylo’r swyddfa etholiadol leol cyn 10pm ar ddydd Iau, 8fed Mehefin, er mwyn iddo gyfrif. Os oes unrhyw broblem gyda’ch pleidlais bost cysylltwch â’r Swyddog Adroddol yn eich awdurdod etholiadol lleol. Mae posib derbyn copi arall hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais.

Pleidleisio’n mewn person.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn mynd i’r orsaf bleidleisio.

Dylech chi fod wedi derbyn cerdyn pleidleisio gyda manylion am ble i bleidleisio drwy’r post. Nid oes angen i chi fynd â’ch cerdyn pleidleisio gyda chi i bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad. Os ydych chi wedi colli’ch cerdyn pleidleisio, gallech chi edrych ble y dylech chi fynd i bleidleisio ar wheredoivote.wales. Os nad ydych chi wedi derbyn cerdyn pleidleisio, cysylltwch â’ch cyngor lleol i weld os ydych chi ar y gofrestr etholiadol o hyd.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os nad yw’n bosib i chi bleidleisio eich hun, mae posib gofyn i rywun bleidleisio ar eich rhan; gelwir hyn yn pleidleisio drwy ddirprwy ac mae yna fanylion pellach ar Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri.

Os yw rhywbeth yn digwydd ar y diwrnod (fel eich bod yn ddifrifol sâl), gallech chi wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy am resymau meddygol hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais. Mae gorsafoedd pleidleisio yn agored rhwng 7am a 10pm.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Yn Cyflwyno Dechrau’n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Cymru

Faint o Gymorth Gyda Gwaith Cartref?

Gofal Plant Am Ddim: Cadarnhau Ardaloedd Peilot

 


Rhannwch hwn