Plant a’r Rhyngrwyd – Cyngor a Help i RieniCyngor Teulu a Magu Plant Technoleg | gan | Sep 12th 2017

person ifanc ipad erthygl Rhyngrwyd diogel

Beth bynnag yw oedran eich plentyn, mae’n debyg eu bod yn treulio ychydig o’u hamser ar ddyfais wedi’i gysylltu i’r Rhyngrwyd. Fel rhieni mae angen bod yn ymwybodol o’r pethau maent yn ei wneud a gyda phwy.

Yn ein tŷ ni, mae bod yn gysylltiedig i’r Rhyngrwyd yn beth mawr. Nid allwn i na fy mhartner fyw hebddo. Rydym yn cymdeithasu arno. Gallem wneud ein gwaith arno. Cael adloniant wrth wylio teledu a chwarae gemau. Siopa arno. Cael ein newyddion. Rydym hefyd yn ei ddefnyddio i gael cyngor am bob math o bethau fel materion iechyd, problemau rhianta ayb. Mae wedi dod yn rhywbeth mor bwysig yn ein bywydau fel y byddai’n anodd iawn i ni fyw hebddo. Ac os yw’n hanfodol i ni, yna pam na fyddai’r un peth yn wir i’n plant, pobl sydd wedi’u geni i mewn i fyd ble mae’r Rhyngrwyd yn elfen mor bwysig barod?

Mae’n anochel y bydd ein plant eisiau mynd ar-lein, i chwarae, i wylio, i gymdeithasu, i wneud gwaith cartref ayb. Mae’n rhywbeth y byddem ni fel rhieni yn cael trafferth denig oddi wrtho, ac os yw plant eraill yn y gofod yma yn barod yna a yw’n deg i gadw’n plant ni allan ohono? Dewis personol i chi fel rhieni ydy hyn, yn ein tŷ ni mae’n cael ei gyfyngu, ond rydym wedi ildio i’r frwydr o gadw draw yn gyfan gwbl. Mae wedi creu cartref llawer mwy cytûn!

Mae rhianta yn parhau ar-lein

Ond os ydych chi’n caniatáu i’ch plant i fynd ar-lein, yna dylai rhianta barhau yn yr un modd ag y byddai os ydynt allan yn chwarae gyda ffrindiau. Dyw’r ffaith eu bod nhw’n eistedd yn yr ystafell fyw ddim yn golygu nad ydych chi angen gwybod ble maen nhw, gyda phwy, a beth maen nhw’n ei wneud, yn yr un modd ag y byddech chi os ydynt yn mynd i rywle gyda ffrindiau. Ond mae llawer o rieni yn cael trafferth gwybod sut i wneud hyn am amryw resymau fel plant cyfrinachgar neu ddiffyg dealltwriaeth o’r Rhyngrwyd neu’r apiau mae’r plant yn ei ddefnyddio.

Child on laptop with yellow background for internet safety article

Ond nid yw hyn yn rheswm i gau eich llygaid  i’r perygl o’ch plant yn cael i mewn i sefyllfaoedd peryglus. Mae’n rheswm i addysgu eich hun am y pethau sydd angen i chi ei wneud, y pethau sy’n rhaid bod yn wyliadwrus ohonynt, sut i’w hamddiffyn yn well ac ati. Ac nid oes rhaid gwneud hynny eich hun gan fod llawer o gymorth a chyngor ar gael yn benodol i rieni. Efallai gall yr erthygl yma fod o fudd wrth ddangos i chi ble i edrych.

Canllawiau newydd i rieni

Mae’r South West Grid for Learning wedi cynhyrchu canllawiau i Lywodraeth Cymru, rhai sy’n arbennig i deuluoedd i helpu gyda’r pryderon yma.

Canllaw i rieni a gofalwyr ar sgoriau oedran mewn apiau a gemau

Mae’r canllaw yma yn edrych ar gemau priodol a’r her o sgoriau oedran ar apiau a gemau. Mae’n trafod y rhesymau am y sgoriau oedran ac mae yna sawl dolen i adnoddau sydd yn egluro’r sgoriau, rhieni a phlant yn adolygu’r apiau a’r gemau, darganfod pa gemau mae’ch plant yn chwarae a sut i siarad â nhw.

Canllaw i rieni a gofalwyr ar chwilio diogel yn Google a modd diogel YouTube

Mae yna dros biliwn o fideos ar YouTube gyda channoedd o filoedd mwy yn cael eu hychwanegu bob dydd. Mae Google yn chwilio bob math o gynnwys o ledled y byd. Nid yw llawer o’r cynnwys yma yn addas i blant a phobl ifanc. Felly sut mae osgoi amlygu’ch plant i hyn os ydych chi’n delio gyda dau o blatfformau mwyaf y byd. Os ydych chi’n caniatáu i’ch plentyn gael mynediad i’r we byddai bron yn amhosib osgoi Google a YouTube. Mae’r canllaw yma yn dangos i chi sut i’w hamddiffyn gyda gosodiadau hidlo a diogelwch.

Mae yna lawer mwy o ganllawiau ac adnoddau i rieni ar Barth Diogelwch Ar-lein Hwb. Edrychwch arnynt yma.

Mae Childnet International wedi datblygu cyflwyniad i chwarae gemau ar-lein i rieni a gofalwyr, Mae’n rhoi arweiniad i rieni ar sut a ble mae plant yn chwarae ar-lein, a’r peryglon gallant ei wynebu. Mae’r canllaw hefyd yn cyflwyno’r rheolau SMART, yn ogystal â ble i adrodd unrhyw bryderon.

Erthyglau Diogelwch Rhyngrwyd PwyntTeulu

Yma yn PwyntTeulu rydym wedi cyhoeddi tipyn o erthyglau yn trafod gwahanol agweddau o ddiogelwch Rhyngrwyd. Edrychwch ar ein herthyglau blaenorol:

Mae siarad yn helpu

Os yw’ch plentyn neu berson ifanc yn cael trafferth siarad gyda chi am unrhyw faterion sydd yn eu poeni, yna rhannwch fanylion y llinell gymorth Meic gyda nhw. Mae hwn yn llinell gymorth gyfrinachol i rai hyd at 25 oed yng Nghymru. Gallant siarad â’r cynghorwyr hyfforddedig fydd yn gallu rhoi cymorth i ymdopi gyda sefyllfaoedd anodd. Gallant gynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth eiriolaeth. Mae’r llinell gymorth yn agored 8am i hanner nos, 7 diwrnod yr wythnos.

Fel rhiant, os hoffech siarad â rhywun am unrhyw bryderon yna gallech chi gysylltu â llinell gymorth PwyntTeulu. Gall ein cynghorwyr helpu chi i ddarganfod sefydliadau i helpu. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am – 5pm Llun i Gwener.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Rhannu’r Baich… Rhannu Gormod o’ch Plant ar Gyfryngau Cymdeithasol

Rydym Eisiau Eich Straeon ar PwyntTeulu

Rhannu’r Baich… Ydy 8 Yn Rhy Ifanc Am Ffôn Symudol?


Rhannwch hwn