Pleidleisio yn Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru Fis MaiNewyddion | gan | Apr 11th 2017

mat llawr - Pleidleisio yn Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru Fis Mai

Ar ddydd Iau, 4ydd Mai, bydd etholiadau cynghorau lleol yn digwydd ledled Cymru.

Os ydych chi am bleidleisio yn yr etholiadau cynghorau lleol yna mae’n rhaid i chi gofrestru erbyn dydd Iau, 13eg Ebrill 2017. Os nad ydych chi’n cofrestru cyn y dyddiad cau yma nid yw’n bosib i chi bleidleisio ar ddydd Iau, 4ydd Mai 2017.

Sut ydw i’n cofrestru i bleidleisio?

Mae posib cofrestru i bleidleisio ar-lein yn sydyn ac yn syml. Dim ond ychydig funudau mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen a bydd yn gofyn cwestiynau syml amdanoch chi, fel eich enw, dyddiad geni a chyfeiriad. Efallai bydd angen i chi roi’ch Rhif Yswiriant Gwladol hefyd, os ydych chi’n ei wybod.

Bydd hefyd yn gofyn a ydych chi eisiau gwneud cais am bleidlais post. Os hoffech yrru’ch cais yn y post yn hytrach nag mynychu gorsaf bleidleisio ar y diwrnod, bydd ffurflen gais am bleidlais post yn cael ei yrru i chi. Mae’n rhaid i’r Swyddfa Cofrestru Etholiadol lleol dderbyn eich cais erbyn 5pm ar ddydd Mawrth 18fed Ebrill 2017.

Mae posib cofrestru i bleidleisio trwy’r post yn hytrach nag ar-lein hefyd.

Ydw i ar y gofrestr etholiadol yn barod?

Os oeddech chi wedi cofrestru i bleidleisio yn refferendwm y DU llynedd yna nid oes angen i chi gofrestru eto ar gyfer yr etholiadau lleol. Ond os yw’ch manylion wedi newid ers hynny, eich bod wedi symud tŷ neu newid eich enw er esiampl, yna bydd angen i chi ailgofrestru.

Mae cynghorau lleol yn gyrru cardiau pleidleisio allan cyn yr etholiad. Bydd rhai yn gyrru’r rhain ymhell cyn y dyddiad cau i gofrestru.

Os nad ydych chi’n sicr os ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio neu beidio, mae posib gwirio hyn wrth siarad â’ch swyddfa cofrestru etholiadol leol. Darganfyddwch pa swyddfa rydych chi ei angen a sut i’w cysylltu yma wrth roi’ch cod post i mewn.

Sut ydw i’n pleidleisio mewn etholiadau lleol?

Mae yna dri opsiwn ar sut i bleidleisio – mewn person, gyrru pleidlais bost, neu bleidlais ddirprwyol.

Pleidlais bost

Os ydych wedi cofrestru fel pleidleisiwr post (gweler uchod), byddech chi’n derbyn eich cerdyn pleidleisio yn y post cyn dydd Iau, 4ydd Mai. Y cyfan sydd raid gwneud ydy dilyn y cyfarwyddiadau sy’n dod gydag ef, selio’ch pleidlais yn yr amlen ddiogel darparir a’i roi’n ôl yn y post. Dylech geisio ddychwelyd eich pleidlais cyn gynted ag y bo modd, i sicrhau ei fod yn cyrraedd mewn amser. Er mwyn i’ch pleidlais cael ei chyfrif mae angen iddi fod yn ôl gyda’ch swyddfa etholiadol leol cyn 10pm ar Ddydd Iau 23ain o Fehefin.

Er mwyn i’ch pleidlais gael ei gyfrif mae angen iddo fod yn nwylo’ch swyddfa etholiadol leol cyn 10pm ar ddydd Iau, 4ydd Mai. Os oes unrhyw broblem gyda’ch pleidlais bost cysylltwch â’r Swyddog Adroddol yn eich awdurdod etholiadol lleol. Mae posib derbyn copi arall hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais.

Pleidleisio’n mewn person.

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn mynd i’r orsaf bleidleisio.

Dylech chi fod wedi derbyn cerdyn pleidleisio gyda manylion am ble i bleidleisio drwy’r post. Nid oes angen i chi fynd â’ch cerdyn pleidleisio gyda chi i bleidleisio ar ddiwrnod y refferendwm. Os ydych chi wedi colli’ch cerdyn pleidleisio, gallech chi edrych ble y dylech chi fynd i bleidleisio ar wheredoivote.wales. Os nad ydych chi wedi derbyn cerdyn pleidleisio, cysylltwch â’ch cyngor lleol i weld os ydych chi ar y gofrestr etholiadol o hyd.

Pleidleisio drwy ddirprwy

Os nad yw’n bosib i chi bleidleisio eich hun, mae posib gofyn i rywun bleidleisio ar eich rhan; gelwir hyn yn pleidleisio drwy ddirprwy ac mae yna fanylion pellach ar Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri.

Os yw rhywbeth yn digwydd ar y diwrnod (fel eich bod yn ddifrifol sâl), gallech chi wneud cais am bleidlais drwy ddirprwy am resymau meddygol hyd at 5pm ar ddiwrnod y bleidlais. Mae gorsafoedd pleidleisio yn agored rhwng 7am a 10pm.

Credyd llun clawr: facebook.com/electoralcommissionuk


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Straen: 15 Ffordd i Geisio’i Drechu

Yn Cyflwyno Dechrau’n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Cymru

Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant


Rhannwch hwn