Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Diweddarwyd diwethaf: June 16, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn dibynnu ar eich anghenion. Maent yn gwneud hyn trwy brosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant sy’n cael ei drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Rydych yn debygol o glywed am Teuluoedd yn Gyntaf am y tro cyntaf trwy Tîm o Amgylch y Teulu Cyngor Sir Benfro a’u manylion cyswllt nhw ydy’r rhai darperir. Mae’r daflen hon yn rhoi mwy o wybodaeth am yr hyn mae’r tîm yn ei wneud (fersiwn PDF)

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd sy’n wynebu anawsterau.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro yn cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed sy’n byw yn Sir Benfro.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Benfro i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

01437 770023

Tîm o Amgylch y Teulu,
Canolfan Dechrau’n Deg,
Parc y Groes,
Pennar,
Doc Penfro,
SA72 6SW

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Benfro


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Benfro

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosib.

Eu gweledigaeth yw helpu pobl i ddod o hyd i gartref sy’n cyfarfod eu hanghenion ac yn annog annibyniaeth mewn amgylchedd iach a diogel.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Benfro.

Dechrau’n Deg Sir Benfro

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant 0 i 3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn gallu dweud wrthych am wasanaethau sydd yn darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed. Maent hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr am amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.